تأثير محروميت های عاطفي محيط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهي 110 ص

مقدمه
و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شيأ و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئده لهلکم تشکرون
« خداوند شما را از شکم مادرانتان بيرون آورد در حاليکه چيزي نمي دانستيد و به شما قواي شنوايي و بينايي و انديشه داد . باشد که سپاس اين نعمتها را بداريد و از اينها به خوبي بهره مند گرديد . »
اين آيه عدم شناخت انسان را در بدو تولي بيان مي کند و اينکه بايد از طريق حواسي که خداوند به او عنايت کرده جهان را مطالعه و بررسي کند .

کودکي که به دنيا مي آيد عاليترين و کاملترين امکانات رشد را دارا است او در بهترين حالت خود آفريده مي شود . اگر اين کودک عادي به دنيا بيايد و خانواده و محيط مناسبي در اختيارش باشد جاي خويش را در اين جهان مي يابد . اما زندگي خانوادگي و محيط اجتماعي _ آموزشي _ بهداشتي و فرهنگي بسياري از کودکان دستيابي به چنين مقصودي را دشوار و گاه غير ممکن مي سازد .
رفتار آدمي اساسا جلوه اي از شخصيت و سازمان رواني _ شناختي _ اجتماعي اوست . هر چه شخصيت و ادراک از خويشتن انسان سالمتر , واقعي تر و رشد يافته تر باشد از رضايت دروني و تعامل رفتاري بيشتري برخوردار خواهد بود . آشکار است که شخصيت و خودپنداري سالم و رشد يافته , فقط در جريان تربيت صحيح و پرورش عواطف و رفتار سالم بوجود مي آيد .
در اين پژوهش نيز پيرامون شناخت چگونگي ادراک و پنداشت کودکان از خود در محيط و شرايط خاص پرورشگاه تلاش مي شود , باشد که گامي کوچک در مسير روانشناسي کودکان پرورشگاهي برداشته باشيم .

فهرست مطالب
عنوان 1
فصل اول : مقدمه 2
مقدمه 3
بيان مسئله 4
اهميت موضوع 7
هدف از تحقيق 8
ميدان و قلمرو تحقيق 10
فرضيات تحقيق 10
تعريف عمليات اصطلاحات 11
فصل دوم : پيشينه تحقيق 15
خود ( خويش ) 16
خودپنداره 20
پيدايش و رشد 20
اجزا خودپنداره 22
انواع خودپنداره 23
سلسه مراتب خودپنداره 26
ثبات خودپنداره 26
عزت نفس 27
عزت نفس و منبع کنترل 29
ديدگاه اسلام 30
نفس ( روح ) 30
ضرورت شناخت نفس 32
پرورشگاه 36
ريشه ها 39
فقدان 41
دلبستگي وجدايي 43
مروري بر ويژگي هاي اخير 46
فصل سوم : روش تحقيق 50
ماهيت طرحهاي علي مقايسه اي 52
دشواريهاي موجود 53
روش جمع آوري داده ها 54
جامعه , نمونه و روش نمونه گيري 56
روش تحليل داده ها 56
ابزار اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات 57
رشد مقياس 58
توصيف کلي 60
توصيف خوشه ها 63
اعتبار و پايايي مقياس 65
اجرا , نمره گذاري و تفسير 67
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 71
توصيف نمونه ها 72
داده هاي جمع آوري شده 73
فرضيه اول 81
فرضيه دوم 82
فرضيه سوم 83
فرضيه چهارم 84
فرضيه پنجم 85
فرضيه ششم 86
فرضيه هفتم 87
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 88
مقدمه 89
فرضيه هاي تحقيق 90
يافته هاي اضافي 96
نتيجه گيري کلي 96
محدوديتها 100
پيشنهاداتي براي پژوهش آينده 100
منابع 102
فارسي 103
انگليسي 105
ضميمه 105
این پایان نامه با 20% تخفیف ارائه شده است