طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار 110 ص

مقدمه :

تجارت، از دیرباز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در واقع پایه و اساس بنیان اجتماعی و یکی از مهمترین دلائل رشد و ترقی یک جامعه و یا افول و شکست جامعه ای دیگر بوده است، در واقع یکی از مهمترین دلائل پیشرفت و گسترش علوم، بهره بردرای های اقتصادی و تجاری می باشد.

امروزه، اهمیت اطلاعات در فرآیند تجارت، امری بدیهی و غیرقابل انکار شناخته شده و علوم انفورماتیک و کامپیوتر مهمترین منابع ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات محسوب می شوند.

از آنجا که ساخت یافتگی و در عین حال سهولت ثبت اطلاعات و از طرفی قابلیت اطمینان و جامعیت آن، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضرورت تهیه و طراحی نرم افزارهای کاربردی که مخثوث جمع آوری و نگه داری داده های خاص می باشند بر همگان روشن و مسلم بوده است.

امروزه با استفاده از نرم افزارهای کاربردی که هر یک جهت ارائه سرویس های اطلاعاتی در زمینه های خاص تعبیه شده اند، داده های خام به صورت ساخت یافته و قالب بندی شده توسط کاربران در بانکهای اطلاعاتی ثبت شده و مدیران از گزارشاتی که حاصل تجزیه و تحلیل و پردازش این داده ها می باشند، تعمیمات مختلف تجاری و مدیریتی خود را اتخاذ می نمایند.

استفاده از نرم افزارهای کاربردی باعث کاهش زمانی دسترسی کاربران بر داده های پردازش شده می شود، به عنوان مثال در یک سیستم خرید و فروش، کاربر داده های خام را که همان فاکتورهای مختلف می باشند، با استفاده از نرم افزار ثبت نموده و مدیر فروش، با استفاده از گزارشات تجزیه و تحلیل شده که حاصل پردازش همان داده های خام می باشد، تصمیمات مختلفی از جمله تعیین قیمت، زمینه های گسترش کار و … را اتخاذ می نمایند.

در نرم افزار پیاده سازی شده برای طلافروشی نیک کار سعی شده تا با تشخیص نیازهای اساسی طلافروشی و روند جریان اطلاعات در قسمتهای فوق گامی در بالا بردن سرعت، سهولت و دقت کار قسمت های مختلف طلافروشی و تصمیمات مختلف مدیریتی برداشته شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه

فصل اول سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )                                        1

1-1-        مقدمه                                                                                         1

1-2-        جمع آوری اطلاعات                                                                        1

1-3-        سیستم اطلاعات مدیریت                                                                   2

1-4-        قدمهای بسط و توسعه MIS                                                               2

1-4-1- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری                            2

1-4-2- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان                                             3

1-5-        نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت                                             6

1-6-        تعریف سیستم                                                                                7

1-7-        تکنولوژی اطلاعات                                                                          7

1-8-        تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات                      8

1-9-        آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیتسم                                                          8

1-9-1- تجزیه و تحلیل سیتسم چیست ؟                                                          9

1-9-2- دلایل تغییر سیستم                                                                          9

1-10-    تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                                                             9

1-10-1- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                                                                    10

فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی                                                                           14

2-1- زبان برنامه نویسی دلفی                                                                       14

2-1-1- شی گرایی چیست ؟                                                                        14

2-1-2- رویدادگرایی چیست ؟                                                                     15

2-1-3- ویژوال چیست ؟                                                                            15

2-1-4- عملگرها و انواع دادها                                                                      15

2-1-5- دستورات کنترلی                                                                            18

2-1-6- شی گرایی                                                                                   20

2-1-7- رویدادگرایی                                                                                21

2-2- پایگاه داده                                                                                                21

2-2-1- دستور                                                                                        21

2-2-2- استفاده از توابع در Select                                                                23

2-2-3- دستور Delete                                                                              26

2-2-4- دستور Insert                                                                                       26

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم                                                                          28

3-1- گزارش شناخت سیستم                                                                        28

3-2- امکان سنجی                                                                                    28

3-2-1- امکان سنجی اقتصادی                                                                      28

3-2-2- امکان سنجی تکنیکی                                                                       28

3-2-3- هزینه های متداول برای سیستم                                                            29

3-3- نیازمندی ها                                                                                     29

3-4- چارت سازمانی                                                                                30

3-5- شرح وظایف                                                                                   30

3-6- آنالیز فرم                                                                                                 31

3-6-1- فرم فاکتور فروشی                                                                          31

3-6-2- فرم فاکتور خرید                                                                            33

3-6-3- فرم مرجوعی از خرید                                                                      35

3-6-4- فرم مرجوعی فروشی                                                                       36

3-6-5- فرم کالا                                                                                      37

3-6-6- فرم دریافت                                                                                 38

3-6-7- فرم پرداخت                                                                                39

3-7- UML                                                                                          40

3-7-1- Use Case                                                                                40

3-7-2- Sequence                                                                                42

3-7-3- Class Diagram                                                                        44

3-7-4- نمودار CRD                                                                               45

3-7-5- نمودار CCD                                                                               45

3-7-6- State Diagram                                                                         46

فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی                                                                            48

4-1- DSD                                                                                           48

1-4-1- Customer                                                                               48

1-4-2- Bonakdar                                                                               48

1-4-3- Kala                                                                                                 49

1-4-4- Sale                                                                                         49

1-4-5- Buy                                                                                         50

1-4-6- Cost                                                                                                 50

1-4-7- Sarfaslhazine                                                                          50

1-4-8- pardakht                                                                                51

1-4-9- Daryaft                                                                                   51

1-4-10- Marjoei – buy                                                                        52

1-4-11- Marjoei – Sale                                                                       52

4-2- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار                                                     53

4-2-1- جدول bonakdar                                                                        53

4-2-2- جدول buyd                                                                               54

4-2-3- جدول buyh                                                                               55

4-2-4- جدول Cost                                                                               56

4-2-5- جدول Customer                                                                        57

4-2-6- جدول Daryaft                                                                           58

4-2-7- جدول Kala                                                                               59

4-2-8- جدول Marjoei – buy                                                                 60

4-2-9- جدول Marjoei – Sale                                                                61

4-2-10- جدول Marjoei – buy                                                               62

4-2-11- جدول Marjoei – buy                                                               63

4-2-12- جدول pardskht                                                                       64

4-2-13- جدول Saled                                                                             65

4-2-14- جدول Saleh                                                                             66

4-2-15- جدول Sarfaslhazine                                                                67

4-2-16- جدول tazinat                                                                           68

4-3- ERD                                                                                           69

4-4- JSP                                                                                            70

4-5- طراحی فرم ها                                                                                 71

4-5-1- فرم اصلی                                                                                   71

4-5-2- فرم طلاهای بدون نگین                                                                              72

4-5-3- فرم طلاهای نگین دار                                                                       73

4-5-4- فرم مشتریان                                                                                 74

4-5-5- فرم بنکدار                                                                                   75

4-5-6- فرم دریافت                                                                                 76

4-5-7- فرم لیست اسامی بدهکارن                                                                 77

4-5-8- فرم پرداخت                                                                                78

4-5-9- فرم لیست اسامی بستانکار                                                                 79

4-5-10- فرم مرجوعی از خرید                                                                              80

4-5-11- فرم گزارش مرجوعی از خرید                                                                    81

4-5-12- فرم مرجوعی از فروش                                                                   82

4-5-13- فرم گزارش مرجوعی از فروش                                                         83

4-5-14- فرم هزینه                                                                                  84

4-5-15- فرم سرفصل هزینه                                                                         85

4-5-16- فرم خرید کالا                                                                              86

4-5-17- فرم گزارش خرید ادواری                                                                87

4-5-18- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                                                    88

4-5-19- فرم فروش کالا                                                                            89

4-5-20- فرم گزارش فروش ادواری                                                              90

4-5-21- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                                                   91

جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                              92

منابع و ماخذ                                                                                           93

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل 1-1- نمودار ساختار سازمانهای سیتسم اطلاعات مدیریت                                 4

شکل 1-2- نمودار ساختار سازمانی با سهولت دستیابی به مدیران                                5

شکل 1-3- نمودرا ساختار شرکتهای مختلف                                                      6

شکل 3-1- فرم فاکتور فروش                                                                       31

شکل 3-2- فرم فاکتور خرید                                                                        33

شکل 3-3- فرم مرجوعی از خرید                                                                  35

شکل 3-4- فرم مرجوعی از فروش                                                                 36

شکل 3-5- فرم کالا                                                                                  37

شکل 3-6- فرم دربافت                                                                                       38

شکل 3-7- فرم پرداخت                                                                             39

شکل 3-7-6-1- نمودار State Diagram کنترل موجودی                                    46

شکل 3-7-6-2- نمودار State Diagram کنترل وجه                                         47

شکل4-1- جدول bonakdar                                                                                      53

شکل 4-2- جدول buyd                                                                            54

شکل 4-3- جدول  buyh                                                                           55

شکل 4-4- جدول Cost                                                                            56

شکل 4-5- جدول Customer                                                                              57

شکل 4-6- جدول Daryaft                                                                       58

شکل 4-7- جدول Kala                                                                            59

شکل 4-8- جدول Marjoei – buy                                                             60

شکل 4-9- جدول Marjoei – Sale                                                            61

شکل 4-10- جدول Marjoei – buy                                                           62

شکل 4-11- جدول Marjoei – sale                                                           63

شکل 4-12- جدول pardskht                                                                             64

شکل 4-13- جدول Sale d                                                                        65

شکل 4-14- جدول Sale h                                                                        66

شکل 4-15- جدول Sarfaslhazine                                                             67

شکل 4-16- جدول tazinat                                                                       68

شکل 4-17- فرم اصلی                                                                              71

شکل 4-18- فرم طلاهای بدون نگین                                                               72

شکل 4-19- فرم طلاهای نگین دار                                                                 73

شکل 4-20- فرم مشتریان                                                                            74

شکل 4-21- فرم بنکدار                                                                              75

شکل 4-22- فرم دریافت                                                                            76

شکل 4-23- فرم اسامی لیست بدهکارن                                                           77

شکل 4-24- فرم پرداخت                                                                            78

شکل 4-25- فرم لیست اسامی بستانکاران                                                         79

شکل 4-26- فرم مرجوعی از خرید                                                                 80

شکل 4-27- فرم گزارش مرجوعی از خرید                                                       81

شکل 4-28- فرم مرجوعی از فروش                                                               82

شکل 4-29- فرم گزارش مرجوعی از فروش                                                     83

شکل 4-30- فرم هزینه ها                                                                            84

شکل 4-31- فرم سرفصل هزینه ها                                                                 85

شکل 4-32- فرم خرید کالا                                                                          86

شکل 4-33- فرم گزارش خرید ادواری                                                            87

شکل 4-33- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                                                 88

شکل 4-34- فرم فروش کالا                                                                         89

شکل 4-35- فرم گزارش فروش ادواری                                                           90

شکل 4-36- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                                                         91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1- انواع متغیر های صحیح                                                                16

جدول 2-1-1 انواع متغیر های حقیقی                                                              16

جدول 2-1-2 انواع متغیر های بولی                                                                 17

جدول 2-1-3 انواع متغیرهای کاراکتری                                                             17

جدول 2-1-4 انواع متغیر های رشته ای                                                            17