كارآموزي – شركت آرگون صنعت مركزي 42 ص

مقدمه:
امروزه نقش صنعت، نوآوري نيز پيشرفت صنعتي بر كسي پوشيده نيست، و كشور متمدن و صنعتي كشوري محسوب مي شود كه داراي توانمديهاي صنعتي و نيز مديريت منابع و معادن و نيز نيروي انساني فني باشد با توجه به روند رو به رشد كشور، در زمينه صنعت نقش مديريت و برنامه ريزي جهت پيشرفت بديهي است. مديريت پروژه هاي صنعتي بايد داراي ويژگيهاي باشند تا بصورت مديريت ارزش و نيز مهندس ارزش مطرح شوند برخي از ويژگيهاي مديريت ارزش عبارتند از

الف- برنامه ريزي جهت انجام كامل پروژه در كوتاهترين زمان ممكن
ب- برنامه ريزي جهت انجام كامل پروژه با كمترين هزينه ممكن بدون آسيب رساني به كيفيت
ج- كمترين تلفات يا هزينه هاي جانبي
طبيعتا برنامه ريزي يك پروژه با ويژگيهاي مطروحه كار آساني نيست و نيز به اطلاعات اوليه مهندسي در خصوص پروژه و نيز اطلاعات مديريت فني دارد و نيز داراي مراحل برنامه ريزي كه مراحل برنامه ريزي را مي توان بصورت زير بيان نمود
1- تهيه اطلاعات اوليه مهندسي و نيز مديريتي در خصوص پروژه
2- طراحي فلوچارت ترتيبي از مراحل انجام پروژه
3- تهيه جدول زمان بندي
4- تهيه برنامه خريد و انبار داري
اما برنامه ريزي فقط جزئي از مديريت پروژه محسوب مي شود و انجام پروژه مراحل ديگري نيز دارد. تحقيق ارائه شده روندي است از آغاز تا انجام يك پروژه در شركت آرگون صنعت مركزي كه بصورت مثالي جهت تحقيق پژوهشهاي مديريت جهت تأمل، تفكر و اصلاح سيستم مديريتي ارائه شده است.

فهرست مطالب
آشنايي با مكان كارآموزي
– معرفي شركت و تاريخچه آن
– چارت مديريت و منابع انساني خلاصه اي از نحوه عملكرد دستگاههاي تاسيساتي
– خلاصه اي از پروژه هاي انجام شده در شركت و مراحل اجراي آن
سيستم آبياري قطره اي شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد خمين
سيستم حرارت مركزي ساختمان علوم انساني دانشگاه آزاد خمين
ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته مديريت صنعتي
– بازاريابي و اخذ يك پروژه
– برنامه ريزي جهت انجام پروژه
– مديريت پروژه
آزمون آموخته ها، نتايج و پيشنهادات
پروژه هاي در دست اقدام شركت
– فرمهاي پيشرفت و پايان دوره
مقدمه
رده بندي براساس نوع اتصال
آشنايي با اصول ايمني
ايمني عمومي
ايمني در جوشكاري
رعايت نكات ايمني عمومي
شناخت اصول برشكاري
آشنايي با برشكاري و گازهاي مورد استفاده
ايمني در برشكاري
آشنايي با تعاريف جوشكاري و انواع روشهاي جوشكاري
تعريف جوشكاري
رده بندي فرآيندهاي جوشكاري
تاريخچه جوشكاري
آشنايي با انواع روشهاي جوشكاري
جوشكاري قوس الكترود روپوش دار
فرايند جوش زير پودري
طراحي جوش
عمليات حرارتي مورد نياز
شناخت انواع دستگاههاي جوشكاري و تجهيزات آن
ترانسفورماتورهاي جوشكاري
مشخصات جريان برق در جوشكاري
دستگاههاي جوشكاري برق
انواع جريان
بررسي عوامل مختلف در جوشكاري
انحراف قوس
طبقه بندي الكترودها از لحاظ جنس فلز
تقسيم بندي الكترودها از لحاظ جنس فلز
ويژگيهاي پوششهاي كيفي
تقسيم بندي الكترودهاي پوششدار براساس تركيبات شيميايي روپوش ها
شناسايي الكترودها از طريق حروف با اعداد
آشنايي با انواع فلزات و شناخت مواد مصرفي در جوشكاري
آشنايي با برخي از مواد پايه در جوشكاري
فولادها
نكاتي درباره جوشكاري با الكترود E6010
تقسيم بندي الكترودها از لحاظ جنس مغزي
متداولترين الكترودهاي مورد استفاده
نكاتي در مورد نگهداري الكترودها
تنش
پيش گرم كردن
قوانين جلوگيري از پيچيدگي در هنگام جوشكاري قطعات
الكترود تنگستن
آشنايي با نقشه خواني
علائم جوش در نقشه
نقشه خواني در جوشكاري
نكاتي درباره برگه هاي W.P.S و W.P.Q.T و P.Q.R
جوشكاري قوس تنگستني
جوشكاري قوس فلزي با گاز محافظ
جوشكاري با قوس الكترود تنگستني
اصول اساسي جوشكاري با قوس الكتريكي در پناه گاز محافظ
انواع جريانهاي الكتريكي و اثرات آنها در جوشكاري TIG
تورچهاي جوشكاري با گاز محافظ
نازلها
گازهاي محافظ
مشخصات گاز هليم
مشخصات گاز آرگون
نكنيك جوشكاري TIG
آشنايي با سيستم High Frequency
كاربرد سيستم HF
شناخت انواع عيوب جوشكاري و آشنايي با روشهاي بازرسي و تست جوش
عيوب جوش
انواع آزمايش جوش
ضميمه