مديريت آموزشي مبتني بر سيستم 208 ص

مقدمه:
در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري‌هاي دولت‌ها محسوب ميگردد. بديهي است که توفيق جوامع در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي در گرو برخورداي از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت موثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکيل آموزش و پرورش، به صورت رسمي‌در کشورها حدود يک قرن مي‌گذرد در خلال اين مدت نظام آموزشي در اثر تحولاتي که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگي پيدا کرده است و اين امر اهداف، وظايف و مسئوليت‌هاي آن را پيچيده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.
رسالت اساسي آموزشي و پرورش تربيت انسان سالم و سازنده است براين اساس مديران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجري آئين نامه‌ها وناظر بر اجراي برنامه‌ها‌ي رسمي‌ نيستند بلکه وظيفه دارند فعاليت‌هاي مدرسه را در جهت اهداف متعالي تربيت، سازندگي دانش آموزان و در نهايت موفقيت جامعه هدايت نمايند.
پس، مديران آموزشي حال و آينده موظف هستند که با تعاريف و کارکردهاي مديريت، نظريه‌ها و تئوريهاي مديريت، راه، روش و اصول جديد مديريت (سازمان‌هاي يادگيرنده، مديريت مشارکتي، مديريت خلاق، مديريت دانش، مديريت کيفيت فراگير آشنايي کامل داشته باشند تا بتوانند محيطي دلپذير و رضايت بخشي براي فعاليت پرسنل فراهم آورند.)
به اميد آنکه مديريت آموزش و پرورش، امري عادي و مرسوم تلقي نشود و مديران آموزشي در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بايدها و اتکاء به قدرت رسمي، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بيش از آن، زمينه براي ايجاد و توسعه روابط انساني به ويژه مديريت آموزشي فراهم گردد.

فهرست مطالب
مقدمه: 2
نوع تحقيق: 4
روش کتابخانه اي 4
انواع سند 6
ابزار گردآوري اطلاعات درروش کتابخانه اي 6
فيش 6
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 8
ضرورت تحقيق و تجزيه و تحليل: 9
ويژگي‌هاي مديران آموزشي 12
جنبه نوآوري تحقيق: 18
نتيجه گيري و پيشنهاد: 22
تعاريف مديريت 29
روش‌هاي تحقيق 39
تحقيقات علمي‌بر اساس هدف 39
1. تحقيق بنيادي 39
2. تحقيق کاربردي 40
3. تحقيقات عملي: 41
تحقيقات علمي‌بر اساس ماهيت و روش پژوهش تاريخي 42
تحقيق توصيفي 42
پژوهش زمينه يابي 44
پژوهش تحليل محتوا 45
پژوهش موردي: 46
پژوهش قوم نگاري 47
پژوهش آزمايشي (تجربي) 48
پژوهش شبه آزمايشي: 49
تحقيقات همبستگي ياهمخواني 50
تحقيقات علي (پس رويدادي). 51
تحقيق برآوردي، ارزشيابي 52
روش‌هاي گرد آوري اطلاعات 53
روش‌هاي کتابخانه اي: 53
روش‌هاي ميداني: 53
نظريه مديريت علمي 56
نظريه مديريت اداري 58
نظريه بوروکراسي 62
نظريه روابط انساني 65
نظريه سيستم: 67
تعريف سيستم: 67
سيستم باز و بسته 67
کاربرد نظريه سيستم در مديريت 68
نظريه ترکيبي 70
علاقه براي محصول يا هدف: 71
علاقه براي پرسنل: 71
تئوري اقتضاء: 71
مديريت کيفيت جامع 73
تعريف مديريت کيفيت جامع در صنعت: 74
تعريف مديريت کيفيت جامع در تعليم و تربيت: 75
مديريت مبتني بر TOSIDPAR: 75
TOSIDPAR و دلالت‌هاي آن: 76
تئوري «Z»: 77
ايجاد يک سازمان يادگيرنده: 81
سازمان ياد گيرنده : 81
ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده : 83
1. شناخت هدف 83
2. وجود رهبران انديشمند 83
الف: تدوين استراتژي : 84
ب: طرح ريزي مجدد ساختار سازماني : 84
3. وجود کارکنان يادگيرنده و خلاق: 84
4. تفويض اختيار به کارکنان و آموزش آن ها: 85
5. مشارکت کامل در اطلاعات: 85
6. برخورداري از يک الگوي پوينده: 86
7. به کارگيري علم و تجربه: 86
نتيجه گيري: 87
سازمان يادگيرنده و تعريف آن: 87
ويژگي‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده از نظر دکتر الواني: 88
مدرسه يادگيرنده : 88
مباني اساسي: 89
1. نگريستن به مدرسه به مثابه يک نظام اجتماعي 89
2. رويکرد آموزشي و بهسازي «کل سازمان» : 90
3. انديشه هايي که ارتباط بين بهسازي منابع انساني و يادگيري سازماني و مديريت راهبردي و موفقيت سازماني 90
تعريف و توصيف مدرسه يادگيرنده: 90
ويژگي‌هاي مدرسه يادگيرنده : 91
استقرار مدرسه يادگيرنده : 94
اقدامات کليدي براي تسهيل مدرسه يادگيرنده : 95
«مديريت كيفيت فراگير» 98
ادواردز دمينگ كيست و پيشنهادش براي تعليم و تربيت چيست؟ 98
اصول مديريتي دكتر دمينگ: 101
كاربرد فلسفة مديريت دمينگ در مدارس: 103
بينش، مالكيت و تعهد: ابتداي مديريت كيفي فراگير در مدرسه: 105
سه كاركرد بينش: 106
تعهد- چالش راستين بينش: 107
مالكيت به منزله نداي تعهد: 108
تعريف مديريت كيفي فراگير در بافت آموزش و پرورش: 108
اجراي مديريت كيفي و فراگير 110
سه كيفيت نرم افزاري در مديريت كيفي فراگير 111
اولين جزء تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير: 112
دومين جزء تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير: 112
سومين جز تشيكل دهنده مديريت كيفي فراگير: 112
چهارمين جز تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير: 112
پنجمين جز تشكيل دهنده مديريت كيفي فراگير: 112
«مطالعات موردي در مديريت آموزشگاهي» 114
خواهر خواندگي مدرسه اي 114
هم دلي محصول هم فكري است 119
فعاليت‌هاي تعاملي براي هم افزايي بيشتر 120
مقدمه: 126
مديريت دانش در مدارس 128
اصول مديريت دانش 129
نظام مديريت مدرسه محور ساختاري اثر بخش براي مديريت دانش 131
1. عدم تمركز: 131
2. مشاركت: 132
3. پژوهش محوري 133
4. دانش و مهارت: 134
5. اطلاعات (و ارتباطات موثر) 134
مطالعه موردي: 136
6. ارزشيابي عملكرد و پاداش: 137
نقش ارزش‌ها در مديريت دانش 138
پيش زمينه‌هاي دانش افريني: 142
كاركرد‌هاي مديريت 144
برنامه ريزي: 144
مراحل برنامه ريزي: 146
برنامه ريزي آموزشي: 148
سازماندهي: 149
الف ) تقسيم كار: 152
ب) اختيار و مسئوليت: 153
ج) روابط منطقي: 154
كارگزيني: 155
رهبري: 157
هماهنگي: 161
اصول هماهنگي: 163
ارتباطات: 167
تعريف ارتباطات و اهميت آن: 168
انواع ارتباطات: 170
1- ارتباط عمودي: 170
2- ارتباط افقي: 170
3- ارتباطات مورب: 170
بودجه: 172
اصول بودجه: 172
تهيه و تنظيم بودرجه: 173
1- بودجه متداول: 173
2- بودجه برنامه اي: 173
«نقش مديران در خلاقيت و نوآوري در آموزشگاهها» 177
فرآيند تفكر خلاق 180
1- آمادگي 180
2- پرورش دادن: 181
3- بينش: 181
4- تعيين روايي بينش: 181
كاوشگري: 182
اثرات آموزشي و پرورشي: 183
ترجمه مقاله انگليسي 185
مرکز EPPI 190
اولين بازنگري 195
چالش‌هاي موجود در پروسه بازنگري 196
منابع و مآخذ 200
این فایل با 50% تخفیف ارائه شده است
ارزانترین قیمت فایل
فقط در چی فایل