بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم 43 ص

بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم  43 ص

فهرست :

چکیده…………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………3

فصل دوم:

ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

فصل سوم:

نتایج

نقل معماری از دیدگاه معماران……………………………………………………………………..6

نقل موسیقی از دیدگاه موسیقیدان ها……………………………………………………………..7

آفرینش مفهوم در موسیقی…………………………………………………………………………..10

آفرینش مفهوم در معماری……………………………………………………………………………21

پیوند ها و اشتراکات……………………………………………………………………………………30

فصل چهارم:

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم:

فهرست منابع و مراجع…………………………………………………………………………..

مقدمه:

جستجوی عوامل مشترک هنرها خود یکی از روشهایی است که میتواند تأثیرپذیری هنرها از یکدیگر را آگاهانه افزایش دهد و ابتکارات تازه ای سبب شود در این مقاله به وجود اشتراک و ارتباط  دو عرصه از هنر یعنی معماری و موسیقی  پرداخته شده است. در اینجا به خواص صوت که عبارتند از نیرو یا شدت، سنگینی، کشش، اوج و… می پرداریم.این خواص درمعماری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله تحقیق:   معماری و موسیقی دارای فاکتورهای مشترک و تاثیر بر همدیگر هستند.

موضوع تحقیق:  بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم

پرسش تحقیق:  آیا معماری و موسیقی به عنوان دو رشته هنری بر هم تأثیر گذارند ؟

اهداف تحقیق:  1- بررسی معماری و مفهوم آن

                         2- بررسی موسیقی و مفهوم آن

                        3- بررسی عوامل مشترک این دو

                        4- بررسی نحوه تأثیر گذاری آنها با توجه به اشتراکات

فرمت : ورد

ابزار مورد نیاز : آفیس ، فشرده ساز

قیمت : 3870 تومان + کارمزد درگاه پرداخت آنلاین