تحولات ژئومورفولوژيكي حوضه آبريز گرگانرود 155ص

1مقدمه
زمين از بدو پيدايش ، در اثر نيروهاي دروني و بيروني ، دائما درحال تحول و دگرگوني بوده است. نحوه اين تحول -چند ميليارد سال بعد از تكوين كره زمين ، يعني در زمان ظهور انسان شناخته شد ولي اينكه انسان چه وقت و چگونهنقش عوامل مورفوژنيك را شناخته و به چه نحوي آنها را تحت اصول منظم درآورده و به آنها ارزش يك علم بخشيده ازموضوعات پيدايش و تحول علم ژئومورفولوژي است.يقينا، انسان اوليه نسبت به پديده هاي طبيعت كنجكاو بوده و اين كنجكاوي زير بناي شناخته هاي بعدي آنها رافراهم آورده است و به رخدادهاي سانحه باري چون سيل ، طوفان ، آتشفشان و … و اثرات تخريبي آنها توجه مي كردهاند و براي حل اين معماهاي طبيعت ، بجاي وضع تئوريهاي منطقي به ساختن افسانه هاي خيالي مي پرداخته اند. اززمان آغاز كشاورزي و ارتباط بيشتر انسان با زمين ، تهديد ناشي از خطرات برخي از پديده هاي طبيعت مانند سيل وطوفان و … به طور فزاينده اي افزايش يافت . بنابراين انسان مجبور بود به ذات اين پديده ها و نيروهاي بوجود آورندهآنها پي ببرد تا لااقل خود را از آسيبهاي زيانبار آنها ايمن سازد و يا در صورت امكان با آن مقابله كند . حس كنجكاويو مراقبت از زمينهاي زراعي ، وي را وادار كرد تا از چگونگي پيدايش پديده ها آگاهي يابد.پديده هاي دگرگون كننده شكل زمين ، مدتهاي متمادي توجه توده اي از انسانهاي اوليه را به خود جلب كردهاست. بديهي است كه نحوه توجه انسانهاي ماقبل تاريخ به فرورفتگيها و برجستگيها و افسانه هايي كه در جهت توجيه وتفسير آنها ساخته اند، هيچگونه اطلاعي در دسترس نيست . دربين تفاسير گذشتگان (قبل از ميلاد) گاهي به نظريهازلي بودن زمين برخورد مي كنيم كه طرفداران آن مانند برناردن دوسن پير 1وجود گودالها و دره ها را ذاتي دانسته ومعتقدند كه اين فرورفتگي از بدو پيدايش زمين به همين شكل آفريده شده اند . تا جريان آب حاصل از نزولات آسماني .( به راحتي تخليه شود( رجايي- 1373
اول: (كليات)
1مقدمه
2- بيان مساله .
3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
4-1 سابقه تاريخي موضوع تحقيق
1 ديباچه اي از سابقه تاريخي بررسي تحولات كواترنردر جهان
1سابقه تاريخي موضوع تحقيق در ايران
1 مطالعات انجام شده در حوضه آبريز گرگانرود
5 سوالات تحقيق
6فرضيات تحقيق
7 اهداف تحقيق
8 روش تحقيق
9موقعيت منطقه
1-9-1 موقعيت رياضي و نسبي
2 موقعيت سياسي و اداري.
3-9-1 راههاي دسترسي به منطقه
10 فيزيوگرافي حوضه
1-10-1 مساحت حوضه
2-10-1 محيط حوضه
3-10-1 شكل حوضه
4-10-1 ارتفاع و پستي بلنديهاي حوضه
11-1 ويژگي هاي زمين شناسي حوضه ..
1-11-1 موقعيت زمين شناسي…
1-1-11-1 زون گرگان – رشت.
2-1-11-1 زون هزار مسجد كپه داغ
2-11-1 چينه شناسي و سنگ شناسي منطقه.
1-2-11-1 دوران دوم.
2-2-11-1 دوران سوم …
3-2-11-1 دوران چهارم.
3-11-1 زمين ساخت حوضه.
12-1 ژئومورفولوژي حوضه..
13-1 اقليم حوضه……
1-13-1 عوامل كنترل كننده آب و هواي حوضه بيروني..
1-1-1-13-1 پرفشار شمال اروپا..
2-1-1-13-1 كم فشار هاي درياي مديترانه و سياه
3-1-1-13-1 پرفشار سيبري
2-1-13-1 عوامل محلي
1-2-1-13-1 موقعيت جغرافيايي..
2-2-1-13-1 بادهاي محلي..
3-2-1-13-1 تابش خورشيد…..
4-2-1-13-1 ناهمواريها..
14-1 ويژگي هاي انساني حوضه….
1-14-1 تركيب قومي، زباني و مذهبي درمنطقه……
2-14-1 شهرها و روستاها
1-2-14-1 شهرستان گنبدكاووس
2-2-14-1 شهرستان مينودشت.
3-2-14-1 شهرستان كلاله
3-14-1 كشاورزي و دا مپروري.
منابع فصل اول
فصل دوم: شواهد ژئومورفيك كواترنر در حوضه
1-2 مقدمه
2-2 اشكال ناشي از فرسايش يخچالي
1-2-2 سيرك يخچالي
1-1-2-2 سيرك هاي يخچالي ايران
2-1-2-2 سيرك هاي يخچالي در حوضه
2-2-2 دره هاي يخچالي
1-2-2-2 نيمرخ طولي
2-2-2-2 نيمرخ عرضي
3-2-2-2 دره هاي يخچالي در منطقه
3-2 اشكال مجاور يخچالي
1-3-2 لس
1-1-3-2 ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي لس
2-1-3-2 چگونگي تشكيل رسوبات لسي
3-1-3-2 موقعيت كلي و پراكندگي فضايي لسها
4-1-3-2 منشا رسوبات لسي
1-4-1-3-2 رسوبات لسي با منشا كوير قره قوم
2-4-1-3-2 رسوبات لسي با منشا تپه هاي ساحلي درياي مازندران
3-4-1-3-2 رسوبات لسي با منشا هوازدگي مواد محلي
5-1-3-2 شواهد و دلايل
6-1-3-2 بررسي منشا لس هاي منطقه.
4-2 شكل دامنه ها
1-4-2 حركت مواد دامنه اي
1-1-4-2 حركات لغزشي
2-1-4-2 حركات لغزشي در حوضه
5-2 پديده هاي كارستي
1-5-2 تركيب و خاصيت سنگهاي آهكي
2-5-2 آهك هاي كارستي
3-5-2 گونه هاي كارست نسبت به نوع آب و هوا
4-5-2 اشكال كارستي حوضه
6-2 اشكال ناشي ازرواناب هاي حوضه
1-6-2 فرسايش شياري
2-6-2 فرسايش آبراهه اي
3-6-2 گالي.
4-6-2 بدلند (هزار دره).
5-6-2 مئاندر
6-6-2 تراس آبرفتي
1-6-6-1 مشخصات تراس و تعيين سن آنها
2-6-6-2 عوامل پيدايش تراس آبرفتي
3-6-6-3 ويژگي تراس منطقه
7-2 نتيجه گيري از فصل دوم
منابع فصل دوم
فصل سوم : پالئو ژئومورفولوژي حوضه
1-3 رديابي آثار و شواهد دوران سرد در حوضه
2-3 فرايند شناسايي سيرك هاي يخچالي حوضه.
3-3 تعيين برفمرز دائمي
4-3 شواهد اقليمي دوران سرد.
1-4-3 مطالعه شرايط دمايي حوضه درحال حاضر
1-1-4-3 بازسازي دماي ايستگاهها94
2-1-4-3 آزمون روابط خطي و نمايي(ارتفاع- دما)
1-2-1-4-3 آزمون ميزان خطاي رابطه خطي
2-2-1-4-3 آزمون ميزان خطاي رابطه نمايي
3-1-4-3 نقشه همدماي حوضه
2-4-3 بررسي شرايط دمايي حوضه در گذشته
3-4-3 تفاوت دماي زمان حاضر با دوره كواترنر
4-4-3 ارتفاع برفمرز دائمي در زمان حاضر
5-4-3 ميانگين وزني دما در حال حاضر و دوره كواترنر
6-4-3 بررسي شرايط رطوبتي زمان حاضر
1-6-4-3 آزمون رابطه خطي
2-6-4-3 آزمون رابطه نمايي.
3-6-4-3 نقشه همبارش حوضه
7-4-3 بررسي شرايط رطوبتي دوره كواترنر
8-4-3 شواهد باستان شناسي
1-8-4-3 بررسي وضعيت حوضه در رابطه با پيشروي و پسروي درياي خزر.
1-1-8-4-3 غار كيارام.
2-1-8-4-3 آق تپه
5-3 بررسي گرانولومتري
1-5-3 نقاط نمونه برداري.
2-5-3 شاخص گرانولومتري ( دانه سنجي رسوبات )
1-2-5-3 تفسير منحني ها
3-5-3 شاخص هاي مورفوسكوپي
1-3-5-3 توضيح انديس ها..
1-1-3-5-3 انديس سورتينگ.
Qdf انديس
3-1-3-5-3 انديس هه دوكايو
منابع فصل سوم
فصل چهارم نتيجه گيري، تست فرضيات
1-4 نتيجه گيري
2-4 تست فرضيات
منابع
فرمت فایل PDF با قابلیت کپی در وُرد .