سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان از تحصيل (در سال تحصيلي 85-1384) و عوامل موثر بر آن

چکیده
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.
همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

فهرست مطالب
فصل اول 1
كليات پژوهش 1
1/1 مقدمه: 2
2/1 طرح مساله: 3
3/1 اهميت و ضرورت تحقيق 5
4/1 اهداف تحقيق 7
فصل دوم 8
مباني نظري تحقيق 8
1/2 تعريف رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسي 9
2/2- پيشينه تحقيق 11
ا1/ 2/2 -بيشينه پژوهش هاي داخلي 12
2/ 2/2- نقد و بررسي پيشينه هاي داخلي 27
3/2/2- پيشينيه پژوهش هاي خارجي: 27
4/ 2/2 نقد وبررسي پيشينه‌هاي خارجي 39
3/2 مباني نظري تحقيق 40
1/ 3/2 نظريه تسري(spill over theory) 41
2/ 3/2 نظريه هدف گذاري «ادوين لاك» E.A.lock 42
3/ 3/2 نظريه مبادله 43
4/3/2 نظريه نيازها 45
4/2 چهارچوب نظري تحقيق 48
5/2 مدل تئوريكي تحقيق: 50
فصل سوم 51
روش تحقيق 51
3/1 مقدمه 52
2/3روش تحقيق: 53
1/2/3: پرسش آغازي: 54
2/2/3 مطالعات مقدماتي و اكتشافي: 54
3/2/3 طرح نظري مسئله تحقيق: 55
4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوريك: 57
5/2/3 تبدل نظريه ها به فرضيه ها: 57
6/2/3 تعريف عملياتي متغيرها و يافتن معرفهاي مناسب براي سنجش آنها: 59
7/2/3 تهيه پرسشنامه براي سنجش متغيرها 61
8/2/3 آزمون مقدماتي 66
3/3 جامعه آماري 67
1 /3/3حجم نمونه: 67
فصل چهارم 71
يافته‌هاي پژوهش 71
*تحليل جداول توزيع فراواني 72
جدول و نمودار 1-4 : توزيع پاسخگويان برحسب جنس 73
جدول و نمودار 2-4: توزيع پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي 74
جدول و نمودار 3-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت شغلي 75
جدول و نمودار 4-4: توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل 76
جدول و نمودار 5-4: توزيع پاسخگويان برحسب شهر محل سكونت 77
جدول و نمودار 6-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات مادر 78
جدول و نمودار 7-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل مادر 79
جدول و نمودار 8-4: توزيع پاسخگويان برحسب تحصيلات پدر 80
جدول و نمودار 9-4: توزيع پاسخگويان برحسب شغل پدر 81
جدول و نمودار 10-4: توزيع پاسخگويان برحسب نوع مالكيت منزل 82
جدول و نمودار 11-4: توزيع پاسخگويان برحسب سن 83
جدول و نمودار 12-4: توزيع پاسخگويان برحسب معدل 84
جدول و نمودار 13-4: توزيع پاسخگويان برحسب ترم 85
جدول و نمودار 14-4: توزيع پاسخگويان برحسب تعداد اعضاي خانواده 86
جدول و نمودار 15-4: توزيع پاسخگويان برحسب درآمد خانواده 87
*تحليل جداول توزيع فراواني و نمودار ميانگين براي متغير وابسته و متغيرهاي مستقل مربوطه 88
جدول و نمودار 16-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص تسلط به درس 89
جدول و نمودار 17-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مسئوليت پذيري90
جدول و نمودار 18-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص ايجاد انگيزه 91
جدول و نمودار 19-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص مقررات آموزشي 92
جدول و نمودار 20-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از تحصيل
93
جدول و نمودار 21-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص اميداوري به آينده شغلي 95
جدول و نمودار 22-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص احترام به دانشجو 96
جدول و نمودار 23-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97
جدول و نمودار 24-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رسيدن به هدف 98
جدول و نمودار 25-4: مقايسه ميانگين هاي معرف هاي شاخص رضايت از زندگي 99
*تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي مستقل مربوطه 100
جدول 26-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و اميدواري به آينده شغلي 101
جدول 27-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و احترام به دانشجو 102
جدول 28-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و عدالت در سطح دانشگاه 103
جدول 29-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رسيدن به هدف 104
جدول 30-4 وابستگي بين دو متغير رضايت از تحصيل و رضايت از زندگي 105
*تحليل رابطه متغير وابسته « رضايت از تحصيل » با متغيرهاي زمينه‌اي دو مقوله‌اي 106
جدول 31-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و جنس 107
جدول 32-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و مقطع تحصيلي 108
جدول 33-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت شغلي 109
جدول 34-4 تحليل واريانس يك طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شهر محل سكونت 110
تحليل رابطه متغيير وابسته «رضايت از تحصيل» با متغييرهاي زمينه‌اي چند مقوله‌اي 111
جدول 35-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و رشته تحصيلي 112
جدول 36-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و وضعيت تاهل 114
جدول 37-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات مادر 115
جدول 38-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل مادر 116
جدول 39-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و تحصيلات پدر 117
جدول 40-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و شغل پدر118
جدول 41-4 تحليل واريانس دو طرفه بين دو متغير رضايت از تحصيل و نوع مالكيت منزل 119
فصل پنجم 120
خلاصه و نتيجه گيري 120
منابع و ماخذ 128
پرسشنامه 130

    این پایان نامه با 75% تخفیف ارائه شده است .