برسي بافت قديم ايذه 53 ص

مقدمه:
هريک از شهرها و سکونتگاههاي قديمي ما گنجينه فرهنگي باارزشي به شمار مي ايد که نمايانگر روند تاريخي اجتماعي در آن است وهر يک از عناصر و فضاهاي آن گوياي بخشي از ويژگي هاي اجتماعي فرهنگي جامعه مي باشد که با بررسي و شناخت آن مي توان به زوايا و ابعاد غير مدرن و ناشناخته اي از تاريخ اجتماعي اين سرزمين پي برد .
براي مثال موقعيت سياسي _ اجتماعي، حکومتي و نيز تمايز و تقابل آنها با مردم ،به صورت فضايي موسوم به کهندژ(ارگ)عينيت مي يافته است که توسط بارو و اغلب خندقي از ساير فضاهاي شهري جدا مي شده است .

بافت شهرهاي قديمي اين سرزمين ضمن پشت سر نهادن فراز و نشيب هاي بسيار همراه با تحولات اقتصادي –اجتماعي از تحرک و رشدي کما بيش موزون و متعادل برخوردار بوده است.
در برابرتحولات و دگرگوني هاي سريع اقتصادي – اجتماعي و به در برابر ورود تکنولوژي مدرن تغيير هنجارهاي اجتماعي و عدم آگاهي و کفايت برنامه ريزان در گذشته توانايي هماهنگي با تغييرات رااز دست داد.

امروزه بافت اغلب شهرهاي قديمي به طور وسيعي دچار تخريب و فرسودگي شده است و اگر روند تحولات به همين منوال پيش رود اثر قابل ملاحظه اي از بافت هاي قديمي به جا نخواهد ماند و فقط عناصر منفرد و مجردي که ارزش هاي محيطي خود را از دست داده اند به جا خواهد ماند .
کساني که در حال حاضر در اين بافت زندگي مي کنند حداقل از دو جهت تحت فشار هستند :
اول اينکه فشار ناشي از فقدان تاسيسات و تجهيزات لازم در اين بافت ها و فرسودگي ناشي از انها
دوم اينکه فشار رواني اجتماعي ناشي از زندگي در بافت هايي که از ارزش و منزلت اجتماعي برخوردار نيستند و در حال تبديل به محله هاي فقير هستند و اين موضوع عامل مهمي در جهت فرسودگي و انزواي بافت هاي مزبور به شمار مي رود.
مطالعه و بررسي ويژگي هاي کالبدي و کارکردي شهرهاي قديمي کشور ،علاوه بر آن مي تواند برخي از زواياي مبهم و ناشناخته تاريخ کشور را آشکار نمايد.
و تاحدودي کمبود منابع و اسناده مدون تارييخ اجتمتاعي و هنر اين مرزوبوم را جبران دنمايد، مي تواند زمينه مناسبي براي اتخاذ تدابير و روش هايي جهت احياي اين بافت ها فراهم آيد تا در پرتوي آن حيات اجتماعي جاري در آن سامان يابد و امکان جلوگيري از ويراني آنها فراهم آيد تا شايد چنين گنجينه ها و ثروت هاي فرهنگي عظيمي که به هيچ وجه امکان جايگزيني آنها توسط هيچ پديده و فضايي وجود ندارد به حيات خيش ادامه دهند.

فهرست مطالب
عنوان
فصل يك :كليات
مقدمه
طرح مساله
هدف تحقيق
فرضيه
روش تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم :كلياتي راجع به شهر و شهر نشيني
توضيح مفاهيم و اصطلاحات
شهر و شهر نشيني
عناصر و اجزاي اصلي شهرها
محله هاي مسكوني
خصوصيات فضايي-كالبدي محله ها
بافت شهر
مراحل رشد و توسعه فضايي شهر هاي ايران
وضيعت بافت قديم در ساير شهر ها
كشور هاي توسعه يافته
كشور هاي در حال توسعه
فصل سوم: ويژگي هاي كلي شهر ايذه(معرفي شهر ايذه)

حدود و موقعيت جغرافيايي شهر ايذه
وجه تسميه شهر ايذه
آب و هواي شهر ايذه
خصوصيات اقتصادي شهر ايذه
بررسي توريسم شهري درشهرستان ايذه
اشكفت سلمان
گل نرگس
مال آقا
خونگ اژدر
تعداد و رشد جمعيت
مهاجرت در شهرستان ايذه

فصل چهارم :بررسي بافت فرسوده در شهر ايذه
بررسي بافت فرسوده در شهر ايذه
معماري و بافت شهر ايذه
وضعيت كنوني بافت فرسوده در شهر ايذه

فصل ششم :نتيجه گيري