كتابچه ي راهنماي آموزشهاي زيست محيطي 93 ص

مقدمه:
در سرزمين ما، مقوله محيط زيست و در پيوند مستقيم با آن، ضرورت حفاظت از محيط زيست به عنوان دانش، بينش و حرفه از تاريخچه اي بس نوين بر خوردار است و به همين دليل است كه هنوز جايگاه واقعي خود را ميان اذهان عمومي باز ننموده است (1) با توجه به رشد روز افزون جمعيت و محدود بودن منابع طبيعي در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محيط زيست به عنوان يكي از مهمترين مسائل جامعه بشري مطرح شده است كه لازمه آن آموزش هاي زيست محيطي به افراد جامعه مي باشد. نكته حائز اهميت اين است كه حفظ محيط زيست محدود به مرزهاي سياسي و جغرافيايي نبوده و اهتمام جمعي همه ساكنان كره زمين را مي طلبد

. بنابراين مسائل محيط زيست در اواخر قرن بيستم بعدي جهاني يافت و مورد توجه و رسيدگي جدي كارشناسان قرار گرفته است.
درك عواملي و عواقب دگرگوني جهاني محيط زيست و يافتن راههاي مناسب جهت پيشگيري و مقابله با آثار سوء آن بسيار ضروري است. (2) آموزش هاي زيست محيطي به عنوان يك اولويت مهم و درجه اول براي كليه جوامع انساني به خصوص كشورهاي در حال توسعه مطرح مي شود. در چنين جوامعي توسعه صنايع، كشاورزي و افزايش جمعيت و توسعه شهرها موجب سرازير شدن انبوهي از آلاينده هاي مختلف به محيط زندگي انسان و ساير موجودات زنده گرديده و از سوي ديگر و عمدتا به دليل آگاهي لازم، هنوز راههكارهاي جديد براي مهار اين قبيل آلودگي ها پيش بيني نشده است و در نتيجه معضلات ناشي از بروز اين مسائل هر چه بيشتر خود نمايي مي كنند. بنابراين ضروري است كه تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان اين پديده خطرناك را كه البته هنوز بسياري از افراد خطر آن را درك نمي نمايند كنترل نمود. (3)

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه 6
بيان اهداف 7
هدفهاي كلي واهداف رفتاري آموزش محيط زيست 8
تاريخچه توسعه آموزش زيست محيطي 9
اهداف آموزش محيط زيست 10
انواع برنامه هاي آموزشي در زمينه آموزش محيط زيست 11
روند تاريخي آموزش محيط زيست 13
در آمدي به مسايل زيست محيطي بين المللي 15
فصل دوم
( تعاريف، مفاهيم، آلودگيها، راهكارها و آموزش ها) 17
هوا 18
آب 26
انرژي و اثرات زيست محيطي نيروگههاي حرارتي 32
زباله ها 43
صوت 46
نفت 48
خاك 51
جنگل 54
فصل سوم
( كنفرانس‌ها)
كنفرانس جهاني آموزش محيط زيست- توكيو 61
كنفرانس جهاني محيط زيست استكهلم 62
كنفرانس جهاني محيط زيست برانتلند 63
كنفرانس جهاني محيط زيست- ريو 64
فصل چهارم
( راهكارها)
كجا و چگونه محيط زيست را آموزش دهيم 66
تاريخچه آموزش محيط زيست در سازمان حفاظت محيط زيست 77
راهكارهاي حفاظت از محيط زيست 79
آينده نگري و تعهد در قبال نسل هاي آينده 83
تدوين راهكارهاي عملي در آموزش محيط زيست 86
فصل پنجم
نتيجه گيري 88
منابع و ماخذ 89