بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي 58

چکیده :
اين پژوهش به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف ومفاهيم مربوط ارائه مي‌شود وسپس روش‌هاي متداول بررسي واقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كارنام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران اشاره مي‌گردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستمهاكه عوامل كليدي درايمني وسلامت حرفه‌اي هستندموردبررسي قرارمي‌گيرند. مواردي راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه مي‌شود. انواع برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق و برمبناي رفتار تحليل مي‌شوند. بعد از اين مطالب ضمن بررسی دقیق علل وعوامل بروز استرس شغلی کارکنان زندان دزفول باجمع آوری علل وعوامل با هدف كاهش ساعات حضور مداوم در زندان و بالنتيجه كاهش ميزان استرس افراد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وپس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن،عواملي كه برآن اثر گذاشته و از آن اثر مي‌پذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه مي‌شود.

کلید واژه: ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل
فهرست مطالب
1. چکیده
2. فصل اول
3. فصل دوم
4. پيشينة تحقيق
5. فصل سوم
6. جمع بندی و نتیجه گیری
7. منابع ، پي‌نوشت‌ها وتوضيحات
چکیده : 1
2- امنيت شغلي1 در آينده: 4
3- تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار: 5
4- روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار: 5
5- قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي: 6
6- قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران: 6
7- موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار: 8
8- مديريت ايمني و سلامت محيط كار : 8
9- عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار: 9
10- اجزاي برنامه ايمني: 10
11- ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت: 11
12- چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه : 12
13- انواع برنامه‌هاي ايمني: 13
14- نظرات جاري در ايمني و سلامت: 15
15- استرس13 : 15
16- استرس و عملكرد كاري: 24
17- رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبري: 25
18- تصميم گيري و استرس: 26
19- علائم استرس: 26
20- مديريت استرس: 27
21- ده راه كه مديريت بوسيله آن مي‌تواند استرس كار كنان را در حين كار كاهش دهد: 29
نتيجه گيري 52
پي‌نوشت‌ها وتوضيحات: 56
این فایل با 30% تخفیف ارائه شده است.