سامانه کارت های هوشمند ۱۰۵ ص

چکیده مطالب

دردنیای کنونی تکنولوژی و اطلاعات به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های یک کشور به حساب می آیند.لذا تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمام تلاش خود را برای به دست آوردن و استفاده صحیح از آن می کنند . تکنولوژی کارت های هوشمند چندین سالی است که در کشورهای توسعه یافته در سطح وسیع در حال استفاده است و توانسته جایگاه خوبی پیدا کند که از جمله ان می توان بخش های امنیتی و بخش های مالی مانند ویزا کارت و مستر کارت را نام برد .اما این تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران هنوز جایگاه درخوری پیدا نکرده است.هدف از ارائه این پایان نامه اشنایی با این کارت ها و تکنولوژی های مرتبط با ان در پیاده سازی کارت های هوشمند و همچنین موارد استفاده از آن که سهولت در کار و بهینگی ان را نشان می دهد می باشد.
کلمات کلیدی:
کارت هوشمند، تکنولوژی جاوا کارت، Development kit ، کارت های تماسی، کارت های بدون تماس

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱ مقدمه: ۱
۱-۱ پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲ مثالی از کارت هوشمند …………………………………………………………………………………………۳
۱-۲-۱ اطلاعات شخصی …………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-۲ مشخصات فردی …………………………………………………………………………………….۳
۱-۲-۳ ایمنی بیومتریک ……………………………………………………………………………………….۳
۱-۲-۴ ابر کلید …………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۵ اطلاعات پزشکی ……………………………………………………………………………………..۴
. ۱-۲-۶ پول الکترونیک ………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲-۷ تراشه الکترونیکی ……………………………………………………………………………………۵
۱-۲-۸ پخش شخصی …………………………………………………………………………………………۵
۱-۲-۹ انباره اطلاعات …………………………………………………………………………………………۵
۱-۲-۱۰ بلیط الکترونیکی ………………………………………………………………………………………۵
۱-۳ مزایای کارت هوشمند ……………………………………………………………………………………………….۶
۱-۴ کاربرد های کارت هوشمند ………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۱ کاربردهای شناسایی………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۲ کاربردهای مالی ………………………………………………………………………………………………۷
۱-۴-۳ کاربرد های نگهداری اطلاعات …………………………………………………………………………۷
۲ انواع کارت ها…………………………………………………………………………….۸
۲ -۱ پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲ کارت های حافظه ……………………………………………………………………………………………………….۱۳٫
۲-۳ کارت های دارای پردازشگر……………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۴ کارت های حافظه بدون تماس …………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۵ کارت های دارای پردازشگر با رابط دوگانه…………………………………………………………………….۱۸
۲-۶ reader ها چگونه کار می کنند ………………………………………………………………………………….۱۹
۳ بررسی ساختار و انواع کارت هوشمند …………………………………………….۲۰
۳-۱ کارت های دارای ریز پردازنده مدار مجتمع. ………………………………………………………………….۲۱
۳-۲ سیستم عامل ها ……………………………………………………………………………………………………….۲۳
۳-۳ برنامه نویسی ……………………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۳-۱ برنامه نویسی جاوا کارت ………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۴ امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۳-۵ کارت های هوشمند چند منظوره ………………………………………………………………………………..۳۰
۳-۶ لیست قیمت ها ………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۴ تکنولوژی جاوا کارت …………………………………………………………………..۳۵
۴-۱ پیش گفتار………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۴-۲ تبدیل کلاس های جاوا …………………………………………………………………………………………….۳۷
۴-۳ نصب Development binaries ………………………………………………………………………………….38
۴-۴ نصب Ant ……………………………………………………………………………………………………………….39
۴-۵ برنامه های نمونه و Demonstrationها………………………………………………………………………….۴۰
۴-۶ مقدمات ساخت demo ……………………………………………………………………………………………….44
۴-۷ اجرای Demonstration ها ………………………………………………………………………………………..۴۶
۴-۸ اجرای اپلت‌ها در محیط شبیه سازی شده کارت …………………………………………………………….۵۳
۴-۹ اجرای ابزار Java card WDE………………………………………………………………………………………55
۴-۱۰ راه‌اندازی مبدل…………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۱۱ تبدیل نام فایل و مسیر……………………………………………………………………………………………….۵۹
۴-۱۲ بارگیری فایلهای Export …………………………………………………………………………………………60
۴-۱۳ تأئید فایلهای CAP و Export ………………………………………………………………………………….61
۴-۱۴ ایجاد فایل CAP از فایل Java Card Assembly………………………………………………………….66
۴-۱۵ ایجاد یک نمایش متنی برای CAP File………………………………………………………………………67
۴-۱۶ اجرای C – Language Java Card RE ……………………………………………………………………68
۴-۱۷ محدودیتهای Reference implementation………………………………………………………………..71
۴-۱۸ کار کردن با فایلهای EEPROM Image……………………………………………………………………..72
۴-۱۹ اجرای scriptgen ……………………………………………………………………………………………………74
۴-۲۰ دانلود فایل CAPو ایجاد اپلت ها …………………………………………………………………………….۷۶
۴-۲۱ ایجاد یک نمونه از Applet ……………………………………………………………………………………..76
۴-۲۲ پروتکل APDU installer ………………………………………………………………………………………77
۴-۲۳ پاک کردن اپلت ها و پکیج ها……………………………………………………………………………………۸۵
۴-۲۴ محدودیت های installer ……………………………………………………………………………………….89
۴-۲۵ اجرای APDUtool …………………………………………………………………………………………………90
۵ نتیجه‌ گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………۹۵
فهرست منابع ۹۷

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ‏۲ ۱: شمای داخلی کارت هوشمند ……………………………………………………………………………..۱۰
شکل ۲-۲ طبقه بندی کارت ها……………………………………………………………………………………………۱۲
شکل ۲-۳ ساختار کارت حافظه ………………………………………………………………………………………….۱۳
شکل ۲-۴ قسمتهای مختلف محل تماس کارت هوشمند با کارت خوان ……………………………………۱۶
شکل ۲-۵ کارت غیر تماسی ………………………………………………………………………………………………..۱۷
شکل ۲-۶ کارت هوشمند ترکیبی …………………………………………………………………………………………۱۸
شکل ۲-۷ کارت خوان ……………………………………………………………………………………………………….۱۹

شکل ۳-۱ ساختار کارت هوشمند پروسسوری ………………………………………………………………………۲۲
شکل ۳-۲ ارتباط ماژول ها در کارت هوشمند با واسطه تماسی ………………………………………………….۲۳

شکل ۴-۱ محیط اجرایی جاوا کارت ……………………………………………………………………………………… ۳۷
شکل ۴-۲ کاربرد فایل export ……………………………………………………………………………………………… 61
شکل ۴-۳ verifying a cap file …………………………………………………………………………………………63
شکل ۴-۴ verifying an export file ……………………………………………………………………………………64
شکل ۴-۵ verifying binary with export file …………………………………………………..65
شکل ۴-۶ اجزای Installer …………………………………………………………………………..74
شکل ۴-۷ Installer APDU transmission sequence ………………………………………………………..77

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ‏۳ ۱: card prices ………………………………………………………………………………… 31
جدول ۳-۲ card reader prices ……………………………………………………………………….34
جدول ۴-۱ فایل های Ant ……………………………………………………………………………….40
جدول ۴-۲ ساختار دایرکتوری و برنامه های نمونه ………………………………………………..۴۱
جدول ۴-۳ گزینه های ساخت sample …………………………………………………………………44
جدول ۴-۴ گزینه های ابزار Java Card WDE ………………………………………………………55
جدول ۴-۵ آرگومان های خط دستور مبدل……………………………………………………………..۵۷
جدول ۴-۶ گزینه های خط دستور مبدل ………………………………………………………………..۵۷
جدول ۴-۷ گزینه های خط دستور exp2text …………………………………………………………61
جدول ۴-۸ آرگومان های دستور verifycap …………………………………………………………..63
جدول ۴-۹ آرگومان دستور verifyexp ………………………………………………………………….64
جدول ۴-۱۰ گزینه‌های خط دستور برای ابزار بازبینی off – card ……………………………….66
جدول ۴-۱۱ گزینه‌های خط دستور capgen …………………………………………………………….67
جدول ۴-۱۲ مکان و نام cref …………………………………………………………………………………68
جدول ۴-۱۳ گزینه‌های دستورات خطی محیط اجرا ………………………………………………….۶۹
جدول ۴-۱۴ گزینه های دستور scriptgen ………………………………………………………………..75
جدول ۴-۱۵ …………………………………………………………………………………………………………۷۵
جدول ۴-۱۶ پیغام های خطای Installer …………………………………………………………………..77
جدول ۴-۱۷ ………………………………………………………………………………………………………….۸۵
جدول ۴-۱۸ ………………………………………………………………………………………………………….۸۶
جدول ۴-۱۹ جواب های Installer به ترمینال ……………………………………………………………۸۷
جدول ۴-۲۰ دستورات مورد استفاده برای apdutool ………………………………………………….90
جدول ۴-۲۱ دستورات فایل script …………………………………………………………………………93
جدول ۴-۲۲

Specs
Release date:تیر ۴, ۱۳۹۳
Last updated:May 3, 2015
Product type:zip
File format:Doc
File size:1.51 MB
Requirements:Word Office