مبدل تك فاز به سه فاز (نوشته ي نونگ چو وين و تون لين نينگ20 ص

چكيده – هم بندي جديد يك مبدل تك فاز به سه فاز براي صنايع كوچك در اين مقاله ارائه شده است . مبدل فاز كه در اين مقاله آورده است ، يك فناوري جديد است كه از يك منبع تك فاز منبع سه فازي را تغذيه مي كند تا بارهاي سلفي ، مقاومتي و خازني با مزاياي خاصي نسبت به فناوري مبدل هاي موجود راه اندازي كند . مبدل شامل منبع تغذيه مستقيم (DC) يك پل MOSFET Hex مدار مجتمع راه انداز گيت و يك DSP براي توليد سيگنال هاي سويچينگ مي باشد . سيگنال هاي سوئيچينگ توليد شده نسخه يكتايي از حذف هارمونيك انتخابي است ، كه نقطه ي شروع ثابتي براي عمليات سوئيچينگ مستقل از تعداد حذف هارمونيك توليد مي كند . اين مبدل اساس موتورهاي استقرايي و نوع هاي موتورهاي ديگر را پوشش مي دهد . اين موتورها براي مزارع كارگاه ها ، گاراژها و ساختمان هاي بزرگ و غيره بسيار ايده آل هستند .