سیستم اینترنتی نظر سنجی

 شرح پروژه

رفع مشکلات فنی با استفاده از نظرسنجی از مشتريان از جمله سرويسهايی است که سازمانها میتوانند به مشتريان خود ارائه کنند. انجام دستی اين کار معمولاً با مشکلاتی از قبيل تأخير در انجام و کاغذ بازی های زياد همراه است. در ای سيستم يک راه حل نرم افزاری برای خودکارسازی و ساختارمند کردن فرآيند نظرسنجی از مشتريان ايجاد شده است. این سيستم سرويس اينترنتی برای ارتباط مشتريان با سيستم مورد نظر راارائه می کند. به اين صورت که هنگام خريد محصول توسط مشتری، يک کلمه کاربری و رمز عبور به او داده می شود. مشتری با مراجعه به سايت وب طراحی شده می تواند رضایت یا نارضایتی خود را از سیستم،یا محصول یا سرویس ارائه شده گزارش کند. جواب و IP address کامپیوتر مشتری به همراه نوع نظرسنجی  وارد پايگاه داده[1] می شود و تکنسينها با توجه به مهارتهايشان جوابهای مشتریاان را بررسی و در جهت رفع مشکل اقدام می کنند. تکنسینها با استفاده از این سیستم میتوانند هرگونه نظرسنجی را طراحی و در قابل دسترس مشتریان قرار دهند همچنین میتوانند نظرسنجی هایی که برای مدت طولانی مورد استفاده مشتریان قرار گرفته را غیرفعال یا به عبارتی از دید مشتریان پنهان کنند. از امکانات ديگر ای سیستم این می باشد که هر مشتری فقط یکباراجازه شرکت در نظر سنجی را دارد. در صورت تکرار نظرسنجی با توجه به اینکه IP Address استفاده شده توسط مشتری به همراه جواب او در پایگاه داده ذخیره شده سیستم پیغامی را به مشتری نشان داده و به اطلاع او می رساند که ایشان قبلا در این نظرسنجی شرکت نموده اند و اجازه دادن نظر جدید یا تغییر آنرا ندارند .

یکی دیگر از امکاناتی که برای تکنسینها[2] وجود دارد، امکان تغيير و يا حذف نظرسنجیهایی است که قبلا طراحی گردیده است.

همانطور که در اين گزارش بررسی شده است، يکی از عوامل اساسی موفقيت در فرآيند پشتيبانی و خدمات به مشتری نظر سنجی از مشتری می باشد. این فرایند نه تنها باعث آشنایی مشتری با محصول یا سرویس ارائه شده می شود بلکه باعث پیشرفت در سیستم و موجب بهبود بخشیدن کیفیت محصول یا سرویسها و خدمات ارائه شده و حتی خود محصول می شود .

استفاده کنندگان این سيستم به دو گروه زير تقسيم می شوند:

1)        تکنسينها

2)        مشتريان و بازديدکنندگان سايت[3][1] Database

[2] System Administrators

[3] Users

فهرست مطالب

 چکیده. . 2

شرح پروژه. . 3

1-  بخشهای قابل دسترسی توسط تکنسین. . 5

1-1 –  ورود به سیستم. . 5

1-2-  ایجاد کاربر جدید. . 6

1-3-  حذف کاربرها 8

1-4-  ایجاد نظرسنجی جدید. . 10

1-5- اضافه نمودن جوابهای مرتبط به نظرسنجی.. .. 12

1-6- تغییرات در نظر سنجی.. .. 14

1-6-1- غیر فعال نمودن نظرسنجی.. .. 15

1-6-2-  حذف کردن نظرسنجی.. .. 16

1-7-  حذف کردن جوابهای نظرسنجی.. .. 16

2-  بخشهای قابل دسترسی توسط کاربر. . 17

2-1-  ورود به سیستم. . 17

2-2- نحوه استفاده از نظرسنجی.. .. 19

3-  ساختار پایگاه داده ها 22

3-1- جدول Survey. . 22

3-2- جدول Options. . 23

3-3-  جدول Answers. . 24

3-4-  جدول کاربرها 25

3-5-  ارتباط بین جداول. . 27

4- Data flow Diagram.. .. 28

4- 1- کاربر. . 28

4-2- تکنسین

كد برنامه.. 33

Abstract.. 114