طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت

چكيده :
نرم افزار طراحي شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت است . از آنجائيكه كاركنان دولت نياز به آموزش هايي مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مديريت آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان اين وظيفه را دارد كه جهت به روز رساني كارمندان دوره هاي مختلف مربوطه را برگزار نمايند و گذراندن هر يك از دوره ها مستلزم صدور گواهينامه مربوط به آن دوره براي فرد مورد نظر مي باشد و اين گواهينامه داراي استاندارد مدت زمان و شرايط خاص مي باشد كه در حال حاضر برنامه اي با نام صدور گواهينامه تحت برنامه نويسي فاكس مي باشد كه مورد استفاده قرار مي گيرد .

برنامه موجود تحت فاكس از نظر گرافيكي در سطح خيلي پاييني قرار داشت و همچنين كاربران كار با آن برنامه را سخت مي دانستند . بدين منظور برنامه اي تحت ويژوال سرلوحه كار قرار گرفت ، كه داراي امكاناتي مثل اضافه كردن اطلاعات به بانك ، حذف كردن اطلاعات از بانك ،‌ ويرايش كرن اطلاعات و غيره مي باشد .
نتيجه كار اين است كه اين نرم افزار داراي امكانات بيشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتري نسبت به سيستم قبلي است و در آينده مي توان توسط اين نرم افزار نرم افزار هاي بهتر و كم نقصي را ايجاد كرد .

فهرست مطالب
چكيده1
مقدمه2
فصل اول:تعريف و امكان سنجي مسئله3
1-1 تعريف مسئله4
1-2اهداف مسئله5
1-3-1 اهداف كلي5
1-3-2 اهداف جزئي5
1-3 مشكلات و موانع5
1-4 كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع5
1-5 امكان سنجي5
فصل دوم:تجزيه و تحليل و طراح سيستم7
2-1 تعريف كامل مسئله8
2-2 دياگرام متن 10
2-3 دياگرام گردش مستندات11
2-4 نمودار DFD11
2-4-1 نمودار dfd سطح 1 12
2-4-2 نمودار dfd سطح 213
2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3 14
2-5 شرح فرم هاي ورودي و خروجي15
2-6 شرح پردازه هاي جزئي17
2-7 نمودارERD19
2-8 بانك اطلاعاتي و تعيين ويژگي فيلدها 20
2-3 طراحي محيط گرافيكي واسط كاربر(GUI26
2-3-1 طراحي منوها26
2-9-2 طراحي فرمهاي ورودي27
2-9-3 طراحي فرمهاي خروجي28
فصل سوم: پياده سازي سيستم29
3-1 ويژگيها و علل انتخاب برنامه نويسي30
3-2 ويژگيها و علل انتخاب پايگاه داده اي31
3-4 شرح زير برنامه هاي توليد اطلاعات 33
فصل چهارم:راهنماي اجراي برنامه 50
4 -1 سخت افزار مورد نياز51
4-2 نرم افزار موردنياز51
4-3 نحوه نصب برنامه51
4-4 تشري نحوه اجراي برنامه56
نتيجه گيري و پيشنهاد ها 61
منابع و مآخذ62