بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

فهرست مطالب

 

چکیده تحقیق ————————————————— 1

فصل اول —————————————————— 2

مقدمه ——————————————————– 3

نظریه پژوهش ————————————————— 4

اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————–6

اهداف کلی—————————————————– 8

اهداف جزئی —————————————————- 8

فرضیه های پژوهش ————————————————9

سوالات پژوهش ————————————————–9

مفاهیم ——————————————————- 10

تعاریف نظری واژه ها ———————————————–10

فصل دوم بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع ————————– 11

فلسفه ازدواج —————————————————12

انتخاب همسر ————————————————- 12

آثار ازدواج ————————————————— 13

وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان ——————————– 15

معیار های گزینش امثال ——————————————-16

هدف ازدواج  ——————————————-17

منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ———————————– 21

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر ——————–22

معیار و ملاک های مشترک —————————————– 24

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار ————————-28

فصل سوم روش و متالوژی پژوهش ——————————- 29

روش تحقیق ——————————————- 30

جامعه آماری ——————————————- 30

نمونه آماری ——————————————- 30

روش نمونه گیری ——————————————- 30

ابزار تحقیق ——————————————- 31

روش استخراج داده ها ——————————————- 31

فصل چهارم ارائه یافته های پژوهش ——————————– 32

پرسشنامه ——————————————- 33

فصل پنجم تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش —————————–64

بیان مسئله پژوهش ——————————————- 65

مشکلات و محدودیت تحقیق —————————————- 65

خلاصه تحقیق ——————————————- 66

منابع ——————————————- 68

 

مقدمه پژوهش :

یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند .

خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است .

خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .

در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد ، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد .

عدم تعادل جنسی ، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی ، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پ=ایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است . و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی ، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه می دهند اما با نوعی طلاق عاطفی ، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند .