بررسی فروش محصولات چرمی

تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي:
انسانهاي نخستين به منظور بقاء نسل، اجباراً دست به شكار حيوانات مي زدند. پوست نيز جايگاه ويژه اي داشته است. چراكه اين فرآورده دامي بهترين وسيله پوشش انسانها براي جلوگيري از خطرات گوناگون بوده است. اين نوع استفاده از پوست را مي توان منصوب به عصر يخبندان (پانصد هزار سال قبل) دانست . در ابتدا بشراوليه از استخوان و سنگهاي تيز به منظور از بين بردن گوشتهاي اضافي و ضايعات پوست استفاده مي كرد. ولي بزودي به فساد پذيري سريع اين نوع پوستها در مقابل انواع ميكروبها و باكتري ها پي برد. بعدها مبادرت به خشك كردن پوست در برابر آفتاب يا آتش كرد. كه بازهم پوستي شكننده و غير قابل استفاده بدست مي آورد. تا اينكه سرانجام متوجه فوائد عصاره هاي گياهي براي جلوگيري از فساد پوست گرديد.

مصريان قديم از حدود 2500 سال قبل از ميلاد، از تركيبات معدني آرد شده مانند املاح آلومينيوم و دانه هاي مازو براي ساخت چرم استفاده مي كردند. يونانيان و روميها، از پوست و برگ درختان كاج و صنوبر استفاده مي كردند . با توجه به اين نكته بسيار مهم كه صنعت چرمسازي در طي زماني بسيار طولاني به تكامل خود رسيده و تجربيات فراواني را پشت سر گذارده است. از زمانهاي قديم پوست به عنوان يكي از صنايع دستي حاصل از مهارت بشر هم مورد استفاده و هم مورد توجه و ستايش بوده است.
مواد اوليه پوست براي افراد شكارچي آن زمين كه هنوز دوره كشاورزي را آغاز نكرده بودند و از نظر شرايط محيطي نيازمند به اسب بودند، به راحتي قابل تهيه بود. احتياجات شديد آنها باعث گرديد تا پوست را به گونه اي نرم نمايند كه علاوه بر خشكي، در مقابل فساد نيز پس از بارها خيس شدن از مقاومت كافي برخوردار باشد. اطلاعات باستانشناسان هنوز به درستي نتوانسته اند قدم هاي ابتدايي را كه انسان هاي اوليه در تبديل پوست برداشته اند، بجز شواهدي مبني بر دود دادن همراه با ماليدن روغن و مغز حيوان به داخل پوست و ساخت چرمهاي بسيار خام را ارائه دهند. البته عمليات و كارهاي مختلفي كه روي پوست به صورتهاي مختلف انجام مي گرفت و باعث اصلاح نرمي و كاربرد بهتر آن مي گرديد نيز مي توانست از جنبه هاي تكميلي محسوب شود. مردم غارنشين در رابطه با اعتقادات مذهبي خود براي حيوانات و پوست آنها و همچنين شكل نهايي محصول ساخته شده از پوست اهميت خاصي قائل بودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول) طرح تحقيق 1
بيان موضوع يا تعريف مسأله: 2
ضرورت انجام تحقيق: 4
پيشينه تحقيق: 5
فرضيات 6
تعريف عمليات متغيرها: 7
نوع تحقيق و دلايل آن: 7
ابزار گردآوري داده ها: 8
جامعه آماري: 8
مراحل انجام تحقيق: 8
تعريف مفاهيم: 8
محدوديت ها 12
فصل دوم) ادبيات تحقيق 13
بخش اول آشنايي با صنعت چرم سبک 14
تاريخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازي: 15
تكنولوژي (فن آوري) در صنعت چرم 22
مراحل ساخت چرم 29
عوامل مؤثر بر كيفيت پوست و چرم 31
الف- پوست: 31
ب- چرم: 35
انواع چرم و موارد استفاده از آن: 36
انواع محصولات چرمي: 38
بخش دوم مباحثي در باب صادرات و ابعاد مديريتي آن 40
تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه 41
جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور 43
آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي 43
نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال 44
تعريف استراتژي 46
نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي 46
الف- استراتژي جايگزيني واردات 46
ب- استراتژي توسعه صادرات: 48
انواع استراتژي هاي رقابتي عام 49
رهبري در هزينه 51
تمايز محصول 52
تمركز (محدودنگري) 54
ميانه روي 56
تعريف بازاريابي: 58
استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار 59
1- استراتژي بازاريابي يكسان 59
2- استراتژي بازاريابي تفكيكي 60
3- استراتژي بازاريابي تمركزي 61
ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار 62
تقسيم بندي بازار هاي بين المللي 64
استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 66
آميخته محصول 67
اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 69
آميخته تشويق و ترفيع 71
اجزاي تشويق و ترفيع 72
توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 73
تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي 74
1- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل 75
2- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84
3- تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل (Deciding Which market to enter) 86
4- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي (Diciding how to enter the market) 88
5- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل (Deciding on the markting program) 96
6- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104
فصل سوم) روش تحقيق 108
مصاحبه با مديران واحدها: 109
جامعه آماري: 111
منابع اطلاعات: 111
فصل چهارم) جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 112
اطلاعاتي راجع به مديران مراكز: 113
بررسي فرضيه ها 113
فرضيه 1: 113
فرضيه 2 114
فرضيه 3: 114
فرضيه 4: 114
فرضيه 5: 115
تحليل يافته هاي مصاحبه اي 115
توليد کنندگان 115
فروشندگان 116
مشتريان 116
تبليغات براي فروش 117
فصل پنجم) نتيجه گيري و پيشنهادات 118
نتيجه گيري 119
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1: 119
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 2: 120
نتايج بدست امه در ارتباط با فرضيه 3: 122
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 124
نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 5: 125
پيشنهادات 127
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 127
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2: 130
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3: 133
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 135
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 5: 136
ساير پيشنهادات 138
توصيه به ساير دانشجويان محققين 141
منابع: 143