مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

پيشگفتار
در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.

تعداد صفحات : 138 صفحه (به تعداد صفحات دقت نمایید)

فرمت : ورد

حجم : 2.49MB

فصل اول- مقدمه
(1) مقدمه 1
1-1 متابولسيم روي 2
1-1-1 پيشگفتار 2
1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 4
1-1-1-3تاریخچه 5
1-1-2متابولسیم روی 7
1-1-3-کمبود روی در بدن 8
1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 12
1-1-4-مسموم کنندگي ZinC 13
1-1-6-استفاده‌های پزشکی 17
1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی 17
1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 19
1-1-7-2-مکانیسم فعالیت 19
1-1-8-محرکهای دارویی: 21
1-1-9-نتیجه 22
1-1-9-1فعل و انفعالات 25
1-1-9-2مکملهای مغذي (83) Nutritinal supplement 26
1-1-9-3-نحوه مصرف روی: 28
1-1-2-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 30
1-2-1-توزيع آهن در بدن: 30
1-2-2-هموگلوبين 32
1-2-3-ذخيره آهن 32
1-2-4-جايگاه انتقالي ‌آهن 33
1-2-5-جذب آهن (Iron absorption) 34
1-2-5-1مكانيسم جذب آهن 35
1-2-6-فريتين سرم (serum ferritin) 36
1-2-6-ساختمان فريتين : 38
1-2-6-2برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين 38
1-2-6-3-عمل فريتين در بدن 40
1-2-6-4-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي 40
مقادير نرمال آهن سرم 41
1-2-7-1تغييرات روزانه در آهن سرم 41
1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم 42
1-2-8-1- ملاحضات کلی: 43
1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 43
1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: 44
1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: 44
1-2-9- روش اول: 45
1-2-9-2-روش دوم (روش رزین): 45
1-2-9-3- روش سوم: 46
فصل دوم- – مواد و روشها
2- مواد، وسایل، روشها 48
2-1 مواد 49
2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: 49
3-3- روشهای دستگاهی 49
2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : 50
2-4-1 تعیین طول موج ماکزیمم: 50
2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 51
2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین 51
2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 52
2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 52
2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 53
2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: 53
2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 53
2-4-3 بررسی اثر روی 54
2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین 54
2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین 55
2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین 55
2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي: 56
2-4-3-5 اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات 56
2-5- آزمايشات دياليز تعادلي: 57
2-5-1 محلول‌هاي لازم: 58
2-5-2- طرز كار با دستگاه: 58
2-5-3- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين: 59
2-5-4- روش كنترل PH: 60
2-5-5- طرز اندازه گيري آهن: 60
2-5-5-1- روش كار: 61
2-5-6- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين 62
فصل سوم-نتايج
3- نتايج : 67
3-1 تيتراسيون اسپكتروفتومتري: 67
3-1-1 تعيين طول موج ماكزيمم: 67
3-1-1-2- اثر روي بر روي متالوتايونين 69
3-1-1-3 اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه: 69
3-1-2 بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين: 92
3-1-2-1 اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين 92
3-1-2-2 اثر زمان: 92
3-1-2-3 اثر يون بيكربنات: 93
3-1-2-4 اثر اسيد سيتريك 93
3-1-2-6 اثر PH 94
3-1-3 بررسي اثر روي 95
3-1-3-1 اثر تغييرات غلظت روي 95
3-1-3-2 اثر رقابتي روي با آهن 96
3-2 نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي: 96
3-2-1 تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين: 97
فصل چهارم- بحث
بحث 118
آزمايشات Invitro: 120
Refrences 123