قرنطینه نباتی و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي 96 ص

نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات
مبارزه با آفات بمنظور جلوگيري از خسارات وارده از آنها در كشتزارها و باغها از اوايل قرن هيجدهم ميلادي در دنيا متداول گرديد و با پيشرفت علوم، فن‌آوري و كشف و ساخت تركيبات شيميايي آفت كش بشر موفق گرديد تا بمقدار قابل توجهي از زيان اقتصادي آفات پيشگيري نمايد. اجداد ما در دورانهاي خيلي گذشته در برابر حمله و طغيان آفات عاجز وناتوان بوده و در امر كنترل آنها موفق نبودند.

عمليات اوليه كنترل در گذشته‌هاي دور بر اعتقادات مذهبي و يا بر تصوف و اعتقاد به جادو وخرافات استوار بوده است. بعنوان نمونه ذكر يكي دو مثال كوتاه خالي از لطافت نيست:
قاسم ابن يوسف انونصري هروي نوه شيخ ابونصر طبسي مشهور به پير حاجات كه در هرات سكني داشته دركتاب الرشاد الزراعه كه در تاريخ 921 هجري قمري نگاشته در خصوص دفع ملخ چنين نقل مي‌كند « و آنچه زراعت را نقصان مي‌رساند دعا بر چهار گوشه زمين بر سر چوب كنند بلاها را بگرداند .» جالينوس حكيم گويد « هر كه ملخ سبز را كه در ميان گياه بود بگيرد و در ميان كشتزار آويزد ديگر ملخان از آنجا بگريزند و يا هر كه ملخ را بزهره گاو بيالايد پس بكارد هيچ چيز بدان كشت زيان نرساند .» با گذشت زمان بشر از خواص ضد آفت برخي ازگياهان و املاح معدني پي برد و تجارب تازه‌اي از روشهاي كنترل آفات را آموخت. بعنوان نمونه چند مثال ديگر از الرشاد الزراعه نقل مي‌گردد :
دفع ملخ: هر كه تخم حنظل را با آب بجوشاند چنانچه آب نيك تلخ شود پس قدري نمك بروي افكند و بگرد كشت افشاند ملخ از آن حوالي بگريزد . براي دفع كرم ،‌ديگر هر كه خواهد كه كرم نباشد در باغ و زمين ،‌حنا را با آب ببايد جوشانيد و پيش از آفتاب برآمدن ،‌بگرد زمين افشاند و تخم حنظل نيز مناسب است .
براي محافظت بذر: افلاطون حكيم گويد چون برگ درخت سرويا برگ چغندر با تخمي كه زراعت خواهد شد مخلوط كرده در خانه نگاه دارند ، هيچ آفت بدان تخم نرسد تا وقتي كه زراعت خواهد شد .
محافظت غله در انبار از موش: انبار از نم و بخار و اصطبل و چهار پايان و مزبله و موضعي كه دباغان كار مي‌كنند و از حمام و آتش خانه ومطبخ دور باشد و خاكي كه با آن اين خانه بنا كنند خاك خالص بايد و آن گل كه زمين و ديوار خانه به آن اندود شود جو عوض كاه با آن گل مخلوط سازند از موش محفوظ بماند و همچين از او ساير حيوانات موذي دور باشد و اگر زمينش نمناك بود بواسطه نم گندم و جو و غير آن ، پايدار نماند و شپشه و كرم در وي افتد و مغز آن بخورند و نابود گردد .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
كليات 1
1-نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات گياهي 2
2-قرنطينه 4
3-سابقه قرنطينه در دنيا 4
4-سابقه قرنطينه در ايران 5
5-همكاري هاي بين المللي حفظ نباتات 7
6-مفاهيم كاربردي اصطلاحات بهداشت گياهي 10
فصل دوم:
استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي 14
1-آفات بومي 15
2-آفت قرنطينه اي 15
3-عوامل قرنطينه اي 15
4-نظارت و مراقبت بر وضعيت آفات گياهي در منطقه 15
5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومي اطلاعات 16
6-نظارت و مراقبت با انجام بازديدهاي ويژه 16
7-بازديدهاي ويژه از آفت 17
8-بازديدهاي ويژه از كالا 18
9-نظارت صحيح 19
10-نيازهاي فني خدمات تشخيص 19
11-ثبت و نگهداري 19
12-تعيين وضعيت آفت 20
13-شرايط كلي براي تعيين وضعيت آفت 21
14-سوابق آفت 21
15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت 22
16-ناحيه عاري از آفت 24
17-شرايط كلي نواحي عاري از آفت 25
18-برنامه ريشه كني آفت 28
19-فرايند برنامه ريشه كني 28
20-تيم مديريت و اجراي برنامه ريشه كني 29
21- شرايط قرنطينه اي شدن آفت 34
22- رفتار و خصوصيات عوامل غير بومي و جديد 34
23- مقايسه آفات قرنطينه اي و آفات غير قرنطينه اي تحت كنترل و آفات معمولي 38
24-بازرسي 42
25-بازرسي عيني 43
26-بازرسي ويژه 44
27-كلاس بندي كالاهاي كشاورزي و چگونگي نمونه برداري از آنها 45
28-كالاهاي كلاس يك 50
29-كالاهاي كلاس دو 50
30-كالاهاي كلاس سه 52
31-كالاهاي كالاي چهار 53
32-كالاهاي كلاس پنج 55
33-كالاهاي كلاس شش 56
34-كالاهاي كلاس هفت 58
35-كالاهاي كلاس هشت 58
36-كالاهاي كلاس نه 59
37-كالاهاي كلاس ده 61
فصل سوم: بازرسي و جمع آوري آفات منطقه و چگونگي صدور گواهي بهداشت نباتي
1-روش هاي جمع آوري نمونه حشرات 63
2-نگهداري شفيره و تخم حشرات 65
3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات 67
4-تهيه پرپاراسيون لارو و حشره 68
5-فرمول تهيه الكل هاي مختلف الغلضه 69
6-تخمين ميزان الودگي مزارع و باغات به آفات گياهي 70
7-محاسبه تخمين آلودگي دانه ها در انبار 74
8-فهرست عوامل قرنطينه داخلي مزارع و باغ هاي كشور در ده ساله اخير 78
9-اقدامات بهداشت گياهي براي جلوگيري از انتقال، ريشه كني و كنترل عوامل قرنطينه داخلي در مناطق آلوده كشور 80
10-مقررات صدور گواهي بهداشت نباتي براي كالاهاي صادراتي 83
11-اهداف و مسئوليت هاي مديريت سيستم صدور گواهي بهداشت نباتي 84
12-مسئوليت هاي بازرس 86
13-جايگزيني گواهي بهداشت مفقود شده 87
14-مسئوليت هاي صادر كننده كالا 88
15-روند كار بازرسي و صدور گواهي بهداشت گياهي 89
منابع 90