بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر 64 ص

چكيده:
موضوع پژوهش حاضر،و بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنين دانش آموزان دخترو پسر داراي هر دو والد اصلي، مي باشد كه اين افراد در پايه سوم راهنماييو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گيري بصورت تصادفي از كليه مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصيلي84-83 انجام گرفته است 0

بررسي و مقايسه به وسيله اجراي آزمون اضطراب آر0بي0كتل صورت گر فته است وهمچنين پرسشنامه اي به منظورتفكيك دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند همچنين بررسي نظارت آنها دراين امر تهي هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگويي به آزمون به سوالات اين پرسشنامه جواب دهند.
سرانجام اينكه فرض كلي پژوهش مبني بر معناداربودن تفاوت ميزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهايي كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تاييد نشد0 البته بين ميانگين اين دو گروه تفاوت وجودداشت بطوريكه ميانگين اضطراب گروه اول كمتر ازميانگين اضطراب گروه دوم بود0 ولي دوفرض ديگر پژوهش مبني برتفاوت ميزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان داراي هردو والدتاييد شد0 همچنين مطابق بانتايج پاسخهاي دانش آموزان به پرسشنامه دوم اينطور گزارش مي شودكهاكثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دليل اين امررابيشتراصرار اطرافيان مي دانند.
تقديم به : پدرومادرم، عزيزاني كه وجودشان برايم همه مهرووجودم برايشان همه رنج ، آنان كه فروغ نگاهشان، گرمي وروشني رويشان سرمايه هاي زندگي ام بوده وخواهد بود.
خواهرانم، كه محبت هايش را هرگز فراموش نخواهم كرد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
تقدير
فصل اول
بيان مسئله
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف كلي
اهداف جزئي
سؤالات پژوهش
متغير ها
فرضيه ها
فرضيه هاي اصلي
فرضيه هاي فرعي
تعاريف واژه ها
تعاريف مفهومي
تعريف عملياتي

فصل دوم
پيشينه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذيري
مواضع لازم جهت كاهش اثرات منفي ازدواج مجدد
اضطراب
علائم هيجا ني
علائم جسماني
علا ئم رواني
علائم اداركي
علائم اجتماعي
مروري بر سابقه پژوهش
فصل سوم
طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آ ماري
نمونه و روش نمونه گيري
شيوه جمع آوري اطلاعات
اعتبار وروايي پرسشنامه اضطراب كتل
روش اجراي آزمون
روش آماري
فصل چهارم
بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنها دها
فهرست منا بع
پيوست ها