شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی ۱۸۱ص

چکیده
منظور از آمادگی الکترونیکی (E – Readiness) توانایی پذیرش، استفاده و بهکارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع میباشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگی بهکارگیری این فناوری در کلیه زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است. در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمهء برنامهریزی بهینه به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

کلمات کلیدی: e readiness ، فناوری اطلاعات، ارزیابی، زیر ساخت، شکاف دیجیتالی، مدل، شاخص

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۱
۱ -۱- چکیده ۲
۱-۲- روش تحقیق ۳
۱ -۳- مفهوم آمادگی الکترونیکی ۶
۱ -۴- تعاریف آمادگی الکترونیکی ۸
۱ -۵- اهداف آمادگی الکترونیکی ۱۰
۱ -۶- فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور ۱۳
۱-۷- ضرورتها و روشهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی ۱۵
۱-۸- اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی ۱۶
۱-۹- ضرورتهای آمادگی الکترونیکی ۱۸
۱ -۱۰- مؤلفههای آمادگی الکترونیکی ۱۹
۱ -۱۱- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی ۲۲
۱ -۱۲- مزایای آمادگی الکترونیکی ۲۵
۱-۱۳- موانع تحقق آمادگی الکترونیکی ۲۷
۱-۱۴- گزارش اجلاس جهانی اقتصاد ۲۹
۱-۱۵- رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس ۳۰
۱ -۱۶- جامعه اطلاعاتی ۳۲
۱-۱۷- فناوری مولد ) جامعه صنعتی( ۴۴
۲- ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی ۴۵
۲ -۱- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت ۴۶
۲ -۲- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۱
۲ -۳- فرصت های ارزش زا ۵۲
۳- شناسایی مدلهای آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن ۵۶
۳-۱- معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی ۵۷
۳ -۲- بررسی کلی مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی ۵۹
۳ -۳- مدل CSPP 61
۳ -۴- مدل McConnel International 66
۳ -۵- مدل CID 68
۳ -۶- مدل APEC 74
۳-۷- مدل EIU 77
۳ -۸- مدل Mosaic 82
۳ -۹- مدلITU 85
۳-۱۰- مدل CIDCM 87
۳-۱۱- مدل هیکس ۹۰
۳-۱۲- مدل MIT 91
۳-۱۳- متدولوژی های مورد استفاده مدلها ۹۴
۳-۱۴- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک ۹۵
۴ – بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها ۱۰۲
۴-۱- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط ۱۰۲
۴-۲- آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک ۱۰۷
۴-۳- بررسی مدل های آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک ۱۳۱
۴-۴- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها ۱۳۸
۴-۵- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک ساز مان ها در ایران ۱۴۸
۴ -۶- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ۱۵۰
۴-۷- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ۱۵۴
۵- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها ۱۵۵
۵-۱- سازمان های دولتی ۱۵۶
۵-۲- سازمانهای تجاری ۱۵۸
۵-۳- بنگاههای اقتصادی ۱۶۱
۵-۴- جامعه اطلاعاتی ۱۶۶
۶- جمع بندی نهایی ۱۷۱
۷- منابع ۱۷۷