كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

خلاصه
با توجه به اهميت كتاب و كتابخانه در جهان اسلام، كه ناشي از تعاليم اين مكتب آسماني است، و وجود احاديث و روايات بيشماري از رسول اكرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جايگاه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشكار مي شود.

در دوران تمدن اسلامي دو دوره كلي و بارز وجود دارد، دوران رشد و شكوفايي علم و دانش در اين تمدن، كه باعث به وجود آمدن كتابخانه هاي بسيار بزرگ و كاملي شد كه به كمك دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و ديگر دوره افوق كه در اين دوره به دلايل مختلفي از جمله عوامل دروني و بيروني، افول علم و دانش و در كنار آن كم رنگ شدن نقش كتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد مي باشيم.

كليد واژه ها: ايران- تاريخ- تمدن اسلامي – كتاب – كتابخانه ها

فهرست
خلاصه 1
مقدمه 2
ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام 3
كتابخانه هاي تمدن اسلامي 3
الف: كتابخانه هاي شخصي 6
ب: كتابخانه هاي مساجد 6
ج:كتابخانه هاي عمومي 6
معرفي برخي از كتابخانه هاي عمومي دوران اسلامي 7
كتابخانه حلب 7
كتابخانه شاپور 7
كتابخانه سيد رضي 8
كتابخانه سيد مرتضي 8
د- كتابخانه هاي نيمه عمومي 9
كتابخانه فارس 9
كتابخانه رامهرمز 9
كتابخانه بصره 10
كتابخانه ابن شاه مردان 10
كتابخانه صاحب بن عباد 10
چگونگي اداره كتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها 11
شیوه های تهیه کتاب 11
کتابخانه های ایران اسلامی 12
دلايل افول كتابخانه هاي اسلامي 15
عوامل بروني 16
عوامل دروني 16
نتيجه 17
يادداشت‌ها : 18
Abstract 20
دكتر غلامحسين سعيديان 22
چكيده 22
كليد واژه‌ها 23
مقدمه 24
آذربايجان بزرگ و اميرخان تركمان 25
پي‌نوشت‌ها و توضيحات 36
منابع و مأخذ 48
سياست‌هاي شاه عباس اول در رونق تجاري ايران 52
چكيده 52
واژه‌هاي كليدي: 52
مقدمه 52
اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت 57
الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان 60
ب- احداث راه و کاروانسرا 60
ج- حمايت از اتباع خارجي ( بازرگانان و مبلغان مسيحي) 62
د: استفاده از ارمنه در تجارت ابريشم 66
نتيجه 68
پي‌نوشت‌ها و يادداشت‌ها 69
فهرست منابع 73
عنوان مقاله: 77
چكيده: 77
كليد واژه‌ها 78
مقدمه: 78
الف: شهرها 81
ب: رودها و رودخانه‌ها 96
ج: درياها و درياچه‌ها 97
د-كوه‌ها 98
ه: دژها و قلاع 99
و: اماكن جغرافيايي ديگر 101
پي ‌نوشت‌ها 103
فهرست منابع و ماخذ 109