تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله

خلاصه :

در بين تست هاي متداول شخصيت كه معمولاً در مراكز روانشناختي ، روانپزشكي به كار بسته مي‌شوند تست ترسيم خانواده از جايگاه خاصي برخوردار است .

 3 دليل براي اين اهميت وجود دارد : نخست آنكه اجراي آن سريع و آسان است ، دوم آنكه ، به منزله شيوة بيان خيالپردازي و خلاقيت كودك ، بهتر از هر تست ديگر مي توان محتواي عميق شخصيت را ، كه بر اساس وارسي مستقيم دست يافتني نيست ، منعكس كند و سوم بدليل اينكه اغلب اختلالات روانشناختي سازشي تابع تعارض هاي رواني كودكانه اند (تعارض هاي ناشي از رقابت برادرانه و تعارض هاي اديپي) ، شيوه اي كه يك كودك بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار مي دهد ، ما را به عمق مسائل و مشكلات وي هدايت مي كند (كرمن-1381)

 

تحقيقات قبلي تا حد زيادي مؤيد فرافكني كودك در تست ترسيم خانواده است كه البته با بررسي محتوا مي توان به كشف و تحليل آنچه در ذهن كودك است نائل آمد .

 در اين تحقيق سعي شده است كه بار ديگر به بررسي ارزش تشخيصي اين آزمون پرداخته شود و آن را در يك نمونه اي از يك جامعه اجرا و با مصاحبه اي كه با كودك و خانواده اش صورت پذيرفته مقايسه نمود .

 يافته هاي اين پژوهش در اكثر فرضيات مؤيد اين است كه تا حد زيادي مي توان بر اين تستها اعتبار كرد علي الخصوص به ارزنده سازي و نا ارزنده سازي افراد در اين تست بايد توجه نمود . ولي در خصوص ترغيب ترسيم و اهميت اين ترتيب بايد گفت عوامل مختلف مي تواند اين حالات را تغيير دهد كه بايد در ضمن درك دلايل آن به قضاوت پرداخت .

  در ضمن اينكه مي توان تا حدي بر اين نقاشي ها اعتبار كرد ولي از اين آزمون مي توان بعنوان ابزاري باليني براي تسهيل گفتگو با فرد استفاده كرد و لذا انجام آزمون فرافكني مي تواند در يك مصاحبة باليني اوليه به «شكستن يخ» رابطه كمك كند ، و چارچوب مناسبي براي انجام گفتگوي اوليه فراهم آورد .

عنوان                                                         صفحه

فصل اول :    1-مقدمه                                2

(كليات)  2-بيان مسئله                                    4

         3-تاريخچه و سابقه موضوع                         5

         4-اهميت و ضرورت موضوع تحقيق                     16

         5-اهداف تحقيق                               18

         6-چهارچوب نظري تحقيق                        20

         7-مدل تحليلي تحقيق                              23

         8-فرضيه هاي تحقيق                           24

9-روش تحقيق                                 27

10-قلمرو مكاني تحقيق                            27

11-قلمرو زماني تحقيق                            27

12-روش نمونه گيري                               27

13-ابزارهاي گردآوري داده ها                         27

14-روش تجزيه و تحليل                        27

فصل دوم :    اطلاعاتي در خصوص پيشينة موضوع و تحقيقات انجام شده        28

(مروري بر ادبيات موضوع)

 

فصل سوم :    آشنايي با قلمرو مكاني تحقيق                         43

(قلمروي مكاني تحقيق)

فصل چهارم : آشنايي با روش تحقيق در اين پايان نامه                   45

(روش تحقيق)

فصل پنجم :   تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق                       49

(تجزيه و تحليل)

فصل ششم :    خلاصه تحقيق ، پيشنهادها و پيوستها                    65