طـراحـي پستـهاي فشـار قـوي (سيستم زمين) 93 ص

اتصال زمين يا ارت
بسياري از خطرات براي اشخاص و تاسيسات الكتريكي بر اثر وجود سيستم اتصال زمين ضعيف يا عدم وجود اتصال زمين تجهيزات الكتريكي به وجود مي آيد. يك سيستم فشار ضعيف زمين شده نسبت به يك سيستم زمين نشده حوادث كمتري براي كاركنان در بر دارد. در يك سيستم زمين نشده با وجود متعادل بودن ولتاژ فازها ، تماس عمدي يا اتفاغي با هر كدام از فازها ممكن است خطر شوك الكتريكي جدي در بر داشته باشد.

مادامي كه يك اتصالي به زمين (ارت فالت) روي يك فاز سيستم زمين نشده يا سيستم زمين شده رخ مي دهد، شخصي كه با يكي از فازهاي ديگر سيستم و زمين تماس مي‌گيرد، تحت ولتاژي برابر برابر ولتاژ سيستم داراي نول زمين شده قرار مي گيرد.
از ديگر خطرات عدم وجود سيستم اتصال زمين مناسب، خطر آتش سوزي و خسارت سنگين تجيهزات و تاسيسات است پس يكي از راههاي پيش گيري از حوادث جاني و تاسيساتي داشتن اتصال زمين مناسب مي باشد.

فهرست مطالب
اتصال به زمين يا ارت 1
ارت يا زمين كردن 1
استفاده از زمين به منزله يك سيم براي برگشت جريان 3
هدف از به كار بردن اتصال زمين (ارت) 5
انواع زمين كردن يا ارت 5
زمين كردن حفاظتي 5
زمين كردن الكتريكي 6
مقاومت مخصوص زمين 6
مقاومت اتصال زمين 7
مقاومت بين دو الكترود يا ميل زمين 8
نقاطي كه معمولا در سيتم هاي توزيع بايد زمين شوند 9
الكترود اتصال زمين 11
اتصال زمين چند ميله اي 13
استفاده از سيم يا تسمه به عنوان الكترود زمين 14
الكترود صفحه اي 16
اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك و مقاومت اتصال زمين 17
اندازه گيري مقاومت زمين (ارت) 18
هادي هاي حفاظتي 21
روش هاي اتصال زمين 23
استفاده از الكترود ميله اي 24
روش هاي كاهش مقاومت زمين 26
اثر رطوبت خاك 28
اثر درجه حرارت 29
اثر عمق زمين 31
اثر طول الكترود 31
اثر قطر الكترود زمين 32
شرايط يك اتصال زمين خوب 33
سيستم هاي اتصال زمين در توزيع نيروي برق 33
انواع سيستم زمين 35
اتصال زمين تجهيزات الكتريكي 37
تجزيه و تحليل سيستم هاي اتصال زمين 40
سطح مقطع هادي نول 43
زمين كردن سيستم قدرت (2) 45
تعيين مدل خاك 51
روش ونر 51
روش ميله كوبيده 55

عنوان صفحه
محاسبات مقاومت زمين 58
افزايش پتانسيل زمين ماكزيمم 61
تحليل پارامتريك افزايش پتانسيل زمين 62
بحث درمورد افزايش پتانسيل زمين 66
جستجوي ولتاژهاي تماس و گام 69
جستجوي نقاط خاص و خطرناك 73
بحث در مورد ولتاژهاي تماس و گام 77
ارزيابي ايمني 78
تصحيح ولتاژهاي تماس و گام 81
نمونه طراحي 83
طرح نمونه يك پست توزيع برق 84
این فایل با تخفیف ارائه شده است .