بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر در بين دانشجويان

مقدمه
مطالعه و تحقيق در مورد ويژگي هاي شخصيتي در حقيقت قديميترين تحقيقات در روانشناسي ورزش است ، تحقيق در اين زمينه از دهه 1950 تا 1970 روانشناسي ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نيز هم چنان از اهميّت زيادي برخوردار است. (نوابي نژاد ، 1375)
از اهداف مهم تربيت بدني و علوم ورزش كه يكي از شاخه هاي مهم تعليم و تربيت محسوب مي گردد.ريست بهتر انسان در راستاي تقويت ابعاد وجودي خويش مي باشد و در همين جهت كوشش مي شود با به كارگيري روش هاي علمي از راه كشف قوانين علمي مربوط به جسم و روان به مؤثرترين روش رشد انسان دست يافته شود با توجه به تأثيرات متقابل جسم و روان ، وابستگي و ارتباط و اثر متقابل روانشناسي و تربيت بدني امري اجتناب ناپذير است.

اهميت روانشناسي در حيطه تربيت بدني تا آن حد است كه مربيان خود را نيازمند به حداقل اطلاعات پايه از آن مي دانند.روانشناسان نيز پيوسته علاقه مند هستند كه نقش فعاليت هاي ورزشي را تغيير خصوصيات رواني بدانند و قصد دارند از طريق پژوهش هاي مختلف تأثيرات متقابل جسم و روان را كشف كنند.تأثير فعاليت هاي ورزشي به خصوصيات رواني كه در تحقيق حاضر از جنبه «عزت نفس» مي باشد ، براي كساني كه در زمينه مسائل رواني كاري كنند و هدف نهاييشان كمك به رشد انسان و سلامت رواني اوست مي تواند داراي اهميت باشند.
بيان مسأله:
تربيت بدني به عنوان بخش مهمي از تعليم و تربيت رسالتي بزرگ در تكامل جسماني و رواني و اجتماعي افراد داشته و اهداف آموزشي و تربيتي و اجتماعي را دنبال مي كند و رشد فزآينده وگسترش دامنه اطّلاعات هم چنين دانش وتحقيقات دررشته تربيت بدني با بكارگيري تكنيك هاي علمي موجب گرديد ، روانشناسان ورزشي نيزبا تحقيق درمورد شخصيت به ابهامات وسؤالات موجود دراين زمينه پا سخ گويند.
اثري كه ورزش به عزت نفس افراد به عنوان يكي از مهمترين خصوصيات شخصيتي كه بسيار مورد توجه و تأكيد دانشمندان شاخه هاي مختلف علم روانشناسي قرار گرفته است بسيار اساسي و مهم است.هم چنان كه يك مربي ورزشي نفس بهتر را مايه ترقي ورزشكار خود مي داند.مشاوران و روانشناسان باليني و روانشناسان عمومي نيز سعي دارند اهميت ورزش را در افزايش عزت نفس و در نتيجه سلامت رواني را كشف كنند كه محققين آن را يكي از نتايج بد فصل عزت نفس قوي مي دانند پيدا كنند.
اهميت و ضرورت تحقيق :
تحقيق حاضر در پي يافتن چگونگي رابطه ورزش و عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه است و ضرورت آن از چند جنبه نمايان است.مي دانيم كه در سال هاي اخير بحث هاي زيادي در رابطه با اجراي طرح فراگير ورزش در كشور وجود دارد و مقدّمات آن نيز در حال پيگيري است كه يكي از راه هاي اجراي اين طرح از طريق مدارس است ضروري است كه حقايق برابر نامه ريزان و مسئولان نظام آموزش و پرورش كشور كه تربيت بدني بخشي از اين نظام است روشن گردد.

منابع و ماخذ :
– براهني ، محمدنقي و همكاران ، ريتا . ل. اتكينسون و همكاران ، زمينه روان شناسي جلداول ، انتشارات رشد ، چاپ ششم ، تابستان 1371
– دلاور ، علي ، روشهاي آماري درروان شناسي و علوم تربيتي ، انتشارات پيام نور ، چاپ چهارم ، تيرماه 71
– شفيع آبادي ، عبدالله ، فنون تدبيت ك.دك ، انتشارات چهر ، تهران 1358
– قرچه داغي ، مهدي ، روانشناسي خلاقيت ، انتشارات شباهنگ ، تهران 1368
– كريمي يوسف ، روانشناسي اجتماعي ، انتشارات پيام نور ، تهران 1368
– ذميلاني فر ، بهروز ، بهداشت رواني ، انتشارات قومس ، تهران 1375
– نوابي نژاد شكوه ، رفتارهاي بهنجار ونابهنجار ، انتشارات ابتكار تهران ، 1365
– ياسايي ، مهشيد ، هنري ماسن ، پاول و همكاران ، رشد و شخصيت كودك مركز نشر ، تهران ، 1368
– شاملو ، سعيد ، بهداشت رواني ، انتشارات رشد، تهران ، 1368 .
– iouInal of AbnoImaI p. sychoIogy 1992 voI. 101No.1.
– BiammeI IawIence : seIf ACTUAIization . psychoIogy
982-438
– EagIe . MoIIis: seIf : 1984 . 250
– weineI myIon : TheIapist : seIf : DschosuI. 1983-199
« فصل اول» 6
مقدمه 7
بيان مسأله: 8
اهميت و ضرورت تحقيق : 10
واژه هاي كليدي: 11
تعريف عزت نفس: 11
تعريف عملياتي : 12
تعريف عملياتي : 13
هدف تحقيق : 13
فرضيه هاي پژوهش : 13
« فصل دوم » 14
تاريخچه – تعريف – نحوه شكل گيري عزت نفس – عوامل مؤثر در عزت نفس – شيوه درمان – نحوه ايجاد نغيير در عزت نفس 15
تاريخچه و اهميت عزت نفس : 15
تعريف واژه ها و اصطلاحات : 17
چگونگي رشد و شكل گيري خودپنداره : 21
تقسيم بندي عزت نفس در كودكان و نوجوانان 31
راههاي ايجاد تغيير در عزت نفس : 32
درمان كمبود اعتماد به نفس : 33
تعريف عملياتي عزت نفس : 34
نحوه شكل گيري عزت نفس : 35
عوامل مؤثر در شكل گيري عزت نفس : 38
عزت نفس : ارزيابي خود 40
ديدگاههاي فعلي در مورد عزت نفس: 41
عزت نفس به عنوان يك صفت شخصيتي : 41
اثرات موقعيتي بر عزت نفس : 41
صيانت نفس: 42
عزت نفس جمعيتي : 43
ابعاد كلي عزت نفس: 43
الف) بعد اجتماعي : 44
ب) بعد تحصيلي : 44
ج)بعد جسمی : 45
د)بعد خانوادگی : 45
ه) بعد کلی عزت نفس: 46
تصوير ظاهر خود و تصوير آرمانی : 46
سطوح خواسته و سطوح انتظار : 47
فيزيولوژی و عزت نفس: 49
حفظ و ثبات عزت نفس مثبت يا منفي: 50
کشف اسنادها در موقعيت های طبيعی : اثرات عزت نفس 52
عزت نفس از ديدگاه قرآن ، احادي و دانشمندان :. 53
تحقيقات داخلی در مورد عزت نفس : 57
نتايج: 59
«فصل سوم» 62
روش تحقيق : 62
جامعۀ آماري : 63
روش نمونه گيري : 63
روش جمع آوري اطلاعات : 63
متغير مستقل و متغير وابسته : 64
روش آماري : 64
هدفهاي ويژه تحقيق : 65
«فصل چهارم» 66
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 66
«فصل پنجم» 84
بحث و نتيجه گيري 84
بحث و نتيجه گيري : 84
پيشنهادات 88
محدوديتها 89
منابع و ماخذ : 90