شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی 181ص

چكيده
منظور از آمادگي الكترونيكي (E – Readiness) توانايي پذيرش، استفاده و بهكارگيري فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در جوامع ميباشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح آمادگي الكترونيكي جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگي بهكارگيري اين فناوري در كليه زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع حائز اهميت است. در اين راستا ارزيابي آمادگي الكترونيكي جوامع و سازمانها براي استفاده مؤثر از اين فناوري مقدمهء برنامهريزي بهينه به منظور نيل به اهداف سازماني است.

كلمات كليدي: e readiness ، فناوري اطلاعات، ارزيابي، زير ساخت، شكاف ديجيتالي، مدل، شاخص

فهرست مطالب

1- مقدمه 1
1 -1- چكيده 2
1-2- روش تحقیق 3
1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی 6
1 -4- تعاريف آمادگی الکترونيکی 8
1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی 10
1 -6- فرايند توسعه آمادگی الکترونيکی در يک کشور 13
1-7- ضرورتها و روشهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي 15
1-8- اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي 16
1-9- ضرورتهاي آمادگي الكترونيكي 18
1 -10- مؤلفههاي آمادگي الكترونيكي 19
1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی 22
1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی 25
1-13- موانع تحقق آمادگي الكترونيكي 27
1-14- گزارش اجلاس جهاني اقتصاد 29
1-15- رتبه بندي اكونوميست اينتليجنس 30
1 -16- جامعه اطلاعاتی 32
1-17- فناوري مولد ) جامعه صنعتي( 44
2- ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی 45
2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت 46
2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 51
2 -3- فرصت های ارزش زا 52
3- شناسايي مدلهاي آمادگي الكترونيكی و استخراج معيارهاي آن 56
3-1- معيار هاي کلان سنجش آمادگي الكترونيكي 57
3 -2- بررسی کلی مدلهاي ارزيابي آمادگي الکترونيکي 59
3 -3- مدل CSPP 61
3 -4- مدل McConnel International 66
3 -5- مدل CID 68
3 -6- مدل APEC 74
3-7- مدل EIU 77
3 -8- مدل Mosaic 82
3 -9- مدلITU 85
3-10- مدل CIDCM 87
3-11- مدل هيكس 90
3-12- مدل MIT 91
3-13- متدولوژي های مورد استفاده مدلها 94
3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک 95
4 – بررسی آمادگي الکترونيکي به تفکیک حوزه ها 102
4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط 102
4-2- آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك 107
4-3- بررسي مدل هاي آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك 131
4-4- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها 138
4-5- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ساز مان ها در ايران 148
4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008 150
4-7- مقايسه وضعيت آمادگي الكترونيكي در 2008 و 2009 154
5- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها 155
5-1- سازمان هاي دولتي 156
5-2- سازمانهاي تجاري 158
5-3- بنگاههاي اقتصادي 161
5-4- جامعه اطلاعاتي 166
6- جمع بندی نهایی 171
7- منابع 177