طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر

فهرست مطالب:
نصب فايلهاي نمونه بر روي كامپيوتر 1
مروري بر Asp. NET 1
NET framework 2
SQL srver 2000 2
زبانها و ابزارهاي زبان 4
Nopepad . NET 4
Visual studio. NET 5
معماري ASP. NET 6
چه چيزي در ASP.NET وجود دارد 6
NoPE pad. NET 8
ايجاد يك داير كتوري مجازي 9
فصل دوم / استفاده از ابزارهاي برنامه نوسي ASP. NET 10
مهم 10
Visual studio. NET 11
ايجاد يك صفحه جديد (Web From) ASP.NET 13
افزودن كنترل ها 15
برنامه هاي كاربردي وب ASP.NET 16
فرم هاي وب ASP. NET 17
پنجره ها 18
نكته 21
نوارهاي ابزار 23
نكته 23
Menus (منوها ) 25
نكته 27
OPTINS (گزينه ها) 28
ايجاد يك برنامه كاربردي وب Visual Basic . NEP ASP. NEP 28
ايجاد يك برنامه كاربردي وب با NET SDK 29
ايجاد يك ريشه برناكه كاربردي 29
ايجاد زير دايركتوري ها 32
ايجاد صفات aspx 33
مجوزهاي دسترسي 33
نكته 35
انتخاب يك زبان براي صفحه (زبان صفحه) 36
نكته 36
فعال سازي وضعيت Session 38
فعال سازي وضعيت Session در Visual studio . NET 39
توصيه هايي براي وضعيت Session 40
ذخيره وضعيت Session در SQL Server 41
منابع: 44