دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD 128 ص

چكيده
بعضي از مواد در طبيعت وجود دارد كه خاصيت نور دهي بر اثر گرما دارند. Mg: Lif قرصي است كه مي تواند به عنوان يكي از مواد تشخيص دهنده در تشعشعات هسته اي ساطع شده در بمب هسته اي مي باشد .
ما مي توانيم به وسيله دستگاه TLD reatherوبا اين قرص ميزان اثر دهي ان بر بدن انساني كه در مقابل اين پرتو ساطع شده از انرژي هسته اي (كه مي تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته اي باشد)قرار گرفته است تشخيص دهيم و بفهميم كه اين انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دريافت كرده است .

فهرست مطالب
چكيده………………………………………………………………………………………….7
کلمات کليدي……………………………………………………………………………….8
فصل اول……………………………………………………………………………………..13
مقدمه…………………………………………………………………………………………14
تعريف موضوع……………………………………………………………………………..15
تاريخچه………………………………………………………………………………………16
اهداف تحقيق………………………………………………………………………………..17
فصل دوم……………………………………………………………………………………..18
خصوصيات مواد TLD…………………………………………………………………..19
پاسخ دز………………………………………………………………………………………19
حساسيت…………………………………………………………………………………….20
پاسخ به انرژي………………………………………………………………………………21
شرايط پخت…………………………………………………………………………………24
محوشدگي گرمايي………………………………………………………………………..25
محو شدگي غيرعادي……………………………………………………………………..26
حساسيت نوري…………………………………………………………………………….26
فصل سوم……………………………………………………………………………….29
كاربردها وخواص دزيمتري…………………………………………………………….30
دزيمتري فردي……………………………………………………………………………..30
دزيمتري محيطي……………………………………………………………………………31
دزيمتري باليني………………………………………………………………………………32
سينماتيك واپاشي گاما…………………………………………………………………….34
سينماتيك واپاشي آلفا……………………………………………………………………..35
واپاشي بتايي………………………………………………………………………………….38
بورات منگنز………………………………………………………………………………….54
خصوصيات دزسنجي……………………………………………………………………..57
اثر ذرات و تشعشعات بر سيستم هاي حياتي………………………………………65
حالت¬هاي برهمکنش …………………………………………………………………….65
يونيزاسيون……………………………………………………………………………………65
برانگيختگي مولکولي و اتمي…………………………………………………………..66
واکنش‌هاي هسته‌اي……………………………………………………………………….66
تشعشعات باردار……………………………………………………………………………67
تشعشعات بدون بار………………………………………………………………………..67
بمبهاي هسته اي چگونه ساخته مي¬شوند………………………………………….69
پرتو درماني باعث کاهش غدد سرطاني……………………………………………70
محافظت کننده هاي پرتوي……………………………………………………………72
آثار وراثتي تشعشع در انسان………………………………………………………….74
سطح انرژي هسته اي…………………………………………………………………..77
تغييرات انرژي در واکنشهاي هسته‌اي…………………………………………….78
حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسي هسته¬اي…………………………………………..81
حداکثر مقادير مجاز آلودگي…………………………………………………………….82
نکات اساسي در تعيين مقادير مجاز آلودگي…………………………………………82
پرتوزاهاي آلوده کننده محيط…………………………………………………………….83
اصول حفاظت فردي………………………………………………………………………84
مکانيسم توليد تشعشع فيزيک هسته اي………………………………………….85
مواد پرتوزا و تابش هاي هسته¬اي……………………………………………………91
تاريخچه كشف مواد پرتوزا ………………………………………………………….92
ماده پرتوزا چيست؟…………………………………………………………………….94
ماهيت پرتوهاي آلفا، بتا و گاما………………………………………………………96
واپاشي پرتوهاي آلفا، بتا و گاما …………………………………………………….98
قانون سدي…………………………………………………………………………….99
بررسي يك عنصر راديواكتيو……………………………………………………..99
فصل چهارم…………………………………………………………………………..102
تعريف بمب هسته¬اي………………………………………………………………103
عناصر اصلي سازنده……………………………………………………………….104
چرا اورانيوم و پلوتونيوم؟………………………………………………………..105
انواع بمب¬هاي هسته¬اي از نظر نوع مكانيزم انفجار………………………106
نحوه آزاد شدن انرژي هسته‌اي…………………………………………………120
واپاشي راديواکتيو…………………………………………………………………..121
فصل پنجم …………………………………………………………………………..123
دلايل¬استفاده¬از ¬(TLD-100)…………………………………………………….124
نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………..125
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………127