عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها مطالعه موردي بانك كشاورزي

مقدمه سرعت تغيير و تحول در سازمانهاي امروزي سريعتر از آن است كه با راه حلهاي گذشته و سنتي بتوان براي مسائل پيش رو چاره جويي كرد‏. در اين راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفيت خود براي رويارويي با تغييرات پيچيده‏، تنوع محصول و پاسخگوئی به نيازهاي مشتريان در فضاي رقابتي جهاني شده اند‏. مشاركت بعنوان يكي از فنون پيشرفته اداره سازمان مي تواند هدايت و كارگرداني كارآمدتر فعاليتهاي سازمان را جهت نوانديشي‏، پويايي و بقاء فراهم نمايد‏. يكي از سازوكارهاي نيرومند اين فرادگرد بر پايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مي باشد كه به منزله رهيافتي براي جلب مشاركت فردي و گروهي كاركنان، مشتريان وپيمانكاران با مديريت در اداره سازمان جهت حل مسائل و ايجاد بهبود مستمر در تمامي ابعاد است‏. نظام پيشنهادها تاكنون در بسياري از شركتهاي صنعتي بزرگ و كوچك و متوسط‏، كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن به اجرا درآمده است‏، به طوري كه شركت هاي صاحب نام‏، با ذكر تعداد پيشنهادهاي دريافتي از كاركنان و ميزان منافع حاصل از آن به عنوان افتخارات خود ياري مي كنند‏. نظام پيشنهادها يكي از ابزارهاي كارآمد زير مجموعه مديريت مشاركتي است كه اجراي آن علاوه بر رشد فكري و آموزش خود جوش و مستمر كاركنان‏، موجب شكوفايي فكري‏، بهبود روابط انساني و … مي گردد‏. در كشور ما اين نظام از سال 1366 در بعضي از شركتهاي صنعتي و توليدي طراحي و اجرا گرديده است‏. براساس آمار ارائه شده تعداد پيشنهادهاي 83 واحد توليدي و خدماتي ايراني از سال 1366 لغايت 1380‏، با 153200 نفر پرسنل‏، 284000 فقره بوده است كه شاخص نفر-پيشنهاد آن براي اين مدت 85/1 فقره مي باشد‏. در صورتيكه طبق آمار منتشر شده در كشور ژاپن تعداد پيشنهادهاي 620 واحد توليدي‏، خدماتي‏، تجاري و دولتي‏(از آوريل 1987 تا مارس 1988‏) با 2044000 نفر پرسنل‏، 50537000 فقره بوده و شاخص نفر پيشنهاد 7/24 فقره مي باشد.