بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني) 67 ص

فهرست مطالب

عناوrif;”>عوامل فرهنگي و تربيتي و عقب ماندگي فرهنگي…………………………………….. 57

پيشگيري…………………………………………………………………………………………… 58

راهنماي گسترش برنامه ها و خدمات براي کودکان عقب مانده ذهني ……… 60

از بين بردن مرز ميان آموزش عادي و ويژه………………………………………… 61

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………. 64

منابع ……………………………………………………………………………………………….. 65

پيوست……………………………………………………………………………………………… 67

چکيده
آنچه که ذهن نگارنده را به خود مشغول و موضوع بحث موجود گرديده يک پديده ي اجتماعي و انساني است که بايد به آن توجه مذبول داشت. موضوعي که باعث شد که براي توجه به انسان و توانايي هاي او به کنکاش و جستجو بپردازم. اين که چه چيزي باعث مي شود انساني داراي توانايي هاي مي باشد و ديگري فاقد آن توانايي ها و اين که چگونه بتوانيم با ناتوانايي هاي آن کنار بياييم و به آن کمک کنيم تا بتواند با توانايي هاي اندکي که دارد با محيط اطراف ارتباط برقرار کند و بتواند زندگي روزمره خود را بگذراند و موضوع تحقيق و پژوهش کودکان عقب مانده ذهني است که افکار مرا بر آن داشت که درجه و توانايي هاي اين کودکان را شناسايي و با دنياي آنها بيشتر آشنا شوم. ديدگاههاي متفاوتي مطرح شد که در صفحه هاي آتي با آن رو به رو خواهيم شد. در ابتدا با تاريخچه ي کودکان استثنايي و دسته بندي آن و سپس در مورد کودکان کم توان ذهني و گروه بندي هاي مطرح شده است . در جايي ديگر علل به وجود آمدن کودکان کم توان ذهني از جمله علل ژنتيکي و پديده هاي قبل و بعد از تولد را مطرح کرده ايم. و در پايان نتيجه گيري آن را عنوان خواهيم کرد. اميدواريم که روزي رسد که انسانها ديدي وسيع و درست نسبت به کودکان کم ذهني داشته باشند و برخوردي صحيح و فاقد ترحم به آنها داشته باشند.

فرمت : ورد

قیمت : 6030 تومان

Specs
Release date:بهمن ۱۹, ۱۳۹۲
Last updated:November 22, 2014
Current version:Word Office
Product type:rar
File format:Doc
File size:57 kb