تاثير موسيقي در كاهش اضطراب 70 ص

مقدمه
مهمترين عاملي كه بر اساس نظريه تحليل رواني علت تمام بيماريهاي رواني محسوب مي شود اضطراب است كه جهت كنترل اين عارضه بايد موارد و يا گزينه هايي را در زندگي وارد كنيم كه در مكتب تحليل رواني نقش برجسته اي دارد به نظر فرويد اضطراب به عنوان يك تكانه من است يعنسي به همان صورت كه اگر بدن دچار زخم و التهاب و بيماري گردد اولين نشانه آن به صورت تب ظاهر مي شود اگر فرد از نظر رواني دچار مسئله و مشكل شود اولين نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر مي شود و اضطراب هم علت محسوب مي شود و هم معلول يعني علت بيماري از ناراحتيهاي رواني اضطراب است ، همچنين هر گاه شخص با يك مسله و مشكل رواني مواجه گردد كه موجب كه موجب به هم خوردن تعادل رواني وي گردد احساس اضطراب مي كند فرويد اضطراب را به سه نوع تقسيم كرده است الف :

اضطراب واقعي و هنگامي كه تجربه مي شود و اضطراب نوروتيك زماني بروز مي كند كه تكانه هاي نهاد موجب تهديد فرد در برابر قطع كنترلهاي من و ظهور رفتارهايي كه منجر به تنبيه وي خواهد گرديد مي شوند و اضطراب اخلاقي وقتي ظاهر مي شود كه فرد عملي بر خلاف وجدان اخلاقي يا ارزشهاي اخلاقي خويش انجام داده يا حتي در نظر دارد كه انجام بدهد به همين دليل احساس گناه مي كند ساختمان شخصيت هر فرد داراي سه قسمت است كه نهاد قسمتي از شخصيت است كه زيست شناسي فطري را شامل مي شود و تابعه اصل لذت جويي است . نهاد همواره به دنبال كسب لذت است و بدون توجه به واقعيت مي خواهد به حداكثر لذت برسد كه توجه به ظاهر زندگي و تمايل به موسيقي و زيباييهاي زندگي مي تواند جزء همين اصل لذت جويي باشد كه خود اين مساله باعث كاهش اضطراب در افراد مي شود در حالي كه من تابع اصل واقعيت است و كوششهاي آن در جهت رسيدن به لذت توجه به واقعيت است به عبارت ديگر نهاد خواهان بي چون و چراي لذت هاست و ارضاي فوري خواستها را بدون توجه به واقعيت جست و جو مي كند وقتي كه شخص با مسئله اي مواجه مي شود در رابطه با من خويش آن را ادراك مي كند درباره ان فكر مي كند و نسبت به آن عمل مي كند به عبارت ديگر من هر فرد داننده ، كوشنده ، تصميم گيرنده ، مضطرب شونده و انجام دهنده اصلي رفتارهاي فرد محسوب مي شود . كه اساس عملكردهاي من پيش فرضهاي است كه فرد درباره خود و دنياي خود مي سازد ( حسين آزاد – انتشارات بعثت ) .

فهرست مطالب
فصل اول 2
كليات تحقيق 2
مقدمه 3
بيان مساله 5
سوال مسئله 6
اهداف تحقيق 6
اهميت و ضرورت تحقيق 6
فرضيه تحقيق 7
متغيرهاي تحقيق 7
تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم 7
فصل دوم 9
پيشينه و ادبيات تحقيق 9
اضطراب 10
يادگيري اضطراب 11
اضطراب سركوب كننده است 18
اضطراب 24
دستگاه رواني 26
رشد روان جنسي 28
نابهنجاريها و اختلالات رواني 30
اختلالات اضطرابي 31
اضطراب تعميم يافته 32
اضطراب رعبي 33
فوبي 35
هانز كوچولو ( مورد مشهودي از فوبي ) 37
وسواس فكري و عملي 38
علل اختلالات اضطرابي 41
ديدگاه زيست شناختي 41
2- ديدگاه روان پويايي 42
3- ديدگاه رفتار گرايي 44
4- ديدگاه شناختي 45
5-ديدگاه انسان گرايي و اصالت وجودي 47
نظريه نئوفرويديها درباره اضطراب 50
آدلر و روان شناسي فردي 50
كارل يونگ و روان شناسي تحليلي 51
اريك فرام 52
هينز كاهوت 52
فصل سوم 55
روش تحقيق 55
جامعه مورد مطالعه 56
حجم نمونه 56
روش نمونه گيري 56
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر 57
روش آماري مربوط به فرضيه ها 58
روش تحقيق : 58
فصل چهارم 59
يافته ها و تجزيه و تحليل آنها 59
مقدمه 60
فصل پنجم 64
بحث و نتيجه گيري 64
بحث و نتيجه گيري 65
منابع 67
ضمايم 68
( پرسش نامه اضطراب سنج كتل ) 68
پرسش نامه آزمون كتل 69