بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان ۷۰ ص

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان  ۷۰ ص

چکیده :

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری ۵۰ نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . 

اهداف تحقیق :

الف  اهداف کلی :

بررسی  علل و عوامل موثر در ازدواج دانشجویان متاهل .

ب  اهداف جزئی :

۱  بررسی و تحلیل تاثیر عوامل در ازدواج .

۲  بررسی و تحلیل تاثیر عوامل اجتماعی .

۳  بررسی و تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی .

۴ – بررسی و تحلیل تاثیر عوامل جغرافیایی در ازدواج . 

فرمت : ورد

ابزار : آفیس ، نرم افزار فشرده ساز

قیمت : ۶۳۰۰ + ۱% کارمزد استفاده از درگاه پرداخت آنلاین