تکنولوژي و نقش آن در آموزش و پرورش

مقدمه

تدريس بايد از صورت تحريک دانش آموز يا دانشجو به حفظ کردن حقايق به صورت تحريک به کشف حقايق و يادگيري مهارتهاي تفکر انتقادي، تغيير يابد در اين جهان متغير آموزش و پرورش بهترين آماده سازي براي سازگاري است. به دست آوردن رغبت ها و مهارتهاي تازه در سراسر زندگي آينده به کساني تعلق دارد که شايستگي اين را دارند که بارها باز آموزي کنند. زيرا قناعت کردن به معلومات موجود و کافي دانستن آنها براي زيستن در اين جهان متغير بودن ترديد سرآغاز جهل و انحطاط است. اکنون تکنولوژي به مفهوم عام آن آفريده علم و آفريننده علم در زندگي روزانه انسان، تقريباً در همه نقاط کره زمين و شايد در برخي کره هاي آسماني مسلط شده است. و تکنولوژي به مفهوم خاص آن تکنولوژي آموزشي يا تکنولوژي در حوزه اختصاصي آموزش و پرورش است که به چند و چون ابزارهايي مي پردازد که عمدتاً فرايند يادگيري را اثر بخش مي گردانند. چگونگي تربيت يا آموزش و پرورش در همه مراکز آموزشي و همه دورهاي آموزشي مستقيماً به چگونگي يادگيري مخاطبان(محصلان) بستگي دارد . تکنولوژي آموزشي مستقيماً به اين فرايند حياتي توجه دارد. بنابراين در جهان امروز در حوزه آموزش و پرورش تکنولوژي آموزشي حرف آخر را مي زند و چند و چون مهارتهاي آموزشي يا تربيتي معلمان و مديران و شايستگي مدارس و دانشگاه ها را مي توان از ميزان پرداخت ايشان به استفاده موثر از تکنولوژي آموزشي که طبعاً بر يافته هاي جديد علوم گوناگون مبتني است دريافت. البته نه آراستن مدرسه با انواع مثلاً رايانه بلکه مهارت داشتن مديران و معلمان و به تبع آن دانش آموزان و دانشجويان در کاربرد موثر تکنولوژي آموزشي به منظور تسهيل در يادگيري، تثبيت در يادگيري، تسريع در يادگيري و تعميق در يادگيري. در آموزش و پرورش انسان مطرح است و محور تلاش کمک به تغيير رفتار انسان براي برخورداري از زندگي سالم و لذت بخش است. فرايند يادگيري در قلب اين تغيير قرار دارد. تکنولوژي آموزشي هدفي جزء کمک به مديران و معلمان در رسيدن به اين هدف در کمترين زمان و به بهترين شکل و حتي کمترين هزينه ندارد. ناديده گرفتن آن در سرنوشت مخاطبان ما مستقيماً آثار منفي دارد. اين علم به معني شناخت راهکارها و روشهاي کار و عمل است و يکي از تکنولوژي ها مخصوصاً تکنولوژي آموزشي و افزايش توانايي کاربرد وسايل بر هيچ کس پوشيده نيست. اما تکنولوژي آموزشي مخصوصاً کامپيوتر آموزش شديداً وابسته به کاربرد اينترنت و لوح هاي فشرده cd  که متناسب با فن آوري جديد و برنامه هاي جديد طراحي مي شود مي باشد. نظام آموزشي سنتي با تکنولوژي جديد و امکانات روز تطابقي ندارد. لذا براي استفاده بهينه از ابزارهاي اين عصر جديد بايد نظامي هماهنگ با آن تدريس کرد. وقتي صحبت از تکنولوژي و نقش آن در آموزش و پرورش به خصوص آموزش ابتدايي مي شود خود به خود با توجه به اهداف آموزش و پرورش آن در جهت تعليم و تربيت عنوان«تکنولوژي آموزشي» خود را مي نماياند. در تغيير بنيادي نظام آموزشي همگام با پيشرفت ها و محصولات تکنولوژي آموزشي بايد از شيوه ها و وسايل و مواد مناسب آموزش و پرورش مدارس استفاده شود و تسهيلات لازم براي تدوين شيوه هاي بهتر ونيز توليد بخشي اين وسايل و مواد در حد توان و امکانات در خود محيطهاي آموزشي فراهم شود. آموزش و پرورش در تمام سطوح بخصوص سطح آموزش ابتدايي تغيير و تحولات بنيادي و زيادي را در اهداف ساخت اداري و آموزشي برنامه درسي، روشهاي آموزشي، ارزشيابي و … به وجود آورده است. جايگاه تکنولوژي در آموزش و پرورش مخصوصاً آموزش ابتدايي همان مفهوم تکنولوژي آموزشي« يعني استفاده از وسايل سمعي و بصري» مانيتور ها و صفحه کليدهاي رايانه است. در دايره المعارف تعليم و تربيت تکنولوژي آموزشي با سه مفهوم سر و کار دارد. مفهوم اول به کارگيري رسانه هاي جديد آموزش(وسايل سمعي و بصري) در فرايند تدريس و يادگيري اعم از کلاس درس يا آموزش همگاني مورد استفاده است که به آن بُعد سخت افزاري مي گويند. مفهوم دوم به فراگردها يا روشهاي طراحي نرم افزارها و مواد آموزشي مربوط مي شود که به آن بعد نرم افزاري مي گويند. مفهوم سوم که بر حل مسئله تاکيد مي کند که با استفاده از ديدگاه هاي جديد روانشناسي به تجزيه و تحليل برنامه هاي آموزشي پرداخته و پس از شناخت مشکلات و علت ها براي رفع مشکل راه حل جديدي ارائه مي دهد. در اين تحقيق بيشتر بر روي مفهوم اول تاکيد داريم و مي خواهيم نقش تکنولوژي آموزشي را در زمينه به کارگيري رسانه ها، وسايل آموزشي و کمک آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي منطقه 1 اصفهان بررسي کرده تا بتوانيم در جهت رفع بسياري از مشکلات و معضلات موجود در آن مدارس در جهت يادگيري بهتر، سريعتر و عميق تر دانش آموزان دوره ابتدايي اقدام کنيم.(دکتر علي اکبر شعاري نژاد- ارديبهشت84)