بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان گچساران70ص

عنوان تحقیق:
بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان گچساران
چکیده:
این تحقیق بطور کلی تمامی مراحل خرید وسایل انبار و شرح وظایف پرسنل و جایگاه سازمانی آنها و انواع اقلام خریداری توسط مسئول خرید شرکت در آن ذکر شده است.
مقدمه :
كار انبارداري يك شغل مهم و پرمسؤليتي است . اجناس و موجوديهاي انبار با يد تحت اختيار يك انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس يكي از مهمترين عوامل هزينه است كه به طور متوسط 55 درصدهاي تمام شده كالاي ساخته شده را تشكيل ميدهد . به همين جهت است كه مؤسسات صنعتي تا حدودي مجهز براي تدارك و خريد و انبار كردن مواد خواهد بود . موجودي هاي انبار با يد در محلهاي محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوري نگهداري شود كه دسترسي به ان در موقع لزوم به آساني ميسر باشد. و اقدام راكد وزائد و ناباب انبار با رؤساي مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداكثر موجودي هر يك از اقلامي كه ميزان آن توسط مديران فني تعيين مي شود بايد پيوسته مطمح نظر انبار دار قرار گيرد .
مسؤليت انبارداري را نبايد در اختيار اشخاص نا وارد به انبارداري مانند سركارگر يا سرپرست كارگاه محول نمود .
بنابراين در امور تداركات انبارداري و امور مربوط به ذخاير و انبار كردن بايد اهميت بسياري داده شود .

تعریف موضوع تحقیق:
انبار به محل يا فضايي گفته مي شود كه براساس يك سيستم طبفه بندي صحيح ، مواد اوليه ، كالاي نيم ساخته ، محصول ساخته شده و با فرآيند هاي مختلف صنعتي بازرگاني در آن نگهداري مي شود .

بیان مساله (مشكلات تحقيق ):
با توجه به اينكه هر محققي در ابتدا با اهداف تحقيق در ابتداي كار ندارد ممكن است در محل با مشكلات عديده اي برخورد كند . براي مثال : مانند يك نمونه كاري از مسؤل انبار كه ممكن است باعث سردرگمي و كاهش راندمان كاري كه در كل باعث تلف شدن وقت آنها دركار شود .

عنوان صفحه
-1چکیده—————————————————————–2
-2مقدمه—————————————————————–2
3-موضوع تحقیق———————————————————-3
4-بیان مساله(مشکلات تحقیق)———————————————–3
5-اهمیت و ضرورت——————————————————–4
6-هدف کلی————————————————————–5
7-روش تحقیق————————————————————6
8-قلمرو تحقیق————————————————————6
9-واژه های کلیدی———————————————————7
10 ادبیات و پیشینه(تاریخچه )————————————————9
11بحث و نتیجه گیری—————————————————–58
12-ارائه راهکارها(پیشنهادات)———————————————–60
13-منابع و مآخذ———————————————————62