تحليل نحوي‌كلامي دستنوشته‌هاي داستاني كودكان و نوجوانان 72 ص

2-1 مقدمه
فصل حاضر شامل سه بخش است: بخش نخست، شامل معرفی مفاهیم بنیادی ادبيات،ادبیات کودک، كودك و نوجوان، نحو وكلام و تحليل كلام مي‌باشد. بخش دوم، تاریخچه مختصري از مطالعات غربیان درباره ادبیات کودک به دست می‌دهد. بخش سوم هم شامل پیشینه ادبیات کودک در ایران است.

2-2 مفاهیم بنیادی

2-2-1 ادبيات
گرچه از دیرباز، تعاریف زیادی از ادبیات ارائه شده است ولی هیچ‌گاه هیچ‌کدام از تعاریف جامع و مانع نبوده است و تا وقتی که عواطف و احساسات بشری به شکلی دقیق و کامل تعریف نشود، تعاریف گوناگون ادبیات نیز همچنان لنگ‌لنگان به پیش خواهد رفت.
بنفشه‌حجازي(17:1374)مي‌گويد كه ادبيات دانش‌هاي متعلق به علوم ادبي وآثار ادبي است.
هاك (5:1997)مي‌گويد:ماادبيات را به عنوان شكل تخيلي زندگي و انديشه در فرمها وساختارهاي زباني مي‌شناسيم.
در فرهنگ وبستر (صفحه1056)آمده كه”مجموعه آثار نوشتاري مربوط به يك زبان يا يك كشور ياگروه سني ادبيات تلقي مي‌شود”
ليلي ايمن(1352)مي‌گويد:”مجموعه تظاهرات هنري هر قوم كه در قالب كلام ريخته شده است،ادبيات آن قوم به شمار مي‌رود”

2-2-2 ادبيات كودك
بين ادبيات كودكان و بزرگسالان تفاوت ساختاري چنداني وجود ندارد. چرا كه هر دو ادبيات هستند و با تكيه بر جوهر ادبي خلق مي‌شوند، ولي مخاطبان متفاوتي را در نظر مي‌گيرند.
حجازي(1374)مي‌گويد:” تعريف ادبيات كودكان با تعريف ادبيات به معناي عام تفاوتي ندارد، اما تفاوت بين نيازها و امكانات كودكان با بزرگسالان موجب مي‌شود كه از ادبيات كودكان انتظار بيشتري وجود داشته‌باشد، چرا كه براي انساني كم تجربه به وجود مي‌آيد، لذا بايد عالي‌تر و سازنده‌تر باشد. اين تفاوت‌ها و محدوديت‌ها عبارتند از:
– محدود بودن تجربه كودكان ( از لحاظ نوع، وسعت و ميزان تجربه )
– محدوديت زبان ( محدوديت گنجينه لغات )
– محدوديت زمان دقت ( كودكان نمي توانند از نظر فكري مدت زيادي در امري مثل خواندن داستان دقت كنند. )
– ناتوان بودن در دريافت رويدادهاي مختلف در يك زمان”
لاكنز(1999)معتقد است كه تفاوت كودكان با بزرگسالان در تجربه‌هاي آنهاست و نه در نوع تجربه‌هايشان. پس تفاوت ادبيات آنها هم تفاوت در درجه است نه تفاوت در نوع.
هانت (23:1375-22)مي‌گويد:”روي هم‌رفته مي‌توان دو نظريه را ناظر بر تعاريف ادبيات كودكان دانست ابتدا نظريه كساني كه معتقدند كودكان ونوجوانان داراي محدوديت‌هاي حسي، عاطفي،ذهني،رواني،عقلي وتجربي هستند و به همين دليل آثار خاصي نياز دارند. اين آثار بايد براي آنها با توجه به اين ويژگي‌ها پديد آيد و در روند پديداري اين آثار اراده و ميل نويسندگان بر خلاقيت‌هاي ذهني بي‌قيد وشرط برتري دارد. گرچه اين گروه ارزش‌هاي زيبايي شناختي را نفي نمي‌كنند،ولي آنها را در چهارچوب قالب‌هاي از قبل تعيين شده و كنترل شده مي‌پزيرند.
نظريه دوم بر اين اساس شكل مي‌گيرد كه عرصه ادبيات وهنر عرصه آزادي و اختيار است و كودكان و نوجوانان نيز بخشي از بشريت هستند و ادبيات آنها نيز بخشي از ادبيات است.بدين ترتيب هر خطي كه كودكان يا كتابهاي آنها را مجزا كند، خطي تصنعي خواهد بود.

مقدمه
2-2 مفاهیم بنیادی
2-2-1 ادبیات
2-2-2 ادبیات کودک
2-2-2-1 اهداف ادبیات کودک
2-2-2-2 کاربرد ادبیات کودکان در زندگی کودک
2-2-3 کودک و نوجوان
2-2-3-1 خصوصیات رشد جسمی و روانی
2-2-3-2 احتیاجات و علاقمندیها انسانی
2-2-3-3 تواناییهای خواندن و تسلط زبان
2-2-3-4 محیط زندگی و تجربیات و شناختهایی که ایجاد می‌کنند
2-2-4 نحو
2-2-5 کلام و تحلیل کلام
2-2-5-1 پیشینه ی مختصر مطالعات کلامی
2-2-5-2 چارچوب نظری تحلیل کلام
2-3 مطالعات غربیان در مورد ادبیات کودک و نوجوان
2-3-1 پیشینه ادبیات کودک خلق شده توسط بزرگسالان
2-3-2 پیشینه بررسی دست‌نوشته‌های کودکان و نوجوانان
2-4 تاریخ ادبیات کودکان ایران
2-4-1 ادبیات کودکان پس از اسلام- از سده اول تا پنجم هجری
2-4-2 ادبیات کودکان از سده پنجم تا نهم هجری
2-4-3 ادبیات از سده نهم تا دوازدهم هجری
2-4-4 ادبیات کودکان دوره مشروطه
2-4-4-1 دگرگونی در فرهنگ و ادب فارسی
2-4-4-2 دگرگونی در نشر و زبان ادبیات کودکان
2-4-5 نقد در ادبیات کودکان و تحولات بعدی در ادبیات کودک و نوجوان
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ملاحظات نظری
نگاهی بر دستور نقش گرای نظام مند هلیدی
انواع معنا
انواع فرا نقش
فرانقش تجربی
الف – فرایند
3-1-2-2فرا نقش بینافردی
3-1-2-3فرانقش متنی
3-1-2-4 فرانقش چهارم فرانقش منطقی
3-2شبکه نظام‌ها
3-3بازنمایی معنا در زبان از دیدگاه هلیدی
3ـ4ـ متن و انسجام
3ـ4ـ1ـ بافت متنی
3ـ4ـ2ـ انسجام
3-4-2-1 انسجام دستوری
3-4-2-1-1 ارجاع
3-4-2-1-2 جایگزینی
3-4-2-1-3 حذف
3-4-2-2 انسجام واژگانی
3-4-2-2-1 تکرار
3-4-2-2-2 هم‌آیی
نوع دیگر انسجام لغوی، هم‌آیی است که منظور از آن، ذکر عناصر لغوی معینی در چهار چوب
3-4-2-3 انسجام پیوندی
3-4-2-3-1 انسجام پیوندی اضافی
3-4-2-3-2 انسجام پیوندی تقابلی
3-4-2-3-3 انسجام پیوندی علی
منابع انگلیسی
منابع فارسی