بررسی نقش مدیریت آموزشی در میزان انگیزه شغلی معلمان دوره راهنمایی دخترانه

در این تحقیق نقش مدیریت آموزشی در ایجاد انگیزه شغلی معلمان دوره راهنمایی مدرسه دخترانه فاطمیه مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد . با توجه به اهمیت مدیریت آموزشی در سازمان آموزش و پرورش و نقش حساس و مهمی که آن در پیشبرد اهداف سازمان داراست لازم است تا از زوایای مختلف به ویژه از دید گاه معلمان که به طور مستقیم با مدیریت در ارتباط هستند این مهم را مورد بررسی قرار داد و در یافت که آیا مدیریت آموزشی در ایجاد انگیزه در معلمان تاثیری دارد یا خیر ؟ سوالات پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
۱-آیا استفاده از مشورت و مشارکت معلمان در امور مدرسه توسط مدیر باعث افزایش انگیزه آنها می گردد؟
۲-ِآیا درک مشکلات معلمان وتلاش در جهت رفع آنها توسط مدیر در افزایش انگیزه معلمان موثر خواهد بود ؟
۳- آیا ارزش گذاری مدیربه نوآوری های آموزشی معلمان تاثیری در افزایش انگیزه آنها دارد ؟
روش انجام این تحقیق توصیفی، پیمایشی می باشد وابزاری که برای جمع آوری اطلا عات به کار رفته است ،پرسشنامه با سوالات بسته می باشد .
نتایج حاصل از این تحقیق را می توان این گونه بیان نمود که مدیریت آموزشی در میزان انگیزه شغلی در معلمان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و در واقع یک مدیر موفق با ایجاد یک رابطه منطقی و صمیمانه با معلمان ،انگیزه آن ها را به نحو چشم گیری افزایش دهد.