تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری 36 ص

تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری
مقدمه:
درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.
عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.

اساس كار دستگاههای اندازه‌گيری:
اساس كاركليه دستگاههای اندازه‌گيری عقربه‌ائی براساس تأثيرميدان روي سيم حامل جريان است كه مكانيسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازه‌گيری با قاب گردان كه در داخل ميدان قرار گرفته دراثر عبورجريان(به نسبت جريان ورودي) عقربه حركت خواهد نمود و برای اينكه با سرعت حركت نكند از يك خفه كن استفاده می ‌شود بنام آمپر يا دمفينگ.
نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی٬ قاب گردان٬ حرارتی٬ دینامیکی… که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود.

فهرست:
– مقدمه……………………………………………………………………………………….2
فصل اول :
– اساس كاردستگاههای اندازه‌گيری ………………….……………………..………. 3
– اساس کارکنتورالقایی تکفاز………………………………………………………………..5
فصل دوم :
–آشنایی با میکروکنترلرهای AVR ………………………………………………………..6
– مشخصات میکروکنترلرATmega16…………………………………………………..9
– مشخصات میکروکنترلرATmega8…………………………………………………..11
فصل سوم :
EEPROM – های خانواده AT24CXX………………………………………………….13
– ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI…………………………………………………..15
– صفحه کلید ماتریسی ……………………………………………………………………..16
فصل چهارم :
– برنامه نرم افزاری شارژر……………………………………………………………….17
– طرح شماتیک سخت افزارشارژر……………………………………………………….25
– برنامه نرم افزاری کنتور………………………………………………………………..26
– طرح شماتیک سخت افزارکنتور…………………………………………………………31