مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي در شبكه هاي Ad Hoc

پيشگفتار
امروزه شبكه‌هاي بي‌سيم به دليل كاربردهايي كه دارد و همچنين سرويسهايي كه ارائه مي‌دهد، رشد چشمگيري داشته است. اين شبكه‌ها در حال توسعه سريعي هستند و سرويسهاي ارائه شده هم مرتباً بيشتر و بهتر می‌شود، در آينده‌اي نه چندان دور، تكنولوژي اطلاعات بر پايه مخابرات بي‌سيم خواهد بود. از آنجاييكه ايجاد شبكه با زيرساخت باعث محدوديت در شبكه‌هاي موبايل و سلولی معمولي خواهد كرد؛ لذا شبكه‌هاي بدون زير ساخت مي‌تواند ايدة خوبي براي ادامه مخابرات بي‌سيم باشد. شبكه‌هاي ادهاك، بدليل عدم نياز به زيرساختار، محدوديت شبكه‌هاي موبايل را مرتفع خواهد كرد.

شبكه‌هاي Ad–hoc براي اولين بار توسط وزارت دفاع آمريكا در سيستم‌هاي نظامي و عملياتي خود مورد استفاده قرار گرفته است. ليكن از سال 1970 بطور عمومي مورد استفاده ميباشد.
در اين پروژه هدف ارائه الگوريتم مسيريابي پيشنهادي مبتني بر خوشه يابي مي باشد.
در اين راستا ابتدا در فصل اول به تقسيم بندي و توضيح شبكه هاي ادهاك و مروري بر پروتكلهاي مسيريابي آن خواهيم پرداخت و سپس در فصل دوم عناصر مورد استفاده جهت شبيه سازي شبكه هاي MANET كه شامل مدل هاي حركت و ابزار شبيه سازي مي باشد مورد بررسي قرار مي گيرد و نيز فصل آخر را به بررسي الگوريتم هاي خوشه يابي و ارائه يك الگوريتم پيشنهادي و همچنين ارزيابي كارائي آن نسبت به ساير روش هاي خوشه يابي اختصاص داده ايم و فصل چهارم ننتيجه گيري و پيشنهاد براي آينده و در پايان نيز به طرح يك مقاله شخصي كه شامل خلاصه اين رساله مي باشد پرداخته ايم، با اميد به ايجاد انگيزه اي دو چندان در جهت پيشرفت هاي علمي، عزت و سلامت همه عزيزان را از درگاه ايزدمنان خواستارم.

فهرست مطالب
پيشگفتار1
فصل اول 2
شبكه‌هاي Ad Hoc2
1-1 تقسيم‌بندي شبكه‌هاي بي‌سيم 2
1-2 مروري بر پروتكلهاي مسيريابي در شبكه‌هاي MANET 6
1-2-1 الگوريتمهاي مسيريابي مسطح6
1-2-1-1 پروتكلهاي مسيريابي Table Driven7
1-2-1-1-1 پروتكل مسيريابي DSDV 8
1-2-1-1-2 پروتكل مسيريابي WRP 8
1-2-1-2 پروتكلهاي مسيريابي on-Demand 9
1-2-1-2-1 پروتكل مسيريابي AODV 10
1-2-1-2-2 پروتكل مسيريابي DSR 12
1-2-1-2-3 ظرفيت شبكه هاي بي‌سيم و محدوديت الگوريتمهاي On-Demand …….. 14
1-2-2 الگوريتمهاي مسيريابي سلسله‌مراتبي 15
1-2-2-1 مفهوم خوشه‌يابي 18
1-2-2-2 مزاياي استفاده از خوشه‌يابي 20
1-2-2-3 الگوريتمهاي مسيريابي سلسله‌مراتبي مبتني بر خوشه‌يابي 22
فصل دوم 25
عناصر مورد استفاده جهت شبيه‌سازي شبكه‌هاي MANET25
2-1 تكنولوژي بي‌سيم مورد استفاده در شبيه سازي شبكه هاي Ad Hoc 25
2-2 مدلهاي تحرك 30
2-2-1 مدل‌هاي تحرك تصادفي 31
2-2-2 مدل تحرك با وابستگي لحظه‌اي 32
2-2-3 مدل تحرك با وابستگي فضايي 33
2-2-4 مدلهاي تحرك با محدوديت جغرافيايي 35
2-2-5 خصوصيات مدل تحرك Random Waypoint 35
2-3 ابزار شبيه‌سازي 38

فصل سوم 42
خوشه‌يابي 42
3-1 مروري بر الگوريتمهاي خوشه‌يابي 42
3-2 پارامترهاي كارايي در روشهاي خوشه‌يابي 50
3-3 الگوريتم خوشه‌يابي پيشنهادی 52
3-3-1 تشخيص گره‌های همسايه 54
3-3-2 شکل گيری خوشه‌ها 55
3-3-3 پيکربندی مجدد خوشه‌ها 58
3-3-4 ارزيابی کارايی 65
فصل چهارم77
نتيجه‌گيري و پيشنهاد براي آينده 77
ضميمه 1 ( واژه‌نامه ) 80.
ضميمه 2 ( عبارتهاي اختصاري ) 82

مراجع 86
مقاله خلاصه پايان نامه89
این پاین نامه با 20% تخفیف ارائه شده است .
برای شما دانشجویان عزیز
ارزانترین قیمت موجود در تمامی سایت ها

    از همه جا ارزانتر فقط در چی فایل