تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان 135 ص

چکيده
تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير رضايت زناشويي مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماري شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل ‌مي‌باشد نمونه گيري به صورت تصادفي است. براي بررسي اين رابطه از ضريب همبستگي پرستون استفاده شده.
تست هاي مورد آزمون تست عزت نفس آيزنگ و تست رضايت زنا شويي Enrich است که از هر يک از مادران و دختران از اين تست ها گرفته شده. پس از تحقيقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضريب همبستگي و پرستون مشخص شد که بين متغير رضايت زناشويي و عزت نفس رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه ما پذيرفته ميشود.

مقدمه:
رضايت از زندگي زناشويي نکات زيادي لازم دارد که بايد مورد توجه باشد زيرا رضايت در اثر ارضاي نيازهاي اساسي انسانها به وجود مي آيد. انجام خواسته ها بايد يک ارتباط دو سويه و متقابل باشد و در روابط بيابين با مديريت آگاهانه اي وارد عمل شد. مثلاً بايد براي همسر مستمع خوبي بود و با توجه به شخصيت طرف مقابل باعث برانگيختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و اميال ايشان توجه كرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زيرا اين کوشش ها دليل بر احترام و علاقه است و يا مثلاً ميل باطني خود را به صورت پيشنهاد عرضه کرد. در نتيجه طرف مقابل نيز با رغبت به آنها گوش فراهم ميدهد و در صورت توان آنها را انجام ميدهد و در مجموع براي رسيدن به يک رضايت زناشويي بالا در خيلي از مراحل زندگي مهارت داشت تا به يک زندگي موفق و ايده آل و با رضايت بالاي زناشويي دست يافت. عزت نفس شامل احساسات و باورها و آرزوهاي پيچيده اي است که بر اساس مهارت هاي در حال تغيير در تاثير متقابل و نفوذ به دنياي اطراف است. پايين بودن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندي که همان عزت نفس ميباشد باعث به وجود آمدن بسياري از اختلالات رفتاري و شخصيتي مي شود و براي از ميان برداشتن اين اختلالات، پرورش و تقويت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارت هاي فردي و اجتماعي نقش به سزايي ايفا ميکنند.
داشتن عزت نفس بالا باعث رسيدن به مدارج بالاي رشد اجتماعي ميشود و همچنين انجام کارها را سهل و آسان ميکند زيرا عزت نفس مثبت و بالا باعث توانايي بيشتر روحي ميشود.

2. بيان مساله
از جمله اهداف مهم ازدواج که قرآن کريم نيز به آن اشاره فرموده، رسيدن به آرامش و آسايش است. آسايش و آرامش زماني حاصل ميشود که در زندگي رضايت خاطر و خشنودي وجود داشته باشد. ميزان رضايت مندي از ازدواج تاثير مهمي بر کانون خانواده و کارکرد هاي اعضاي خانواده دارد. مسئله مورد توجه در اين تحقيق بررسي تاثير رضايت مندي زناشويي مادران بر عزت نفس دختران شان است و از آنجا که عزت نفس در فرد زمينه و اساس ادراک او از تجارب زندگي را فراهم مي آورد داراي نقش و ارزش بالايي است. شايستگي عاطفي. اجتماعي که از خود ارزيابي مثبت به بار مي آمد ميتواند به عنوان سپر يا نيرويي در مقابل مشکلات آينده به فرد کمک کند. به نظر ميرسد که عزت نفس بالا ميتواند تا حدودي بعضي مسايل و نقص هاي فردي را جبران کند.
پيتر سون (1986) اعلام کرد که کساني که ازدواج موفق ندارند دچار افسردگي مي شوند او مي گويد که چنين پديده اي بسيار شايع است. نيکلر (1986) شرح ميدهد پدران و مادراني که روابط خوبي ندارند اين احساس را در فرزندان خود به وجود مي آورند که آنها را دوست ندارند. پارکر (1999) توضيح ميدهد افرادي که از شديدترين شکل استرس رنج ميبرند کساني هستند که احساس ميکنند کنترل بر وضعيت و شرايط زندگي خود ندارند و در زندگي خانوادگي دچار مشکل هستند.
دکتر فروغ عريضي (1381) بيان کرد که خانواده هايي که محيطي سرشار از عشق و علاقه و سر زندگي فراهم مي سازند. افراد سالم و سرشار از انرژي به جامعه تحويل مي دهند. ساروخاني (1376) اعلام کرد که رضايت زناشويي و روابط خانوادگي موفق فرزندان سالم را تحويل جامعه ميدهند که خود سبب سلامت جامعه است. در اين تحقيق سعي بر آن شده که تاثير رضايت زناشويي مادران را بر عزت نفس دختران شان سنجيده شود.
اهميت و ضرورت رضايت زناشويي از اين نظرات که خانواده محل انتقال سنت ها و باورها و انواع مختلف شناخت ها است، خانواده با الگو گرفتن به کودک ياد ميدهد که چگونه بايد رفتار کند و چگونه با اجتماع سازگار شود و اينکه زن و مرد نقش هاي متفاوتي دارند و به طور کلي در خانواده است که کودک اولين قدم هاي اجتماعي شدن را بر مي دارد و در نهايت به موجودي کاملاً اجتماعي تبديل ميشود.