حل عدد معادلات دیفرانسیل پاره ای 113 ص

سرفصل درس:
1) طبیعت معادلات دیفرانسیل و حل آن
2) معادلات جداشدنی
3) معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول
4) معادلات همگن
5) معادلات همگن با ضرایب ثابت و روش ضرایب نامعین
6) روش تغییر پارامتر
7) معادلات مرتبه دوم
8) تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل
9) سری فوریه و انتگرال فوریه forier series
10) تبدیل فوریه
11) معادلات با مشتقات جزئی
12) حل معادلة موج و انتشار گرما با استفاده از روش تغییرمتغیرها
13) مشتق توابع مختلط
14) توابع هذلولی و لگاریتمی
15) توابع مثلثاتی معکوس