طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : پرسشنامه
1-1-مقدمه 1
2-1-جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه 2
3-1-تعريف پرسشنامه 2
4-1-طرحهاي مختلف پرسشنامه 3
پرسشنامه عادي
فهرست سوالات
راهنماي مصاحبه
5-1-انواع اجراي پرسشنامه 4
پرسشنامة حضوري
پرسشنامه پستي
پرسشنامه الكترونيك
6-1-انواع پرسشنامه 5
7-1-رهنمودهايي براي طراحي 7
نگارش پرسشها
ظاهر كلي پرسشنامه
اصول اندازه گيري
8-1-اجراي مقدماتي پرسشنامه 9

فصل دوم : مصاحبه
1-2-جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه 11
2-2-تعريف مصاحبه 11
3-2-شرايط لازم براي مصاحبه 12
4-2-انواع مصاحبه 12
5-2-اشكال خاص مصاحبه 15
6-2-انواع مصاحبه 16
عنوان صفحه
7-2-معايب مصاحبه 17
8-2-محدوديتهاي مصاحبه 18
عوامل مربوط به مصاحبه كننده
عوامل مربوط به مصاحبه شونده
عوامل مربوط به موقعيت
9-2-نحوه ثبت اطلاعات در مصاحبه 19
10-2-انواع روشهاي اجراي مصاحبه 20
11-2-نكاتي كه رعايت‌ آنها اعتبار روش مصاحبه را بالا مي برد . 20

فصل سوم : مشاهده
1-3-جمع آوري اطلاعات از طريق مشاهده 23
2-3-تعريف مشاهده 23
3-3-انواع مشاهده 24
4-3-عوامل مؤثر بر ميزان دقت اطلاعات مشاهده شده 27
5-3-ثبت مشاهدات 27
7-3-نكات مورد توجه در مشاهده 28
8-3-مزاياي مشاهده 29
9-3-معايب مشاهده 29
منابع و مأخذ 31