طراحی وب سایت سیستم وام قرض الحسنه

چکیده

این پروژه ، برنامه نویسی یک سایت است که به کاربران این امکان را می دهد تا اطلاعات مربوط به وام دریافتی و اقساط آن را مشاهده کنند و به مدیر هم امکان اطلاع از اطلاعات کاربران و اقساط پرداختی و غیر پرداختی آنان را می دهد. در برنامه نویسی این سایت از زبان های برنامه نویسی C# و ASP.NET استفاده شده است.

خروجی پروژه شامل موارد زیر می باشد :

1- امکان ورود کاربر و ثبت نام و درج اطلاعات

2- امکان مشاهده تاریخ اتمام اقساط برای کاربر

3- امکان مشاهده لیست اقساط مانده و مشخصات آن ها

4- امکان مشاهده لیست اقساط پرداختی و مشخصات آن ها

5- امکان log in  برای مدیر

6- امکان مشاهده لیست اشخاص ثبت نامی به همراه مشخصات برای مدیر

7- امکان دریافت گزارش از وضعیت کاربرانپرداخت یا عدم پرداخت اقساط، اتمام قسط و…

8- امکان تغییر رمز کاربر و مدیر

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 0 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1 فصل اول تعریف و آنالیز مسئله……………………………………………………………………… 2

1-1 مستند چشم انداز ……………………………………………………………………………. 3

1-2 کاربرد…………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-1 محدوده………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-2 تعاريف و علايم اختصاري ……………………………………………………………………………………… 3

1-2-3 چکيده………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 جايگاه پروژه………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-1 بيان مسئله…………………………………………………….. 4

1-4 ذي نفعان و کاربران…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-1 ذي نفعان………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4-2 کابران……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-3 محيط کاربران……………………………………………………………………………..5

1-5 نيازمندي هاي کاربران و ذينفعان اصلي……………………………………………………………………………………… 5

1-6 محصولات مشابه……………………………………………………………..6

1-7 شرح محصول………………………………………………………6

1-8 دورنماي محصول ………………………………………………………………………………… 6

1-9 قابليت هاي محصول …………………………………………………………………………….. 7

1-10 فرضيات  …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-11 هزينه   ……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-12 امتياز و استقرار فيزيکي   ………………………………………………………………………………. 7

1-13 ويژگي هاي محصول…………………………………………………………………………………………… 8

1-14 محدوديت ها………………………………………………………………………………………………………. 8

1-15 محدوده هاي کيفي سيستم …………………………………………………………………………………. 8

1-16 نيازمندي هاي ديگر …………………………………………………………………………………………. 8

1-16-1 استاندارد هاي کاربردي……………………………………………………………………………………… 8

1-16-2 نيازمندي هاي سيستمي …………………………………………………………………………….. 8

1-16-3 نيازمندي هاي کارآيي  ………………………………………………………………………………………………. 9

1-16-4 نيازمندي هاي محيطي  ……………………………………………………………………………….. 9

1-17 تعريف دقيق زير سيتم………………………………………………………………………………………… 10

1-17-1 سيستم خدمات رفاهي……………………………………………………………………………. 10

1-17-2 زير سيستم وام………………………………………………………………………………………………. 11

1-18 نمودار ERD……………………………………………………………………………………………. 12

2 فصل دوم طراحي صفحات وب………………………………………………………………………. 13

2-1  اصول طراحي وپياده سازي صفحات وب………………………………………………….. 14

2-1-1 طراحي خوب چيست؟………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2 مراحل طراحي صفحات وب……………………………………………………………………………… 15

2-2 مباني HTML………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-1 HTML   چيست؟………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2  شکل کلي دستوراتHTML ……………………………………………………………………………………. 20

2-2-3  تگ هاي مهم HTML ………………………………………………………………………………… 21

2-3 آشنايي با ويژوال استوديو نت…………………………………………………………………………………. 23

2-3-1  مفهوم صفحه وب………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-2  مفهوم کنترل ها……………………………………………………………………………………………… 24

2-3-2-1 انواع کنترل ها…………………………………………………………………………………. 24

2-3-3  کنترل هايHTML…………………………………………………………………………………… 25

2-3-4  خواص کنترل ها…………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-5  مفهوم رويداد……………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-6  مفهوم متدها………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-7  مفهوم پست کردن اطلاعات…………………………………………………………………………………. 27

2-4  تفکيک کد از محتويات…………………………………………………………………………………………….. 27

3  فصل سوم  ASP.NET…………………………………………………………………………………………….. 28

3-1 مديريت حالت……………………………………………………………………………………………………. 29

3-1-1 روش فيلدهاي مخفي………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1-2 تبادل اطلاعات بين صفحات با رشته تقاضا……………………………………………………………………………… 29

3-1-3 تبادل اطلاعات ازطريق کوکي ها……………………………………………………………………………………. 30

3-1-4 استفاده ازحالت نشست براي تبادل اطلاعات …………………………………………………………………………. 31

3-2 Master Page………………………………………………………………………………………………. 33

4 فصل چهارم پایگاه داده……………………………………………………………………………………………………. 37

4-1 سيستم هاي مديريت بانک اطلاعاتي………………………………………………………………………… 38

 4-2  مفهوم بانک اطلاعاتي رابطه اي…………………………………………………………………………………… 38

4-3 سيستم مديريت بانک اطلاعاتي SQL Server………………………………………………………………………….. 38

4-4  کنترل هاي بانک اطلاعاتي………………………………………………………………………………………. 39

4-4-1 کنترل هاي داده………………………………………………………………………………………………….. 39

4-4-1-1 کنترل هاي منبع داده……………………………………………………………………………………… 39

4-4-1-2 کنترل هاي انقياد داده ها……………………………………………………………………………………. 39

4-4-2 کنترل هاي جدولي…………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-3 کنترل هاي نمايش يک رکورد…………………………………………………………………………………. 40

4-5  کنترل SQLDataSource……………………………………………………………………………………….. 41

4-6 کنترل GridView……………………………………………………………………………………………… 41

4-7 کنترل AccessDataSource…………………………………………………………………………………. 42

4-8 کنترل Repeater……………………………………………………………………………………….. 42

4-9 دستيابي به بانک اطلاعاتي با ADO.NET………………………………………………………………………………….. 43

4-10 اشيا ومتدهاي ADO.NET ……………………………………………………………………………… 44

5 فصل پنجم پیاده سازی سیستم وام…………………………………………………………………………. 46

5-1  صفحه اصلي وب سايت……………………………………………………………………………………………. 47

5-2 ثبت نام………………………………………………………………………………………………………………….. 48

5-3 ورود پرسنل (login)……………………………………………………………………………………………. 49

5-4 ثبت درخواست وام…………………………………………………………………………………………….. 50

5-5 تغيير رمز عبور……………………………………………………………………………………………………………….. 51

5-6 مشاهده وام ها (درخواست شده، مورد تاييد واقع شده، در حال پرداخت قسط و يا بايگاني شده 52

5-7 وضعيت اقساط هر وام……………………………………………………………………………………………….. 53

 5-8 ورود کارمندان مالي (کساني که اجازه مديريت وام ها را دارند)……………………………………………….. 54

5-9 ثبت دستي…………………………………………………………………………………………… 55

5-10 مديريت پرسنل……..56

5-11 مديريت وام ها…………………………………………………………………………………….. 57

5-12 مديريت اقساط………………………………………………………………………………………………. 58

5-13 ليست اقساط به سر رسيد رسيده………………………………………………………………. 59

5-14 معرفي يک نوع وام جديد به سيستم…………………………………………………………………………… 60

5-15 مديريت انواع وام……………………………………………………………………………………….. 61

5-16 تغيير رمز عبور………………………………………………………………………………………………. 62

5-17 درج مسئول مالي (کارشناس/کارمند سيستم) جديد……………………………………………………………….. 63

5-18 مديريت کارمندان سيستم (کارشناسان مالي)…………………………………………………………………………… 64

6 فصل ششم سورس برنامه………………………………………………………………………………………………. 65

7 فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………… 88

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 90

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 1-1 : بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….. 4

جدول 1-2 : ذی نفعان……………………………………………………………………………………………. 4

جدول 1-3 : کاربران ………………………………………………………………………………………………………….. 5

جدول 1-4 : نیازمندی های کاربران و ذی نفعان اصلی ……………………………………………………………………….. 5

جدول 1-5 : محصولات مشابه……………………………………………………………………………………………… 6

جدول 1-6 : قابلیت های محصول …………………………………………………………………………………………… 7

فهرست اشکال

عنوان                                                                                         صفحه

شکل 1-1 : دورنمای محصول ………………………………………………………………………………….. 6

شکل 1-2 : سیستم خدمات رفاهی……………………………………………………………… 10

شکل 1-3 : زیر سیستم وام……………………………………………………………………… 11

شکل 1-4 : نمودار ERD………………………………………………………………………………. 12

شکل 5-1 : صفحه اصلی وب سایت……………………………………………………………… 47

شکل 5-2 : ثبت نام……………………………………………………………………………………….. 48

شکل 5-3 : ورود پرسنل (login) ……………………………………………………………………………… 49

شکل 5-4 : ثبت درخواست وام…………………………………………………………………………………… 50

شکل 5-5 : تغییر رمز عبور…………………………………………………………………………………………………………………… 51

شکل 5-6 : مشاهده وام ها……………………………………………………………………………………………………………………. 52

شکل 5-7 : وضعیت اقساط هر وام…………………………………………………………………………….. 53

شکل 5-8 : ورود کارمندان مالی………………………………………………………………………………… 54

شکل 5-9 : ثبت دستی……………………………………………………………………………………….. 55

شکل 5-10 : مدیریت پرسنل……………………………………………………………………………………… 56

شکل 5-11 : مدیریت وام ها………………………………………………………………….. 57

شکل 5-12 : مدیریت اقساط……………………………………………………………………………… 58

شکل 5-13 : لیست اقساط به سر رسید رسیده………………………………………………………………. 59

شکل 5-14 : معرفی یک نوع وام جدید به سیستم………………………………………………………………… 60

شکل 5-15 : مدیریت انواع وام…………………………………………………………………… 61

شکل 5-16 : تغییر رمز عبور……………………………………………………………………………….. 62

شکل 5-17 : درج مسئول مالی جدید……………………………………………………………….. 63

شکل 5-18 : مدیریت کارمندان سیستم……………………………………………………………….. 64