بررسی کارایی تولیدات جامعه

مقدمه

در فرايند توليدات جامعه بايد عوامل و نهاده هاي توليدي بصورت کارآمد تخصيص يابند تا نتيجه مطلوب حاصل شود . وجود يک نظام مالي کارآمد در هر نظام اقتصادي سالم و فعال در راستاي انتقال وجوه ناشي از پس انداز به فرصتهاي سرمايه گذاري،ضرورتي اجتناب ناپذير است.(والي نژاد،1381، 68)  بانکها به عنوان بخشي از اين نظام مالي عناصري ساختاري و با اهميت در اقتصاد هر کشوري مي باشند . لذا به همان نسبت که بانکهاي کارا و سالم ميتوانند در جهت رشد و توسعه اقتصادي کمک نمايند ، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها ميتواند بحرانهاي اقتصادي ايجاد نمايد . بطور خلاصه سلامت نظام بانکي تا حد زيادي انعکاس دهنده سلامت اقتصاد يک جامعه مي باشد .( شباهنگ ، 1377 ، 64 )

پایان نامه،پروژه

از اينرو ارزيابي پيوسته و مستمر اين نهاد مالي همواره مورد توجه متخصصان و بخشي از فرايند کار مديريت اين نهادها بوده است .

تکنيک تحليل پوششي داده ها يکي از مناسبترين راهکارها براي شناخت دقيق و علمي مسايل و مشکلات سازماني و تجزيه و تحليل کارايي واحدهاي صف و ستاد در بانکها ميباشد .

کاربرد اين روش تنها منحصر به تعيين کارايي واحدها نبوده ، بلکه قادر است با ارئه اطلاعات و نتايج متنوع مديران را در تعيين اهداف و تدوين برنامه هاي آتي سازمان ياري دهد .