شبکه های کامپیوتری

فهرست مطالب
فصل 1
سخت افزار شبكه
– شبكه هاي محلي
– شبكه هاي شهري
– شبكه هاي گسترده
– شبكه هاي بي سيم
– شبكه هاي خانگي
– شبكه بندي
فصل 2
نرم افزار شبكه
– سلسله مراتب قرارداد
– اصول طراحي لايه ها
– خدمات اتصال گرا و بي اتصال
– عمليات خدمات
– رابطه بين خدمات و قراردادها
مدل هاي مرجع
– مدل مرجع OSI
– مدل مرجع TCP/IP
فصل3
لايه طراحي شبكه
*اصول طراحي لايه شبكه
– راه گزيني بسته به روش ايست و انتظار
– خدماتي كه براي لايه انتقال تهيه مي شود
– پياده سازي خدمات بي اتصال
– پياده سازي خدمات اتصال گرا
فصل 4
– سرويس دهنده هاي نام و اصول مديريت شبكه
فصل 5
امنيت شبكه
– رمزنگاري
– اصل افزونگي
– اصل تازگي
– امضاهاي ديجيتال
– امنيت IP
– ديوار آتش