حضرت سليمان عليه‌السلام در قرآن و روايات 195 ص

چكيده
حضرت سليمان عليه السلام يكي از انبياي مقرب درگاه الهي ميباشد. آن حضرت مانند پدر بزرگوارشان حضرت داود عليه السلام داراي خصوصيات اخلاقي بودند كه توانستند بدان وسيله به درجات رفيع قرب الهي نائل آيند. نعم العبد بودن، اوابيت، خلق نيكو، شكر‌گذاري براي نعمات الهي و كفران نعمت ننمودن و …، از خصائصي است كه به ايشان سير صعودي داد. اما از نظر عهدين، آن خلق عظيم كه ما به او نسبت مي دهيم كاملاً بي اساس و بيهوده است. عهدين، نسبت هاي ناروا و بي جايي به ايشان ميدهد كه البته در كتب اسلامي با ادله قوي، اين تهمت ها از دامان پاك آن حضرت و پدر و مادر بزرگوارش، پاك ميشود. در قرآن كه كتاب الهي، مسلمانان است، آيات فراواني در مورد حضرت سليمان، آورده شده و تفاسير بسياري بر آن نوشته شده است. اين آيات نشان دهنده آن است كه حضرتش، قدرت هاي فراواني در اختيار داشتند اما اين قدرت ها، ايشان را از مسير تمامي پيامبران الهي، جدا نكرد، بلكه به كمك آنها توانست همگان (از جمله ملكه سبا) را به سوي حق راهنمايي كند. در مورد آيات قرآن، بهانه جويان، شبهاتي آفريده اند كه البته عالمان اسلامي به تمامي آنها جواب محكم داده اند. در مورد حضرت سليمان عليه السلام روايات فراواني نيز آورده شده است كه يقين ما را درباره سرشت پاك آن حضرت دو چندان مي نمايد.

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: كليات و پيشينه، تعريف و تبيين موضوع 3
ضرورت و اهداف تحقيق 5
پيشينه موضوع 6
فرضيه ها يا سوالات اصلي و فرعي 8
روش تحقيق 9
زمان بندي مراحل انجام تحقيق 9
عناوين كلي و جزئي 10
فصل دوم: حضرت داود و حضرت سليمان عليهما السلام 11
آغاز كار سليمان 13
نعتمهايي كه خداوند به سليمان داد 14
پدر بزرگوار او« حضرت داود عليه السلام» 15
فصل سوم : صفات خلقي و خلقي حضرت سليمان 19
الف: صفات خَلقي او 19
ب: صفات خُلقي او؛ از نگاه قرآن 20
1- نعم العبد بودن 20
2- اواب بودن 22

عنوان صفحه
3. علم و حكمت سليمان 24
4. ادب سليمان (عليه السلام) 27
فصل چهارم: سليمان در عهدين و نقد آن 30
نسل داود و سليمان 30
نسل سليمان پادشاه 31
ادب سليمان (درخواست سليمان از خدا؛) 31
دعاي سليمان براي كسب حكمت 33
سليمان خانه خدا را ميسازد. Error! Bookmark not defined.
ديدار ملكه سبا با سليمان 37
مرگ سليمان 38
نداي حكمت 39
چند غزل از غزلهاي سليمان (عليه السلام) 40
نقد عهدين 40
بتكده هاي سليمان ويران ميشود 43
رد اتهامات 44
بخش دوم:
حضرت سليمان عليه السلام در قرآن و پاسخ به بعضي از شبهات پيرامون آن
فصل اول: ملك و حكومت و كارگزاران حضرت سليمان عليه السلام 45
فصل دوم: علم و حكمت حضرت سليمان «عليه السلام» 69
عنوان صفحه
اوابيت حضرت سليمان (عليه السلام) 73
سلسله اوابين 75
فصل سوم : هدهد و دعوت از ملكه سبا و اسلام آوردن او 79
درس نظارت به زمامداران 80
درس آزادگي 83
نظام مشورتي 96
نپذيرفتن هديه 102
سرانجام كار ملكه سبا 114
فصل چهارم : وراثت سليمان و آشنايي با منطق حيوانات 115
وراثت سليمان 120
سمبل قدرت 121
آشنايي با منطق حيوانات 127
فصل پنجم : امتحان از حضرت سليمان (امتحان سليمان و طلب مشيت الهي) 132
پناه بردن به خدا از آزمايش 137
فصل ششم: حضرت سليمان عليه السلام و لقا پروردگار 139
فصل هفتم: شبهات و پاسخ به آنها 142
بخش سوم:حضرت سليمان عليه السلام در روايات
فصل اول : حضرت سليمان عليه السلام و صفات اخلاقي 150
روايات در مورد سوره ص32 153

عنوان صفحه
روايات در مورد سوره سبا آيه 12 154
سفره مهماني و سفره شخصي حضرت سليمان (ع) 157
چهار صفت از صفات اخلاقي 157
اعتكاف حضرت سليمان 158
روزه حضرت سليمان 158
قضاوت در مورد باد 159
بهشت 160
سليمان(ع) و خانه كعبه 160
عشق حقيقي و پند پذيري ايشان از پيرامون خود 160
سليمان و آيه شريفه بسم الله الرحمن الرحيم 163
فصل دوم : حضرت سليمان عليه السلام و ملك و حكومت و كارگزاران او 164
تماثيل‌ 171
فهميدن زبان موجودات 171
اسم اعظم 173
انگشتر 173
جانشيني سليمان 175
قبض روح آن حضرت 177
عنوان صفحه
نتيجه گيري 178
فهرست منابع فارسي 179
فهرست منابع عربي 181