تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک202ص

چکیـده

عنوان :آموزش وپرورش پیش ازدبستان
دانشجو: وجیهه گلقندشتی
هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :
تعریف
اهمیت
ضرورت
برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان
بازیهای کودکان
ودرمرحله آخر برآورد هزینه تأسیس یک مهد استاندارد

فهرست مطالب
ردیف عنوان صفحه
1 مقدمه 10
2 فصل اول 11
3 تعریف لغوی آموزش وپرورش 12
4 تاریخچه آموزش وپرورش درایران 17-13
5 اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان 18
7 اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان 20-18
8 استراتژی های آموزشی 20
9 برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان 21-20
10 آموزش پیش دبستانی (1) 22-21
11 برنامه های آموزشی 22
11 برنامه ریزی ومدیریت آموزشی 24-22
12 آیا دوره پیش دبستانی لازم است 24
13 فصل دوم 25
14 بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره پیش ازدبستانی
15 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه 32-26
16 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان 45-32
17 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان 45
18 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی 56-45
19 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند 58-56
20 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان 60-58
21 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش 61-60
22 نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی 66-61
23 فصل سوم 67
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
24 نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک 68
25 آشنایی کودک باکودکستان 69-68
26 اهمیت مهدکودک 69
27 درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد 71-69
28 نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان 72-71
29 نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی 74-72
30 انتظارات والدین از مهدکودک 75-74
31 فصل چهارم
32 ویژگیهای کودکان 6-3 ساله 76
33 ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی 77
33 ویژگی کودکان چهارساله 78
34 ویژگی کودکان پنج ساله 79
35 ویژگی کودکان شش ساله 80
36 رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟ 84-81
37 رشد جسمی حرکتی 86-84
38 رشد زبان 88-86
39 رشد شناختی 91-88
40 رشد بیان خلاق ودرک زیباییها 92-91
41 خصوصیات دوره کودکستانی 92
42 رشد جسمانی 93-92
43 رشدحسی حرکتی 94-93
44 رشد ذهنی 95-94
45 رشدعاطفی 97-96
46 دووسه سالگی 99-97
47 سه وچهارسالگی 102-99
48 پنچ وشش سالگی 103-102
49 فصل پنجم 104
50 بازیهای کودکان 105
51 کودکان وبازی 106
52 نوع وبازی 106
53 بازی وورزش درروایات اسلام 107
54 همبازی کودک 110-108
55 شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها 110
56 والدین بی خیال 111-110
57 نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان 111
58 محیط بازی 113-111
59 کنترل محیط بازی 113
60 سرکشی ازبازیهای کودکان 114
61 مقداربازی 117-115
62 بازی وخلاقیت 119-117
63 بازی 121-119
64 ارزشهای بازی 124-121
65 آب بازی 126-124
66 نکات ایمنی برای آب بازی 126
67 راههای بازی باآب 129-127
68 رشد ذهنی وشناختی 131-129
69 رشد عاطفی اجتماعی 134-131
70 فصل ششم 135
71 فرضیه شناختی – رشدی پیاژه 135
72 مراحل 2و3 اندیشه پیش ازعمل 7-2 سالگی 136
73 رشد فعالیت نمادین 138-136
74 تعقل علمی 139-138
75 طبقه بندی 140-139
76 اندیشه اجتماعی 142-140
77 قضاوت اخلاقی 142
78 زنده گرایی 144-142
79 خلاصه ونتیجه 145-144
80 فصل هفتم 146
81 گفتگو بافرخنده مفیدی 152-146
82 فصل هشتم 153
83 آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک 188-153
84 نیروی انسانی 189
85 چارت سازمانی 190
86 هزینه تأسیس مهد 195-191
87 برنامه کلاسی آمادگی 196
88 برنامه کلاسی 4-3 ساله ها 197
89 برنامه غذایی 197
90 فصل نهم
ضمائم وپیوستها
91 فهرست منابع ومآخذ
مقدمه
كودكان سرمايه هاي ارزشمند وسازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكي كه زمان شكل گيري شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيري از بروز مشكلات است. آينده فرد و جامعه را بنايي نهد و مسير حركت مملكت را مشخص مي سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پيشرفت و ترقي جامعه مي شود و غفلت در رفع مشكلات آنان، خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد. از اين رو، سرمايه گذاري و برنامه ريزي در آموزش و پرورش ابتدايي، از حساسترين و مهمترين وظايف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و بايد از اولويت ويژه اي برخوردار باشد.
هدف ما در اينجا آشنا ساختن خواننده با خصوصيات، شيوه هاي شناخت، برقراري ارتباط صحيح، نحوه كاركردن و درنهايت رفع مشكلات كودكان است. براي نيل به اين هدف ابتدا تعاريف، اهداف، تاريخچه، ضرورت و اصول راهنمايي و مشاوره كودك مورد بررسي قرار گرفته، سپس مطالبي درباره خصوصيات دوره كودكي ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهاي عادي كودكان را از رفتارهاي غير عادي تشخيص دهند.