رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي

چکيده
پژوهش حاضر به منظور رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضيه اساسي در اين پژوهش آن است که بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ارتباط معني داري وجود دارد.

جامعه اماري در اين تحقيق کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20نفر) و کليه معلمان (220 نفر) در ناحيه 2 شهر مشهد است.
گروه مورد بررسي کليه مديران مدارس راهنمايي دخترانه (20N=) است. بنابراين براي گروه مديران از روش سرشماري بجاي نمونه گيري استفاده شده است و حجم نمونه براي گروه معلمان 55 نفر مي باشد. ابزار گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش را در يک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشي مديران) که براي تعيين اثر بخشي مديران توسط معلمان مربوطه تکميل مي گرديد و ديگر يک تست (مقياس عزت نفس آيزنک) براي تعيين عزت نفس مديران که توسط خود مديران پاسخ داده مي شود تشکيل مي دهد.
روش تحقيق در اين بررسي همبستگي است و براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي استفاده شده است.
نتايج به دست آمده عبارتند از :
1- بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان رابطه معنا داري وجود دارد.
2- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند و مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.
3- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس بالا دارند با مديراني که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معني داري وجود ندارد.
4- بين اثر بخشي مديراني که عزت نفس متوسط دارند با مديراني که عزت نفس پايين دارند تفاوت معني دار وجود دارد.
نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است که هر چه عزت نفس مديران بالاتر باشد ، اثر بخشي آنان بيشتر است و برعکس. وهمچنين بيشتر مديران مدارس تقريبا از عزت نفس بالايي برخوردار مي باشند.

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول :مقدمه تحقيق 3
1-1 بيان مساله 6
1-2 ضرورت و اهميت تحقيق 9
1-3 اهداف تحقيق 12
1-4 فرضيه هاُي تحقيق 13
1-5 تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق 13
فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين 15
2-1 خود 17
2-2 خودپنداره 22
2-3 عزت نفس 26
2-4 عزت نفس و جنسيت 30
2-5 اثر بخشي 32
2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس 34
2-7 معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران 35
2-8 ويژگي هاُي مديران اثر بخش 43

فصل سوم :روش اجراي تحقيق 48
3-1روش تحقيق 49
3-2جامعه آماري 49
3-3 حجم نمونه 49
3-4روش نمونه گيري 50
3-5 ابزار تحقيق 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 53
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها 60
5-1 نتايج مربوط به فرضيه اول 61
5-2 نتايج مربوط به فرضيه دوم 62
5-3 نتايج مربوط به فرضيه سوم 62
5-4 نتايج مربوط به فرضيه چهارم 63
5-5 نتيجه گيري کلي 64
5-6 محدوديت ها 64
5-7 پيشنهادها 65
منابع فارسي 66
ضمائم 68
ضميمه 1: تست آُيزنک 69
ضميمه 2: پرسشنامه اثربخشي 71