بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 75 ص

چكيدة تحقيق:
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به طور تصادفي انتخاب و براساس آزمون افسردگي بك مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب يافته‎هاي پيشين بخصوص در خارج از كشور) يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر در اين مقطع مي‎باشند.
همچنين برحسب نتايج تحليل آماري ‎t استودنت براي گروه‎هاي مستقل با درجة آزادي 38=‎d.f و در سطح آلفاي ‎(5/0 = ) جهت بررسي فرضيه يك سويه كه «ميزان افسردگي دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداري بالاتر از ميزان افسردگي دانش‎آموزان پسر مقطع متوسطه مي‎باشد» نتايج بيانگر تفاوت معني‎دار بين ميزان افسردگي دو گروه مي‎باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده تحقيق
فصل اول
«طرح تحقيق»
– مقدمه
– بيان مسأله
– ضرورت و اهميت تحقيق
– اهداف تحقيق
– سؤالات و فرضيات تحقيق
– روش تحقيق
– جامعه پژوهش و حجم نمونه
– تعريف واژه‎ها و اصطلاحات
فصل دوم
«پيشينه تحقيق»

عنوان صفحه
– مباني نظري
– تعريف افسردگي
– علايم افسردگي
– ديدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگي
– پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق
الف: پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور
ب: پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران
فصل سوم
«روش تحقيق»
– روش تحقيق
– روش آماري
– متغيرهاي تحقيق
– جامعه تحقيق
– حجم نمونه

عنوان صفحه
– ويژگي‎هاي نمونه
– ابزار سنجش
– اعتبار و روايي ابزار سنجش
– روش جمع‎آوري اطلاعات
– ابزار اندازه‎گيري

فصل چهارم
«‌تجزيه و تحليل داده‎ها و اطلاعات»
– آزمون فرضيه
– جداول آماري
فصل پنجم
«بررسي و نتيجه‎گيري»
– نتيجه‎گيري از سؤالات و فرضيات تحقيق
– محدوديت‎هاي تحقيق

عنوان صفحه
– ميزان همبستگي بين يافته‎هاي تحقيق حاضر و تحقيقات قبلي
– پيشنهادات
– منابع
– ضمائم