بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

پیشگفتار

سازمان‎هاي توليدي بيشماري در گوشه و كنار جهان در حال فعاليت هستند، اما معدودي از آنها بااقتدار به فعاليت خود ادامه مي دهند و گوي سبقت را از ديگران ربوده اند. همگان بر قدرت اين سازمانها واقف بوده و از آنها به عنوان سازمانهاي ممتاز ياد مي كنند .مشخصه اين سازمانهاي ممتاز چيست؟

يك سازمان ممتاز در تمام زمينه ها اعم از سيستم‌هاي توليدي، اطلاعاتي،خريدوفروش،خدمات و بازاريابي، مهندسي و كيفيت در سطح ممتاز فعاليت مي كند. يكي از شاخصه هاي اصلي يك سازمان توليدي ممتاز، دارابودن تشكيلات نگهداري و تعميراتي ممتاز است.

در این پژوهش سعی شده به اختصار به تعریف آن و روند رشد آن در طول زمان و خصوصا به عوامل موثر در اجرای آن از طریق تحقیق عملی در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه پرداخته و با کسب نظرات افراد مرتبط با این سیستم از طریق سؤالات و بررسی آن از طریق روش های آماری  نتایجی درشناسایی مشکلات و مزایای اجرای آن بدست آوریم برای طرح سؤالات تلاش شده از شرکت‎های فعال مطرح در دنیا در زمینه سیستم نگهداری و تعمیرات کمک جسته و در تهیه سؤالات اصلی و فرعی موضوع تحقیق تجربه آنان مورد بهره برداری قرار گیرد. اگر چه دربررسی سعی شده از آخرین یافته ها وروشهای بررسی سازمان در زمینه نگهداری و تعمیرات از منابع خارجی و داخلی بهره گیری شود ولیکن بدلیل گستردگی موضوع در تدوین و طراحی مطلب بی عیب و نقص نخواهد بود. امید دارم این مطالب گامی هر چند کوچک برای رشد و توسعه مدیریت نت[1] در صنعت آب و برق برداشته باشد.

1. نگهداری و تعمیرات.

فهرست

عنوان                                                                                                                                 صفحه

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………… 1

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 4

بیان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 6

سؤالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….. 6

تعاریف  اصطلاحات و تعاریف متغیرها……………………………………………………………….. 7

قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

شناخت سیستم نت……………………………………………………………………………………………… 11

خصوصیات یک سیستم نت…………………………………………………………………………………. 13

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………. 16

سیستم تعمیرات اضطراری………………………………………………………………………………….. 16

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه……………………………………………………………… 17

نگهداری بهره ور جامع…………………………………………………………………………………………. 18

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه……………………………………………………………… 21

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه……………………………………………………………. 22

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق……………………………………………………………………… 22

اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان…………….. 26

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………….. 28

بررسی پژوهش های مشابه …………………………………………………………………………………. 28

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: روش تحقیق

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری………………………………………………………………….. 31

نمونه آماری و روش نمونه برداری………………………………………………………………………. 31

حجم نمونه و روش تعیین آن…………………………………………………………………………….. 31

ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….. 31

روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………. 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق

توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………… 37

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 42

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………. 54

نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 65

نقد و بررسی از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………. 66

محدودیت ……………………………………………………………………………………………………………… 76

پیشنهادات و کاربرد …………………………………………………………………………………………….. 76

منابع

فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 82

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 83

پیوست ها

نمونه سؤالات………………………………………………………………………………………………………… 85

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه    

شکل 1-2 – اهمیت امور نت……………………………………………………………………………………………. 12

شکل 2-2- توالی نت………………………………………………………………………………………………………. 23

شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت……………………………………………………….. 69

شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها…………………………………………………………………. 70

شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف)…………………………………………………………………………………. 74

شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب)……………………………………………………………………………………. 75

جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران……………………………………………………………………. 42

جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران…………………………………………………………………….. 43

جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی………………………………………………………………………………. 45

جدول 4-4- فراوانی متغیر  تکنولوژی……………………………………………………………………………… 45

جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار………………………………………………………………………………….. 47

جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار…………………………………………………………………………………… 47

جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ…………………………………………………………………………………. 49

جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ………………………………………………………………………………….. 49

جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت……………………………………………. 51

جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت………………………………………….. 51

جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت………………………………………….. 61

جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت………………………………………………………………………. 62

جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 63

نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران……………………………………………………………………. 44

نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی………………………………………………………………………………. 46

نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار………………………………………………………………………………….. 48

نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ…………………………………………………………………………………. 50

نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت…………………………………….. 54