تاثيرنقش پرداخت تسهيلات بانكي در افزايش سطح اشتغال روستاها (مطالعه موردي بانك كشاورزي )

– مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي هركشوري درگروه سرمايه گذاريهاي مولد و فعاليت هاي توليدي آن است. بخصوص فعاليتهاي كه درون جوش بوده و وابستگي ارزيشان به خارج از مرزها كمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه كشورهاي درحال توسعه كمبود سرمايه و عدم بكارگيري صحيح و اصولي منابع سرمايه اي موجود مي باشد. سرمايه و سرمايه گذاري همواره درزندگي بشرنقش مهمي را بعهده داشته است.
وجود سرمايه درهمه كشورهاي جهان ازچنان اهميتي برخورداراست كه يكي از مهمترين پيش نيازهاي چند گانه پيشرفت اقتصادي كشورها به شمارمي رود.
بعضي از اقتصاد دانان معتقدند كشورهاي درحال توسعه به كشورهايي اطلاق مي گردد كه هم ازنظرسرمايه و هم ازنظرپس انداز كردن فقيرهستند 1.

ولي همانطوريكه سرمايه، بعنوان يكي از مهمترين عوامل رشد و پيشرفت اقتصادي شناخته شده است، استفاده بهينه و كاراترازسايرعوامل توليد مانند كارو يا عامل زمين دركشاورزي نيزازاهميت فراواني برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمايه، مستلزم داشتن مديريت صحيح و قوي مي باشد ولي اين دانش نيز خود مي تواند با سرمايه گذاري هاي مكفي درتربيت نيروي انساني بدست آيد.حال اگرسرمايه ها و منابع پولي لازم و كافي دراختيار بخش كشاورزي قرارگيرد، قطعاً از زمين، به عنوان يك عامل مهم توليدي، استفاده بيشتري مي توان برد. بكاربردن تكنولوي جديد درتوليد و تبديل روشهاي سنتي و قديمي توليد به شيوه‌هاي نوين و پيشرفتته مستلزم وجود منابع سرمايه اي و اختصاص سرمايه بيشتربه كليه بخشها مي باشد. اگر ديده مي شود كه ازكل منابع آب موجود دركشورفقط 30% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمي گيرد علت آن چيزي نيست جزكمي توجه به سرمايه گذاري براي انتقال صحيح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرميانگين توليد درواحد سطح دركشورايران هنوز با سطح جهاني فاصله بسياردارد علت آن چيزي جزبكار بردن شيوه هاي سنتي توليد كه آنهم بعلت كمبود سرمايه هنوز فرصت تغييرو تحو ل را پيدا نكر ده است، نيست. درمباحث اقتصادي يكي از مرسوم ترين راههاي تامين سرمايه واحد هاي توليدي، اعطاي اعتبار و رفع نيازهاي پولي آنها توسط سيستم بانكي كشورمي باشد يعني اينكه استفاده بهينه و اصولي ازاعتبارات مي تواند سهم بسزايي درپيشرفت اقتصادي كشورداشته باشد.
درنظام بانكي ايران، همانطوري كه درفصل هاي آينده خواهد آمد، بانك كشاورزي بعنوان مهمترين بانك اعطاء كننده تسهيلات و اعتبارات به بخش كشاورزي، نقش موثري درتامين سرمايه مورد نياز اين بخش را دارد. ولي اين نقش انحصاراً به بانك كشاورزي تعلق ندارد بانكهاي تجاري نيزبا توجه به گستردگي شبكه و دامنه فعاليتهاي خود مي توانند با اندكي توجه قدمهاي موثري در رونق بخشيدن و افزايش توليدات كشاورزي برداشته و درتامين سرمايه مورد نيازكشاورزان سهم بيشتري داشته باشد نقش اقتصادي بانكها ازيك طرف به جمع آوري وجوه سرگردان و كوچك موجود دردست مردم و ازطرف ديگرهدايت اين وجوه بسوي فعاليت هاي توليدي معطوف است. بدين ترتيب نظام بانكي كشوردولت را دررسيدن به اهداف و سياستهاي اقتصادي خود ياري مي رساند.
با توجه به اينكه در ايران سرمايه همه بانكها متعلق به دولت است و مردم سپرده هاي خود را باين بانكها مي سپارند، بانكها با اعتبارات صحيح و به موقع و نظارت برمصرف درست آنها مي توانند دولت را درجهت اعمال سياست هاي پولي و اقتصادي ياري رسانند و مجريان خوبي براي اجراي سياست هاي دولت و بانك مركزي باشند.