سیستم مدیریت هتل(پایان نامه کامپیوتر گرایش نرم افزار)

مقدمه

 با پیشرفت تکنولوژی از یکسو و افزایش جمعیت از سوی دیگر روز به روز مسئله ارائه خدمات با سرعت و دقت به مردم اهمیت بالای یافته است. به طوریکه امروزه بدون وجود سیستم های مکانیزه، ارائه خدمات بسیار مشکل خواهد بود و در صورت عدم وجود اینگونه سیستم ها هیچ گاه نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

 دردنیای امروز که اطلاعات با سرعت نور در حال جا به جایی است و عصری که که هر لحظه تعلل و کوتاهی ممکن است به قیمت از دست دادن سرمایه اعم از مادی و معنوی شود، وجود بانک های اطلاعاتی کوچک و بزرگ اری لازم و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت این مسئله  امروزه از سازمان های دولتی که گرفته تا شرکت های خصوصی و سایر مراکزی  که به مردم خدمات ارائه می دهند، از سیستم های مکانیزه برای دقت و تسریع درارائه بهتر خدمات استفاده می کنند.

در کشور عزیز ما نیز این مسئله مورد توجه مسئولین امر و مدیران محترم شرکت ها قرار گرفته و روزانه بانک های اطلاعاتی جامعی توسط تحلیگران و برنامه نویسان در حال طراحی است.

یکی از این مراکز که علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال ، به طور مستقیم و غیر مستقیم در اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی به سایر ملل نقش مهمی دارد هتل ها و مهمان پذیرها می باشند.

به دلیل کار مداوم و مسافرانی روزانه در این اماکن پذیرش می شوند. وجود یک سیستم مدیرت جامع به صورت مکانیزه امری لازم به نظر می رسد.

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..1

چکیده ……………………………………………………………………………………………….2

فصل اول

   1-1) شناخت وضعیت موجود ……………………………………………………………………4

   1-2) بررسی سیستم های گذشته و مشکلات آنها………………………………………………….6

   1-3)ارائه پيشنهادات……………………………………………………………………………..7

   1-4) نيازهای سيستم جديد ……………………………………………………………………… 8    

فصل دوم 

   2-1) تعریف فرآیند های سیستم پیشنهادی ……………………………………………………….10

   2-2) طراحی CD سیستم پیشنهادی …………………………………………………………….12

   2-3) طراحی نمودارهای فعالیت(AD) سیستم پیشنهادی ………………………………………..13

   2-4) طراحی ERD سیستم پیشنهادی ………………………………………………………….18

   2-5) طراحی DD سیستم پیشنهادی …………………………………………………………….19

فصل سوم

   3-1) مقدمه ای بر Power Designer ………………………………………………………22

   3-2) آشنای با برنامه نوسی شی گرا در.net …………………………………………………..24

   3-3) آشنای با زبان C# ……………………………………………………………………….28

   3-4) نحوه اتصال visual studio با بانک های اطلاعاتی ……………………………………31

فصل چهارم

39 ………………………………………………………………………… 4-1) فرم های نرم افزار

   4-2) نمونه های از Code Source های نرم افزار …………………………………………52

   4-3) Prcedure های گزارش گیری …………………………………………………………60

فهرست اشکال فصل دوم

  شکل 1 (CD سیستم) …………………………………………………………………………….12

  شکل 2 (نمودار فعالیت پذیرش مهمان) ……………………………………………………………13

  شکل 3 (نمودار فعالیت خروج و تسویه حساب مهمان) ……………………………………………14

  شکل 4 (نمودار فعالیت تعویض یا ویرایش قیمت اتاق) ……………………………………………15

  شکل 5 (نمودار فعلیت کارمندان با حقوق بیشتر) …………………………………………………16

  شکل 6 (نمودار فعالیت تسویه حساب کارمندان اخراجی یا بازنشسته) …………………………….17

  شکل7 (ERD سیستم – کارمند) ………………………………………………………………….18

فصل دوم

  شکل 8 (خصوصیات Concction String) …………………………………………………..33

  شکل 9 (نحوه اتصال بانک SQL Server 2000) ……………………………………………34

  شکل 10 (نحوه اتصال بانک Accsses) ………………………………………………………35

  شکل 11 (نحوه اتصال بانک SQL Server 6.2) …………………………………………… 36

  شکل 12 (پنجره خصوصیات شیSqlConcction)  …………………………………………. 37

فصل چهارم

  شکل 13 (فرم ابتدایی نرم فزار) …………………………………………………………………39

  شکل 14 (فرم ورود اطلاعات مهمان) …………………………………………………………..40

  شکل 15 (فرم خروج و تسویه حساب مهمان) ……………………………………………………41

  شکل 16 (فرم جستجوی مهمان) …………………………………………………………………42

  شکل 17 (فرم ورود اطلاعات اتاق) ……………………………………………………………..43

  شکل 18 (فرم ویرایش اطلاعات اتاق) …………………………………………………………..44

  شکل 19 (فرم اتاق های رزرو شده ) ………………………………………………………….. 45

  شکل 20 (فرم اتاق های خالی) …………………………………………………………………..46

  شکل 21 (فرم ورود اطلاعات کارمند) …………………………………………………………..47

  شکل 22 (فرم ورود اطلاعات کارمند اخراجی یا بازنشسته) …………………………………….48

  شکل 23 (فرم لیست کارمندان اخراجی یا بازنشسته) …………………………………………….49

  شکل 24 (جستجوی کارمند بر اساس شماره شناسایی ) ………………………………………….50

  شکل 25 (فرم جستجوی کارمند بر اساس حقوق بیشتر) ………………………………………….51