حاشيه نشيني و مشكلات آن 144 ص

مقدمه:
جمعيت انبوهي كه در شهرها ، شهركها و آباديهاي اطراف تهران و مناطق فقيرنشين داخل تهران زندگي مي كنند وبا رشد بي رويه اي افزايش مي يابد، درواقع اغلب همان كساني هستند كه درمفابله با محدوديتهاي پيش گفته، عدم توانايي مالي در تهيه مسكن درداخل محدوده شهر تهران يا مشكلات ديگر در محل سكونت فبلي، مسكن خود را به خارج از محدوده يا مناطق حاشيه اي داخل شهر منتقل كرده اند و در عمل بايد جزء جمعيت شهر تهران به شمار آيند.

چرا كه هيچ يك از اين محلات، آباديها، شهركها و حتي شهرهايي كه جمعيت آنها به سرععت رشد مي كنند مانندمحله هاي فقير نشين داخل شهر جاذبه اي جز مجاورت با شهر تهران ندارند كه البته وجود رفاه نسبي، تفريح و سرگرمي براي مردم بويژه براي جوانان از عوامل مهم جذب كننده در شهرهاي بزرگي چون تهران بوده است.
افزايش جمعيت شهر تهران و به همراه آن گسترش فيزيكي شهر واضافه شدن فواصل شهري، ارائه خدمات را مشكل و گران گرده و مسائلي نظير كمبود، گراني، نامناسب و غير بهداشتي و بالاخره فرسوده، بودن مسكن ، كمبود آب وبرق، تلفن، كمبود فضاي سبز ، آلودگي و ترافيك . كمبود فضاي آموزشي، كمبود امكانات پزشكي و دهها مشكل ديگر را به وجود آورده است.
بايد خاطرنشان كرد كه افزايش جمعيت در خارج از محدوده خدماتي كه به طور مستقيم و درموارد غير مستقيم از خدمات شهري استفاده مي كنند باعث شده اين مشكلات از عمق و وسعت بيشتري برخوردار گرديده و مشكل جديدي را در زندگي شهري بوجود بياورد كه ما از آن تحت عنوان حاشيه نشيني نام مي بريم.
افرادي كه د راين مناطق ساكن مي شوند كساني هستند كه توانايي تهيه مسكن درمناطق ديگر شهر كه از امكانات و خدمات نسبتاً بيشتري برخوردار هستند را ندارند.
اغلب ساكنان اين مناطق را شهر نشينان يا روستائيان مهاجر فقيري تشكيل مي‌‌دهند كه جهت تأمين هزينه هاي زندگي در داخل شهر مشغول به كار بوده و براي رسيدن به محل كار بايد هر روز مسافت زيادي را طي كنند. بنابر اين رفت و آمد و هزينه هاي آن از مسائلي است كه براي اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است.
كمبود آب و فقدان سيستم آبرساني مناسب نيز از مشكلات ديگري است كه اهالي اين مناطق با آنان روبه رو هستند به نحوي كه در بعضي از اين مناطق، آنها مجبود به خريد آب از تانكرهاي حامل آب مي باشند.
فقدان سيستم جمع آوري زباله و شبكه فاضلاب و هزينه هايي كه دفع زباله به همراه دارد موجب بروز آلودگي در اين مناطق گرديده واين آلودگي و بيماريهاي ناشي از آن به دليل فقيرنشين بودن آين مناطق و عدم وجود حمايت هاي اجتماعي امكان تشديد ففر اقتصادي را فراهم مي سازد.
تراكم جمعيت و نامناسب بودن مسكن فقر مالي و فرهنگي، فقدان تاسيسات و تسهيلات شهري از جمله مشكلاتي مي باشند كه ساكنين اين مناطق را آنها روبرو هستند.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات ۳
مقدمه: ۴
بیان مسئله: ۷
اهداف تحقیق: ۱۲
روش تحقیق: ۱۳
مفهوم حاشیه نشینی: ۱۴
تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیک ۱۵
تهدیدات: ۱۶
تاریخچه و روند حاشیه نشینی در جهان: ۱۸
فصل دوم ۲۸
گسترش شهرها ۲۹
تفاوت حاشیه نشینی در غرب و کشورهای جهان سوم ۳۰
نحوه سکونت حاشیه نشینان ۳۲
مهاجرت و حاشیه نشینی ۳۸
علل مهاجرت: ۳۹
فقر و حاشینه نشینی ۳۹
فرهنگ فقر (اسکارلوئیز) ۳۹
جدائی گزینی فضایی: ۴۲
فصل سوم ۴۴
روند حاشیه نشینی درایران ۴۴
تحلیلی از حاشیه نشینی درایران ۴۵
روند حاشیه نشینی درایران ۵۳
تاریخچه حاشیه نشینی در ایرانک ۵۴
انواع مساکن نابهنجار: ۵۹
وضعیت خاص مهاجرت به تهران پس از انقلاب ۶۷
سابقه و نحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران ۸۱
فصل چهارم ۸۴
تاریخچه شکل گیری تهران و تکامل آنک ۸۹
دیدگاه آقای دکتر منصور خلیلی عراقی: ۸۹
توسعه تهران از سال ۱۲۰۰ تا ۱۳۷۱ ه.شک ۹۴
دوران تحولات شهر نشینی درتهران ۹۵
گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرکهای اقماری: ۱۰۴
آغاز مرحله جدید وسیاست طرح توسعه تهران: ۱۱۳
مهاجرت مستقیم: ۱۲۷
مهاجرت نیمه مستقیم: ۱۲۷
نتیجه گیری: ۱۳۹
منابع ۱۴۲